Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта реконструкције, доградње, надградње и пренамене стамбеног објекта – викенд куће у стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2322/43 к.о. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-101/2019-06
Датум: 25.03.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

            УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,

ДОГРАДЊЕ, НАДГРАДЊЕ И ПРЕНАМЕНЕ СТАМБЕНОГ

ОБЈЕКТА – ВИКЕНД КУЋЕ У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ

АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2322/43 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за реконструкцију, доградњу, надградњу и пренамену стамбеног објекта – викенд куће у стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2322/43 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Радојковић Дијане из Сиракова.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистистички пројекат

Примедбе – физичка лица

Примедбе  – правна лица

image_pdfimage_print