Предлог Решења о проглашењу јавног пута, (к.п.бр. 22/2 и остале у к.о. Рам)