Јавно надметање ради давања у закуп вертикалног кеја у Великом Градишту

На основу Одлуке број 464-320/2018-01-2 од 14.12.2018. године Председникa општине Велико Градиште,

Комисија за закуп непокретности општине Велико Градиште, објављује прво

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ВЕРТИКАЛНОГ КЕЈА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, у поступку јавног надметања издаје у закуп непокретност у комерцијалне сврхе, и то: Вертикални кеј у Великом Градишту, кога чини део вертикалног привеза односно вертикална нивелација између дела кат. парц. бр. 544 и воде реке Дунав у КО Велико Градиште у укупној дужини од 151m.

Са непокретности која се даје у закуп врше се делатности државних органа (контроле речног саобраћаја, контроле превоза робе и путника, царинске формалности, лучке делатности, комуналне делатности и сл.).

Послови других државних органа претходно набројани као и други непоменути послови а везани за делатност државних органа саставни су део намене објекта и нису предмет поступка давања у закуп нити се њиме могу ограничити или искључити.

 1. Предметна непокретност даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању, ради обављања делатности превоза путника унутрашњим пловним путевима и других сродних делатности.

Време давања у закуп условљено је одлукама других државних органа, па се обавезује закупац да закупљени простор напусти и раније случају да други државни органи забране располагање и оптерећење предметне непокретности.

За време трајања закупа закупац је дужан да сноси трошкове одржавања непокретности као и да одржава уређаје и опрему на њој у исправном и функционалном стању.

 1. Почетна цена закупа износи 33000 евра годишње.

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 200 евра.

Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа за предметни пословни простор, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву. Уз пријаву подносилац још доставља изјаву о прихватању почетне цене закупа и изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел 97, позив на број 59-110), а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, лично или поштом преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште, са назнаком „Пријава за јавно надметање за закуп Вертикалног кеја“.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, број личне карте, број рачуна за повраћај депозита, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава предузетника садржи: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, ПИБ, број рачуна за повраћај депозита, извод из регистра надлежног органа; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава правног лица садржи: назив и седиште, матични број, ПИБ, број рачуна за повраћај депозита, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа; пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 17.12.2018. године до 28.12.2018. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 28.12.2018. године до 10.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим и  у случају достављања  једне  исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 28.12.2018. године, са почетком у 11 часова у згради општинске управе општине Велико Градиште, соба број 4, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема коначне одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

21.Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 10 дана од коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине, кабловској телевизији „Коперникус“ и у дневним новинама „Ало“.

 

Број: 464-320/2018-01-2

Датум: 17.12.2018. године                                                                    Комисија за закуп

image_pdfimage_print