Archive for month: мај, 2019

Обавештење о акцијама третирања комараца

Третирање комараца на подручју општине Велико Градиште обавиће се у осам акција и то:

I акција период: 20.5.2019.-30.05.2019. године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

II акција период: 15.06.-30.06.2019. године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

III акција период: 05.07.-20.07.2019.године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

IV акцијапериод: 01.06.2019-15.06.2019.године 

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

V акција период: 20.07.2019-31.07.2019 године

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

VI акцијапериод: 10.08.2019-30.08.2019.године

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

 

image_pdfimage_print

Јавни позив за прикупљање писмених понуда бр. RHP-W7-PA/PC4-2019 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе

На основу Правилника о раду Комисије, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: БРСЕ) у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: РСП у РС) – Потпројекат бр. 7– куповина станова (у даљем тексту: Потпројекат 7) и у складу са Приручником за куповину станова (у даљем тексту: Приручник), Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), дана  30. маја 2019. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PC4-2019

за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије

на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе

(Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Ковин)

 

I. Предмет јавног позива 

Предмет јавног позива је прибављање до 10 станова у јавну својину Републике Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, намењених решавању стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревац.

Непокретности-станови се могу прибавити и на територији јединице локалне самоуправе која се граничи са градом Пожаревац (Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Ковин), и то под условом да нема адекватних непокретности-станова на територији града Пожаревац и постоји сагласност горе наведених лица да им се стамбена потреба реши на територији граничних јединица локалне самоуправе.

Купопродајна цена стана-непокретности не може бити изнад тржишне вредности непокретности по квадратном метру коју је утврдио надлежни орган за стан-непокретност (у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник РС”, бр.72/11, 88/13,105/14, 104/16, 108/16, 113/17 i 95/18 ) и мора бити у складу са Приручником за куповину станова.

Карактеристике станова-непокретности који се прибављају у јавну својину

Станови који се купују у јавну својину Републике Србије морају испуњавати следеће карактеристике, а купују се у складу са наведеним потребама:

Величина стана

2)

До  39 м2

40 – 49 м2

Потребе

Највише до 9 станова

Највише до 1 стана

Додатне карактеристике:

________

________

II. Услови за учешће

Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица која су уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као носиоци права својине на стану-непокретности који је предмет понуде.

Стан-непокретност који је предмет понуде мора бити уписан у катастру непокретности као легалан (у објекту који има употребну дозволу), без терета, забележби и нерешених захтева. Не може бити предмет понуде стан-непокретност који је у поступку легализације, односно озакоњења или који се налази у објекту која је у поступку легализације, односно озакоњења.  

Стан-непокретност која је предмет понуде мора да се налази у вишепородичној стамбеној згради.

III.Технички критеријуми

Стан-непокретност која је предмет понуде мора бити у уредном стању, без видљивих оштећења и опремљен на начин да омогућава редовну употребу, да чини функционалну целину безбедну за становање, а све у складу са важећим прописима, и стандардима за ову врсту објеката.

Стан не може бити у подрумској етажи и сутерену. Стан може бити у поткровљу и на последњој етажи уколико је кров зграде у добром стању и нема цурења.

Уколико се понуђени стан налази на 5. или вишим спратовима, објекат мора имати лифт.

Објекат у коме се нуди стан мора бити прикључен на сву неопходну инфраструктуру.

Испуњеност одговарајућих техничких карактеристика оцењиваће се од стране судског вештака по налогу Комисије за куповину станова.

IV.Критеријум за избор најповољнијих понуда

Најповољнијим понудама сматрају се понуде које су исправне у погледу услова за учешће,  додатних карактеристика станова-непокретности који се прибављају у јавну својину Републике Србије техничким карактеристикама и са најнижом понуђеном ценом.

Уколико на територији града Пожаревац нема адекватне непокретности-стана, предмет разматрања биће пристигле понуде за непокретности-станове који се налазе на територији јединице локалне самоуправе која се граничи са градом Пожаревац, у складу са претходним ставом, а за сваку граничну јединицу локалне самоуправе посебно.

V.Обавезан садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз понуду 

Понуда мора да буде уредно попуњена, потписана, поднета од стране овлашћеног лица и благовремена, а у супротном неће бити разматрана.

Уредна и потпуна понуда мора да садржи све тражене податке и исправе и то:

 1. Правилно попуњен и потписан Образац понуде (Образац 1: Образац понуде),
 2. Документацију наведену у Прилогу Обрасца понуде – А. Пратећа документа, и то: 

  2.1 За подносиоца понуде – физичко лице (уколико је власник непокретности физичко лице):

 • Копија важеће личне карте, односно очитана лична карта власника стана-непокретности; у случају сувласништва потребно је доставити фотокопију важеће личне карте, односно очитане личне карте за све сувласнике,
 • Копија важеће личне карте законског заступника/пуномоћника власника/сувласника стана-непокретности
 • Оверено пуномоћје власника/сувласника стана-непокретности којим овлашћује пуномоћника да поднесе понуду и да га заступа у поступку по овом јавном позиву .2.2 За подносиоца понуде – правно лице (уколико је власник непокретности правно лице):
 • Копија извода из регистра привредних субјеката издата након објављивања Јавног позива;
 • Оверено пуномоћје/овлашћење за заступање у овом поступку;2.3 За стан-непокретност која је предмет понуде:
 • Препис листа непокретности за непокретност која је предмет понуде, издат након  објављивања овог јавног позива.

У случају да понуде уђе у ужи избор, Комисија за куповину станова има право да од подносиоца понуде тражи да допуни своју понуду осталом потребном документацијом као што су:

 • Извод из матичне књиге рођених за власника/сувласника;
 • Изјава
 • Оверена сагласност брачног или ванбрачног друга власника/сувласника стана-непокретности уколико је стан-непокретност стечен у браку/ванбрачној заједници;
 • Потврда или други документ јавно комуналних предузећа о измиреним трошковима за предметну непокретност-стан (електрична енергија, комуналије, вода и друго);
 • Потврда надлежног пореског органа о измиреним пореским обавезама за предметни стан-непокретност;

и друге доказе потребне за спровођење поступка.

Заинтересована лица могу преузети модел Обрасца 1: Образац понуде на  интернет страници   Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (www.kirs.gov.rs ),  Јединице за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд (www.piu.rs) и града Пожаревац (pozarevac.rs).

VI. Адреса, рок и начин за подношење понуда

Понуда за учествовање у поступку куповине станова доставља се на следећу адресу:

,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд

Вељка Дугошевића 54

пети спрат – писарница

11000 Београд, Србија

и то најкасније до  30. августа 2019.године.

Отварање приспелих понуда  вршиће се комисијски  на сваких 15 дана од дана објављивања овог јавног позива. Понуде се могу подносити све време у току трајања поступка, све до истека рока  (30.08.2019.године).

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком:

,, НЕ ОТВАРАТИ – Понуда по Јавном позиву бр.RHP-W7-PA/PC4-2019’’.

На полеђини коверте видљиво назначити име и презиме подносиоца понуде, односно назив правног лица подносиоца понуде.

Понуда се доставља препорученом пошиљком или се лично предаје на писарници ,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд, на горе неведеној адреси.

Понуда која се доставља препорученом пошиљком, сматраће се да је благовремено поднета, ако је предата пошти пре истека рока за подношење понуда одређеног овим јавним позивом, односно до  30. августа 2019. године.      

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано и ако нису приложене све исправе како је предвиђено овим јавним позивом.

Неблаговремене понуде се неће разматрати.

,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд задржава право да обустави поступак по овом јавном позиву.

VII. Спровођење поступка

Поступак прикупљања писмених понуда за прибављање станова-непокретности у јавну својину Републике Србије спроводи Комисија.

Отварање приспелих понуда  вршиће се комисијски  на сваких 15 дана од дана објављивања овог јавног позива. За сваки петнаестодневни пресек вршиће се стручна оцена понуда пристиглих у оквиру тог пресека.

Сви учесници у поступку прикупљања понуда ће бити обавештени о статусу њихових понуда. Учесници у поступку које Комисија обавести да њихова понуда не испуњава услове овог јавног позива, могу у току трајања истог поднети нову понуду уколико сматрају да су у међувремену испунили услове.

Изабрани понуђач је дужан да, у  року  од 15 дана од дана пријема Обавештења о стицању услова за потписивање Уговора о купопродаји непокретности, закључи Уговор о купопродаји непокретности. Уговор о купопродаји непокретности са изабраним понуђачем, као продавцем стана-непокретности закључују у име Републике Србије, у својству купца Републичка дирекција за имовину Републике Србије, ,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

Изабрани понуђач је дужан да на дан овере Уговора о купопродаји непокретности пред надлежним јавним бележником, достави препис листа непокретности за предметну непокретност не старији од 3 дана.

У року од 20 календарских дана од дана овере Уговора о купопродаји непокретности пред надлежним јавним бележником, “Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд је дужна да исплати купопродајну цену продавцу стана-непокретности.

Купопродајна цена исплаћује се у РСД.

Продавац сноси све трошкове овере уговора о купопродаји непокретности, пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове такси и накнада пред надлежним државним органима.

VIII. Додатна обавештења и информације 

Додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу се добити од ,,Јединице за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд, најкасније до истека рока за подношење понуда, у складу са доле наведеним контакт детаљима:

Милош  Манасијевић  и Јелена Вујовић

milos.manasijevic@piu.rs,  jelena.vujovic@piu.rs

065/2009250, 065/2009056

image_pdfimage_print

Општина Велико Градиште потписница програма Swiss PRO

Представници и представнице 96 локалних самоуправа, међу којима и општине Велико Градиште, потписали су јуче Меморандум о разумевању у области доброг управљања са програмом Swiss PRO који подржавају владе Швајцарске и Републике Србије.

Овим програмом поставиће се основе за изградњу капацитета и ресурса и почетак дугорочног процеса утемељивања принципа доброг управљања у рад и функционисање локалних администрација, а као резултат имаће побољшан квалитет пружања услуга за грађане.

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за јун

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. и 26.06.2019. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Обавештење: Радови на путу Тополовник-Кисиљево

Обавештавамо учеснике у саобраћају да ће се на деоници регионалног пута Тополовник-Кисиљево (општина Велико Градиште, изводити радови на изградњи пута у петак и суботу, 31. маја и 01. јуна, у термину од 09,00 до 17,00 сати.

Молимо возаче да, у наведеном периоду, не саобраћају овим делом пута већ да користе алтернативне правце преко Бискупља или Затоња.

image_pdfimage_print

Градиштанци на међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

Пољопривредници из општине Велико Градиште посетили су и ове године међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, уз подршку локалне самоуправе.

Стотињак путника имало је, на највећем догађају централне и југоисточне Европе у аграру, прилике да се упозна са најновијим техничким и технолошким достигнућима, најсавременијом пољопривредном механизацијом, али и производима и услугама из ове области са свих континената, које је представило 1.518 фирми, институција и организација..

Пољопривредне произвођаче ове општине у највећој мери су интесовали сточарство и механизација за ратарску производњу, а неки су долазак на сајам искористили како би обновили производни фонд па су, овом приликом, резервисали делове за механизацију, мужу крава, садни и приплодни материјал.

Општина је, као и ранијих година, обезбедила превоз и улазнице за сајам, а да се оваква улагања вишеструко исплате показује и задовољство пољопривредника, богатијих за нова искуства и сазнања из ове области.

image_pdfimage_print

Подршка и признања на ревијалној одбојкашкој утакмици

Поводом 140 година од оснивања Гимназије у Великом Градишту, одржана је, 25. маја, у спортској хали, ревијална одбојкашка утакмица између Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште и Одбојкашке репрезентације Београда.

Заједно са грађанима и овогодишњим првацима Србије – пионирима Одбојкашког клуба ВГСК и ОШ “Иво Лола Рибар“, у знак подршке, утакмици је присуствовао и председник општине, Драган Милић.

Екипа средње школе постала је првак Србије прошле недеље и то је, уједно, и четврта шампионска титула за редом по чему су градиштански средњошколци јединствени у земљи.

У то име, председник општине је, уочи утакмице, честитао свим првацима и најавио пригодне награде – спортску опрему, десет лопти и петодневно путовање у Праг.

Уједно, Одбојкашки савез Србије доделио је, овом приликом, председнику Драгану Милићу плакету за дугогодишњу успешну сарадњу и пружање подршке за развој и унапређење одбојке у Великом Градишту.

 

image_pdfimage_print

Средња школа “Милоје Васић“ Велико Градиште по четврти пут шампион у одбојци

Мушка екипа одбојкаша Средње школе “Милоје Васић“ из Великог Градишта нови су шампиони Државног школског првенства, одржаног 23. маја у Спортском кампу Караташ, у Кладову.

Богдан Станојевић, Лазар Лазаревић, Стеван Лукић, Милутин Мијајловић, Милош Попић, Петар Јанковић, Михајло Стојановић, Вељко Лукић, Никола Пајкић и Милан Васић оправдали су поверење професора и тренера Дејана Милановића, али и својих Градиштанаца, одличном игром.

Истрајност, труд и квалитет играча и тренера као и улагања локалне самоуправе у младе и спорт, потврдили су још једном врхунски резултати младих одбојкаша. Средњошколци су ову титулу понели по четврти пут, а трећи су прваци ове сезоне из Великог Градишта.

Екипа Средње школе била је групи са Новим Садом, Нишем и Зрењанином, а у финалу је надиграла Горњи Милановац резултатом 2:1.

image_pdfimage_print

Обавештење о контроли регистровања паса

Обавештавамо власнике паса да ће се од 01. јуна вршити контрола да ли су пси чиповани и вакцинисани те обављати чиповање животиња које нису обележене на лицу места.

Контрола се спроводи у складу с Одлуком о држању домаћих  животиња на територији општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2017).

image_pdfimage_print

Трећа титула првака државе одбојкашима ОШ “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта

Титулу шампиона државе понели су јуче и пионири ОШ “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта на Државном школском првенству у одбојци, одржаном у Караташу, у Кладову.

Ова екипа исписала је историју школске одбојке освојивши трећу титулу првака за редом. Уз професора и тренера, Дејана Милановића, који је школу одбојке покренуо од самог почетка, најбољу мушку екипу основних школа чине  Лазар Јеремић, Јован Мандић, Бојан Пантић, Душан Живојиновић, Алекса Јефтић, Михајло Милошевић, Ђорђе Карановић, Марко Кршић, Петар Стојановић и Матеја Живанчевић.

Као и клупске играче ВГСК-а, и ову екипу чини нова генерација што, без сумње, потврђује квалитет и тренера и улагања у овај спорт па се Велико Градиште с правом назива и град одбојке.

 

 

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print