Јавно надметање ради давања у закуп дрвених платформи са и без надстрешница

На основу Одлуке број 464-45/2019-01-2 од 05.03.2019. године Председникa општине Велико Градиште,

Комисија за закуп општине Велико Градиште, објављује прво

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП  ДРВЕНИХ ПЛАТФОРМИ СА И БЕЗ НАДСТРЕШНИЦА

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, следеће ствари у јавној својини и то:

-дрвене платформе са и без надстрешница, монтажно-демонтажног типа, укупне површине од 706,81 m², које су постављене и користиће се на плажи на Сребрном језеру на делу к.п.бр. 2229/1 КО Велико Градиште.

 1. У циљу очувања уређености плаже, побољшања туристичке понуде и остваривања комерцијалне сврхе, предмет закупа се даје у закуп физичким и правним лицима ради обављања услужне или угоститељске делатности.

Позиција, распоред и изгледи површине основа предмета закупа обухваћени су скицом која чини саставни део овог огласа.

Обавеза закупца је да одржава закупљену ствар – дрвену платформу са и без надстрешница, као и да одржава простор око платформе у површини од 38 ари, ближе одређен скицом из претходног става овог огласа.

Посебне обавезе закупца су:

-да финансира ½ трошкова анализе воде језера, које ће се вршити минимално 2 пута месечно, сваке године трајања закупа у периоду мај – август.

-да одржава хигијену простора око платформе, приказаног на скици, у периоду мај-сeптембар сваке године трајања закупа, као и да финансира текуће одржавање ствари на наведеном простору (платформе, шетну стазу и др.).

 1. Предметне ствари дају се у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У закупнину нису урачунати трошкови текућег одржавања ствари и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац а произилазе из закупа, као ни трошкови настали из обавеза закупца које су ближе одређене тачком 2. овог огласа.

 1. Почетна цена закупа за период закупа од 5 година укупно износи 3.370.000,00 динара (674.000,00 динaра на годишњем нивоу). Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 10.000,00 динара.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе депозит из тачке 5. овог огласа, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву. Уз пријаву подносилац још доставља изјаву о прихватању почетне цене закупа и изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Депозит за учешће на јавном надмeтању износи 56.167,00 динара и плаћа се на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78 (модел 97, позив на број 59-110) а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова. Могуће је разгледати предметну ствар сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање депозита; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање депозита; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа може се издати доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 05.03.2019. године до 14.03.2019. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 14.03.2019. године до 10.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим и  у случају достављања  једне  исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се предмет закупа може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 14.03.2019. године, са почетком у 11.00 часова у згради општинске управе општине Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата ствар у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема коначне одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

21.Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о давању у закуп.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то регистровану, оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 1. Закупац не може: преносити право закупа на ствари или њеном делу на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да закупљену ствар користи у складу са прописима и наменом.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-45/2019-01-2

Датум: 05.03.2019. године                                                                    Комисија за закуп

СКИЦА – ДРВЕНЕ ПЛАТФОРМЕ

image_pdfimage_print