Решење о постављању привременог заступника преминулим власницима непокретности, учесницима у поступцима споразумног одређивања накнаде, за експропријације делове непокретности и успостављање службености пролаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове
Број: 465-7/2019-06
Датум: 01.04.2019 године
Велико Градиште

 

На основу 48. а у вези чламова 44. и 45. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) Одељење за урбанизам комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, Имовинско правна служба као првостепени орган, решавајући по предлогу ЕМС АД Београд ул. Кнеза Милоша 11, ради експропријације делова непокретности и конституисања службености пролаза проводника у циљу изградње далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште преко дела земљишта у власништву физичких и правних лица, на предлог предлагача,  донело је,

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

  1. Преминулим власницима непокретности, учесницима у поступцима споразумног одређивања накнаде, за експропријације делове непокретности и успостављање службености пролаза проводника за постављање преносних стубова преко делова тих непокретности,  покренутим по захтеву „Електро мреже Србије“ АД Београд, у циљу изградње, далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште, ПОСТАВЉА СЕ, привремени заступник, дипл. прав. Милош Стојадиновић из Пожаревца.

Привремени заступник, по окончаним поступцима експропријације односно конституисања службености пролаза проводника, поставља се због имовинских интереса која прелазе на наследнике, следећим ранијим власницима и то:

– пок. Мишић В. Василији бив. из Затоња ул. 7-ог јула бр. 1. власнику кат. парц. бр. 1376 „Код јагоде“ њива 3. класе цела вел. 28,84 ара уписана у Л.н.бр. 234 к.о. Рам на којој је смештен део далеководног стуба 75. у површини од 19,80 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-56/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-6/2017-06,

– пок. Стокић Р. Славки бив. из Бискупља ул. Ж. Богића 18 власнику кат. парц. бр. 1366 „Код глога“ њива 3. класе цела вел. 38,33 ари уписана у Л.н.бр. 934 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 82. у површини од 13,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-67/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-22/2017-06,

– пок. Спасић Ж. Радинке из Затоња ул. И Милутиновића бб власнику кат. парц. бр. 1310 „Рамски пут“ њива 3. класе цела вел. 67,66 ар уписана у Л.н.бр. 779 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 79. у површини од 22,30 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-62/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-26/2017-06,

– пок. Николић М. Божици бив. из Затоња ул. М. Тита бр. 30. власнику кат. парц. бр. 4519 „Тршање“ њива 4. класе цела вел. 19,13 ари уписана у Л.н.бр. 556 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 90. у површини од 22,80 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-82/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-46/2017-06,

– пок. Стојковић Ј. Радивоју бив. из Бискупља  ул. Ж. Богића бб власнику кат. парц. бр. 321 „На камену“ њива 2. класе цела вел. 33,30 ари уписана у Л.н.бр. 516 к.о. Бискупље на којој је смештен део далеководног стуба 100. у површини од 11,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-98/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-55/2017-06,

– пок. Арсић Ј. Љубомиру бив. из Бискупља власнику  кат. парц. бр. 328 „На камену“ њива 1. класе цела вел. 35,46 ари уписана у Л.н.бр. 291 к.о. Бискупље на којој је смештен део далеководног стуба 101. у површини од 11,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-100/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-57/2017-06,

– пок. Величковић Љ. Мирјани бив. из Кисиљева власници кат. парц. бр. 956 „На броду“ њива 2. класе цела вел. 40,00 ари уписана у Л.н.бр. 93 к.о. Кисиљево, на којој је смештен део далеководног стуба 103. у површини од 11,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-105/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-62/2017-06,      

–  пок. Спасић Д. Славе бив. из Кисиљева власнику кат. парц. бр. 254 „Поље“ њива 1. класе цела вел. 31,69 ари уписана у Л.н.бр. 314 к.о. Поповац, на којој је смештен део далеководног стуба 106. у површини од 47,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-110/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-75/2017-06,

– пок. Јовановић П. Слободанке бив. из Тополовника власници кат. парц. бр. 458 „Код јагоде“ њива 2. класе цела вел. 33,75 ари уписана у Л.н.бр. 502 к.о. Тополовник на којој је смештен део далеководног стуба 115 у површини од 12,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-126/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-87/2017-06,

– пок. Икић В. Радомира бив. из Пожаревца ул. Вардарска бр. 26. власнику кат. парц. бр. 5055 „Погонич“ њива 6. класе цела вел. 9,10 ара уписана у Л.н.бр. 293 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 92. у површини од 39,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-85/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-98/2017-06,

– пок. Милетић Н. Вукосаве бив. из Кусића власници кат. парц. бр. 2259 „Код жице“ њива 3. класе цела вел. 70,45 ари уписана у Л.н.бр. 973 к.о. Кусиће на којој је смештен део далеководног стуба 139. у површини од 28,00 м²  и на којој треба успоставити службеност пролаза проводника све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-50/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-91/2018-06,

– пок. Милошевић С. Драгославу бив. из Кумана ул. М. Тита 10. власнику кат. парц. бр. 1653 „Маркова вода“ њива 4. класе цела вел. 20,60 ари уписана у Л.н.бр. 421 к.о. Кумане на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 799,00 м² између далеководних стубова бр. 129-130. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-58/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-163/2018-06,

– пок. Ивановић Д. Радмили бив. из Кумана власници  кат. парц. бр. 198 „Прогон“ њива 3. класе цела вел. 35,64 ари уписана у Л.н.бр. 228 к.о. Кумане на којој је смештен део далеководног стуба 127. у површини од 13,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-28/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-77/2018-06,

-пок. Јанковић Ж. Радославу бив. из Бискупља ул. М. Тита 20. власнику кат. парц. бр. 5059 „Погонич“ виноград 4. класе цела вел. 26,24 ара уписана у Л.н.бр. 329 к.о. Затоње на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од  94,00 м² између далеководних стубова бр. 92-93. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-39/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-130/2018-06,

пок. Ивковић В, Јовици бив. из Кисиљева ул. Споменичка 30. власнику кат. парц. бр. 2639 „Под орашјем“ њива 3. класе цела вел. 3,14 ари уписана у Л.н.бр. 272 к.о. Кисиљево, на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 64,00 м² између далеководних стубова бр. 107-108. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-22/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-157/2017-06,

пок. Илић М. Радомиру бив. из Браничева власнику кат. парц. бр. 697 „Шмрково“ њива 5. класе цела вел. 34,39 ари уписана у Л.н.бр. 991 к.о. Кусиће на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 85,00 м² између далеководних стубова бр. 133-134. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-19/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-153/2018-06,

– пок. Срејић С. Миодрагу бив. из Пожежена власнику кат. парц. бр. 1818 „Шмрково“ паш. 3. класе цела вел. 12,62 ара уписана у Л.н.бр. 608 к.о. Кумане, на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 103,00 м² између далеководних стубова бр. 129-130. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-61/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-151/2018-06,

и

пок. Митић С- Живораду бив. из Триброда ул. И. Милутиновића 8 власнику кат. парц. бр. 696 „Царевац“ њива 5. класе цела вел. 47,97 ари уписана у Л.н.бр. 489 к.о. Кусиће на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 126,00 м² између далеководних стубова бр. 133-134. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-18/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-139/2018-06.

  1.   Привремени заступник ће дужност обављати све док за то постоје законски услови односно док законски наследници странка сами не узму учешће у поступку или пак не ангажују пуномоћника односно не одреде заступника у овој управној ствари.
  2. Жалба протиов овог решења не одлаже његово извршење.
  3. Трошкови привременог заступања странке падају на терет предлагача.

 

О б р а з л о ж е њ е         

„Електро мрежа Србије“ АД Београд, поднела је захтев овом Одељењу  којем предлаже, да се у циљу решавања проблема једностраног напајања ТС 110/35/10 kV „Велико Градиште“ и ТС 110/20 kV „Бела Црква“ а ради подизања сигурности електроснабдевања конзумног подручја и поправљања напоснских прилика у вршним режимима потрошње, изгради деоница преносног далековода 110 kV између ТС 110/35/10 kV „Бела Црква“ и ТС 110/35 kV „Велико Градиште“, изврши експропријација делова непокретности физичких лица и конституисање службености пролаза електропроводника преко делова непокретности обухваћених предлогом, за власнике из диспозитива овог решења.

У складу са одредбама члана 29 а у вези члана 56. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ бр. 53/95 и 20/09,  одлуке СУС IУ бр. 9/96, 10/96, 15/96, 83/96, 153/96 231/96, 135/97 и 160/99 „Службени лист СРЈ“ бр. 16/01 – Одлука УС РС I Уз 17/11-55/13-58) првостепени je орган  поступајући по писменом предлогу предлагача, донео решење о експропријацији. По правноснажности решења, предлагач је поднео писмене предлоге у циљу накнаде, за потпуно односно непотпуно експропријисане делове парцела у власништву физичких лица, ближе оначених у диспозитиву овог решења, које се налазе на траси будућег делаковода.

Ради постизања споразума о накнади, власницима непокретности до сада су више пута упућивани позиви. Позиви су враћани нуручени из разлога што су власници истих преминули а расправа масе није спроведена. Како се ради о преносивом имовинском праву, из члана 45. Закона о упштем управном поступку, ова чињеница спречава надлежни орган да даље поступа у овој правној ствари.  На предлог предлагача, надлежни орган у смислу одредбе члана 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16) одлучио, полазећи од сврхе поступка, да странкама из диспозитива постави привременог заступника.

Привремени заступник ће обављати дужност док за то постоје законски услови односно док законски наследници странка сами не преузму вођење поступка или пак ангажују пуномоћника како би се започети управни поступак завршио у складу са законом.

Ово решење ће бити објављено у складу са одредбом члана 48 ст. 2 ЗУП-а.

Сагласно одредби члана 48 ст. 8 ЗУП-а жалба на ово решење не одлаже његово извршење.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је самостална жалба Министарству финансија, сектор за имовинско праве послове у року од 15. дана почев од дана његовог објављивања на огласној табли ОУ-е и месту страниног последњег пребивалишта. Жалба се предаје преко овог Одељења и ослобођена је плаћања таксе.

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Новица Илић

image_pdfimage_print