Јавни позив за прикупљање писмених понуда бр. RHP-W7-PA/PC4-2019 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе

На основу Правилника о раду Комисије, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: БРСЕ) у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: РСП у РС) – Потпројекат бр. 7– куповина станова (у даљем тексту: Потпројекат 7) и у складу са Приручником за куповину станова (у даљем тексту: Приручник), Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), дана  30. маја 2019. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PC4-2019

за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије

на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе

(Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Ковин)

 

I. Предмет јавног позива 

Предмет јавног позива је прибављање до 10 станова у јавну својину Републике Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, намењених решавању стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревац.

Непокретности-станови се могу прибавити и на територији јединице локалне самоуправе која се граничи са градом Пожаревац (Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Ковин), и то под условом да нема адекватних непокретности-станова на територији града Пожаревац и постоји сагласност горе наведених лица да им се стамбена потреба реши на територији граничних јединица локалне самоуправе.

Купопродајна цена стана-непокретности не може бити изнад тржишне вредности непокретности по квадратном метру коју је утврдио надлежни орган за стан-непокретност (у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник РС”, бр.72/11, 88/13,105/14, 104/16, 108/16, 113/17 i 95/18 ) и мора бити у складу са Приручником за куповину станова.

Карактеристике станова-непокретности који се прибављају у јавну својину

Станови који се купују у јавну својину Републике Србије морају испуњавати следеће карактеристике, а купују се у складу са наведеним потребама:

Величина стана

2)

До  39 м2

40 – 49 м2

Потребе

Највише до 9 станова

Највише до 1 стана

Додатне карактеристике:

________

________

II. Услови за учешће

Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица која су уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као носиоци права својине на стану-непокретности који је предмет понуде.

Стан-непокретност који је предмет понуде мора бити уписан у катастру непокретности као легалан (у објекту који има употребну дозволу), без терета, забележби и нерешених захтева. Не може бити предмет понуде стан-непокретност који је у поступку легализације, односно озакоњења или који се налази у објекту која је у поступку легализације, односно озакоњења.  

Стан-непокретност која је предмет понуде мора да се налази у вишепородичној стамбеној згради.

III.Технички критеријуми

Стан-непокретност која је предмет понуде мора бити у уредном стању, без видљивих оштећења и опремљен на начин да омогућава редовну употребу, да чини функционалну целину безбедну за становање, а све у складу са важећим прописима, и стандардима за ову врсту објеката.

Стан не може бити у подрумској етажи и сутерену. Стан може бити у поткровљу и на последњој етажи уколико је кров зграде у добром стању и нема цурења.

Уколико се понуђени стан налази на 5. или вишим спратовима, објекат мора имати лифт.

Објекат у коме се нуди стан мора бити прикључен на сву неопходну инфраструктуру.

Испуњеност одговарајућих техничких карактеристика оцењиваће се од стране судског вештака по налогу Комисије за куповину станова.

IV.Критеријум за избор најповољнијих понуда

Најповољнијим понудама сматрају се понуде које су исправне у погледу услова за учешће,  додатних карактеристика станова-непокретности који се прибављају у јавну својину Републике Србије техничким карактеристикама и са најнижом понуђеном ценом.

Уколико на територији града Пожаревац нема адекватне непокретности-стана, предмет разматрања биће пристигле понуде за непокретности-станове који се налазе на територији јединице локалне самоуправе која се граничи са градом Пожаревац, у складу са претходним ставом, а за сваку граничну јединицу локалне самоуправе посебно.

V.Обавезан садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз понуду 

Понуда мора да буде уредно попуњена, потписана, поднета од стране овлашћеног лица и благовремена, а у супротном неће бити разматрана.

Уредна и потпуна понуда мора да садржи све тражене податке и исправе и то:

 1. Правилно попуњен и потписан Образац понуде (Образац 1: Образац понуде),
 2. Документацију наведену у Прилогу Обрасца понуде – А. Пратећа документа, и то: 

  2.1 За подносиоца понуде – физичко лице (уколико је власник непокретности физичко лице):

 • Копија важеће личне карте, односно очитана лична карта власника стана-непокретности; у случају сувласништва потребно је доставити фотокопију важеће личне карте, односно очитане личне карте за све сувласнике,
 • Копија важеће личне карте законског заступника/пуномоћника власника/сувласника стана-непокретности
 • Оверено пуномоћје власника/сувласника стана-непокретности којим овлашћује пуномоћника да поднесе понуду и да га заступа у поступку по овом јавном позиву .2.2 За подносиоца понуде – правно лице (уколико је власник непокретности правно лице):
 • Копија извода из регистра привредних субјеката издата након објављивања Јавног позива;
 • Оверено пуномоћје/овлашћење за заступање у овом поступку;2.3 За стан-непокретност која је предмет понуде:
 • Препис листа непокретности за непокретност која је предмет понуде, издат након  објављивања овог јавног позива.

У случају да понуде уђе у ужи избор, Комисија за куповину станова има право да од подносиоца понуде тражи да допуни своју понуду осталом потребном документацијом као што су:

 • Извод из матичне књиге рођених за власника/сувласника;
 • Изјава
 • Оверена сагласност брачног или ванбрачног друга власника/сувласника стана-непокретности уколико је стан-непокретност стечен у браку/ванбрачној заједници;
 • Потврда или други документ јавно комуналних предузећа о измиреним трошковима за предметну непокретност-стан (електрична енергија, комуналије, вода и друго);
 • Потврда надлежног пореског органа о измиреним пореским обавезама за предметни стан-непокретност;

и друге доказе потребне за спровођење поступка.

Заинтересована лица могу преузети модел Обрасца 1: Образац понуде на  интернет страници   Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (www.kirs.gov.rs ),  Јединице за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд (www.piu.rs) и града Пожаревац (pozarevac.rs).

VI. Адреса, рок и начин за подношење понуда

Понуда за учествовање у поступку куповине станова доставља се на следећу адресу:

,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд

Вељка Дугошевића 54

пети спрат – писарница

11000 Београд, Србија

и то најкасније до  30. августа 2019.године.

Отварање приспелих понуда  вршиће се комисијски  на сваких 15 дана од дана објављивања овог јавног позива. Понуде се могу подносити све време у току трајања поступка, све до истека рока  (30.08.2019.године).

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком:

,, НЕ ОТВАРАТИ – Понуда по Јавном позиву бр.RHP-W7-PA/PC4-2019’’.

На полеђини коверте видљиво назначити име и презиме подносиоца понуде, односно назив правног лица подносиоца понуде.

Понуда се доставља препорученом пошиљком или се лично предаје на писарници ,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд, на горе неведеној адреси.

Понуда која се доставља препорученом пошиљком, сматраће се да је благовремено поднета, ако је предата пошти пре истека рока за подношење понуда одређеног овим јавним позивом, односно до  30. августа 2019. године.      

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано и ако нису приложене све исправе како је предвиђено овим јавним позивом.

Неблаговремене понуде се неће разматрати.

,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд задржава право да обустави поступак по овом јавном позиву.

VII. Спровођење поступка

Поступак прикупљања писмених понуда за прибављање станова-непокретности у јавну својину Републике Србије спроводи Комисија.

Отварање приспелих понуда  вршиће се комисијски  на сваких 15 дана од дана објављивања овог јавног позива. За сваки петнаестодневни пресек вршиће се стручна оцена понуда пристиглих у оквиру тог пресека.

Сви учесници у поступку прикупљања понуда ће бити обавештени о статусу њихових понуда. Учесници у поступку које Комисија обавести да њихова понуда не испуњава услове овог јавног позива, могу у току трајања истог поднети нову понуду уколико сматрају да су у међувремену испунили услове.

Изабрани понуђач је дужан да, у  року  од 15 дана од дана пријема Обавештења о стицању услова за потписивање Уговора о купопродаји непокретности, закључи Уговор о купопродаји непокретности. Уговор о купопродаји непокретности са изабраним понуђачем, као продавцем стана-непокретности закључују у име Републике Србије, у својству купца Републичка дирекција за имовину Републике Србије, ,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

Изабрани понуђач је дужан да на дан овере Уговора о купопродаји непокретности пред надлежним јавним бележником, достави препис листа непокретности за предметну непокретност не старији од 3 дана.

У року од 20 календарских дана од дана овере Уговора о купопродаји непокретности пред надлежним јавним бележником, “Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд је дужна да исплати купопродајну цену продавцу стана-непокретности.

Купопродајна цена исплаћује се у РСД.

Продавац сноси све трошкове овере уговора о купопродаји непокретности, пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове такси и накнада пред надлежним државним органима.

VIII. Додатна обавештења и информације 

Додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу се добити од ,,Јединице за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд, најкасније до истека рока за подношење понуда, у складу са доле наведеним контакт детаљима:

Милош  Манасијевић  и Јелена Вујовић

milos.manasijevic@piu.rs,  jelena.vujovic@piu.rs

065/2009250, 065/2009056

image_pdfimage_print