Archive for month: октобар, 2018

Отворена изложба “Перспективе XXXIV“ у Народном музеју

У Народном музеју Велико Градиште 03. октобра је свечано отворена изложба  под називом “Перспективе XXXIV“  која се традиционално одржава у Националној галерији у Београду и Српском културном центру у Паризу. Ове године и Музеј у Великом Градишту приказао је публици Браничевског региона савремени пресек најрепрезентативнијег факултета ликовних уметности у земљи.

“Мислим да је ова изложба вечерас, које се зове “Перспективе XXXIV“, планетарни догађај зато што додирује све тачке које су тренутно актуелне на планети Земљи“, рекао је на отварању директор Музеја, мр Драган Богичић, упућујући на постављене инсталације са темом емиграције, људских права и друге које у ликовном смислу додирују екологију и политику и покрећу.

Речима пуног уважавања и поштовања, изложбу је отворио директор Националне галерије из Београда, Мирослав Родић: “Не постоји у Србији средина за коју ме веже толико лепих успомена и емоција, посебно искрена пријатељства, заснована на поштовању и поверењу са уметницима из Великог Градишта. Управо, пре 36 година, два учесника из Великог Градишта била су на “Перспективама.“.

“Давних 70-их година Национална галерија дошла је до сазнања да треба указати на стваралаштво најмлађих генерација, посебно што смо виђали да је у то време један од основних проблема младих уметника питање егзистенције.“, при чему је, како је навео, Национална галерија отоворила врата излагачког простора академцима коју су касније освајали многе награде у Србији и на међународној сцени, а многи од њих постали и редовни професори на академијама или водили значајне институције као што је ова у Великом Градишту.

Уметничка дела изложили су аутори који су управо завршили Факултет ликовних уметности и мастер студије Андријана Костић, Лазар Заграђанин, Стефан Брајковић, Дуња Ожеговић, Кристина Јањић, Лука Цветковић, Ана Маринковић, Наташа Пешут и Марина Мишковић. Ауторе су одабрали историчар уметности, Данијела Пурешевић, уредница у редакцији РТС-а за културу, мр Мишелa Бланушa и Саша  Јањић.

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-4/2018-08
Датум: 12.10.2018. године

 

На основу чл.  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017) , члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-8068/2018 од 28.08.2018. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

II Радна места која се попуњававају:

  1. Регистратор регистра обједињених процедура, ажурирање података у ГИС-у у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене  и имовинско правне послове, у звању  саветник – 1 извршилац

Опис послова:

Уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине; омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета; остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура; омогућава преузимање у Централну евиденцију свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине;  подноси пријаве за привредни преступ  и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови; предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра. Обезбеђује објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе у електронском облику путем интернета, у року од три радна дана од дана њиховог издавања. Спроводи све активности које се односе на унос и дигитализацију података, врши редовно ажурирање унетих података у ГИС-у, обавља редовни контакт са представницима јавних предузећа задужених за унос података из њихове области, а у циљу редовног ажурирања система; води књигу евиденције издатих локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола. Води Регистар стамбених заједница, води поступак за постављања принудног управника и решењем именује професионалног управника са листе која се води у Регистру;  најмање једном недељно обезбеђује пружање саветодавне помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграда;  доноси решење о исељењу.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких или друштвено хуманистичких наука, или из научне области урбанизам, грађевина и просторно планирање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

  1. Канцеларијски послови за скупштину и општинско веће у Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове, у звању виши референт – 1 извршилац

Опис посла: обавља административне и техничке послове за потребе функционера; врши пријем  и даје потребна обавештења странкама; пријем и експедицију поште; обавља послове одлагања, чувања и архивирања документације; евидентира предмете у интерне доставне књиге и врши уручивање извршиоцима на обраду; врши пријем предмета из интерних доставних књига ради архивирања. Учествује у техничкој припреми материјала за седнице скупштине и општинског већа, умножава и фотокопира материјал и акта, слаже и спаја сложени материјал; доставља обрађен материјал корисницима; води евиденцију о количини умноженог материјала, организује и учествује у припреми седница скупштине, општинског већа и радних тела, врши израду записника са седница и води службене преписке за потребе општинског већа, сталних и повремених комисија; врши експедицију аката са седница; стара се о чувању службене документације и других евиденција из делокруга рада органа општине; стара се о објављивању аката донетих на седницама органа општине.

Услови: стечено средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

За радно место под редним бројем 1: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о планирању и изградњи – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

За радно место под редним бројем 2: познавање Закона о општем управном поступку и Уредбе о канцеларијсом пословању – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару

III Место рада: Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

IV Aдреса на коју се подноси пријава:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, са назнаком: „за јавни  конкурс“ 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сања Стојадиновић, телефон: 012/662-179

VI Услови за рад на радном месту:

Услови за рад на радном месту под редним бројем 1: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да поседује високо образовање из образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких или друштвено хуманистичких наука, или из научне области урбанизам, грађевина и просторно планирање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до четири године, положен државни испит, радно искуство у струци од 3 године, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Услови за рад на радном месту под редним бројем 2: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да поседује средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Ало».

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;  извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX  Трајање радног односа: за наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.velikogradiste.rs и  на огласној табли општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Ало”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

image_pdfimage_print

У Раму обележена 103. годишњица одбране Стига у Првом светском рату

Полагањем венаца на споменик јунацима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије у подунавском селу Рам, у суботу, 06. октобра, обележена је 103. годишњица одбране Стига у Првом светском рату.

Венце су положиле делегације општине Велико Градиште, Војске Србије, Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова 1914-1918. године Велико Градиште и Удружења грађана “Рамска тврђава“.

Споменик палим српским војницима који су на овом месту храбро погинули 07. октобра 1915. године, бранећи Стиг и Браничево од напада бројно и технички надмоћнијег непријатеља, подигли су општина Велико Градиште и град Пожаревац поводом свечаног обележавања стогодишњице овог догађаја.

 

image_pdfimage_print

Упозорење – забрана спаљивања отпада на отвореном простору

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ПРАВНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА  ЛИЦА ДА СЕ, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 50.СТАВ 1. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА („СЛ.ГЛАСНИК РС“, БР. 111/2009, 20/2015). ЗАБРАЊУЈЕ СПАЉИВАЊЕ ОСТАТАКА СТРНИХ УСЕВА, СПАЉИВАЊЕ СМЕЋА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ И СПАЉИВАЊЕ БИЉНИХ ОСТАТАКА.

ПРОТИВ  ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ БУДУ ПРИДРЖАВАЛА ОВОГ УПОЗОРЕЊА БИЋЕ ПОКРЕНУТ ПРЕКРШАЈНИ И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК.

ЗА НАВЕДЕНИ ПРЕКРШАЈ ПРАВНОГ ЛИЦА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ НОВЧАНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД 300.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 1. ТАЧКА 24.,  ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДО 50.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 2., ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА У ИЗНОСУ ОД 150.000 ДО 500.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 3., А ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 84. СТАВ 2., ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА.

ЛИЦА КОЈА СУ НАВЕДЕНИМ РАДЊАМА ИЗАЗВАЛА ПОЖАР ДУЖНА СУ ДА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ НАДОКНАДЕ ТРОШКОВЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, У СКЛАДУ С ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ.

МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ

image_pdfimage_print

Уручена помоћ родитељима новорођених беба

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уручио је данас са својим замеником и директоркама надлежне установе и јавног предузећа, награде родитељима који су, рођењем детета, остварили право на новчане накнаде и друге погодности.

“Никада нисмо имали овакав дан, да оволико беба буде присутно. Ја сам задовољан и срећан, имамо овде десетак беба које треба да буду награђене, честитам вам рођење детета. Ово је пети пут да уручујемо награде, а за то време је рођено око сто беба. Желим вам да имате још деце и да се виђамо и даље“, поручио је родитељима председник.

Једнократне новчане накнаде за опремање новорођенчета прима један од родитеља који има пребивалиште, односно боравиште на територији општине Велико Градиште, за прво дете 15.000 динара, за друго 20.000 динара, а за треће и наредно 25.000 динара. Поред овог, незапослене мајке имају право и на додатну накнаду, у износу од 50.000 динара, која се исплаћује преко Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац.

Општина је мајкама и очевима новорођених беба, овом приликом, поделила и дечја седишта за аутомобил док им је карте за бесплатан паркинг обезбедило ЈКП “Дунав Велико Градиште“.

Право на накнаду овог месеца остварило је 17 породица за 18 беба и 11 незапослених мајки. Рођено је осам девојчица и 10 дечака, од чега је деветоро прво, петоро друго, а четворо треће дете.

Одлуком о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште општина настоји да креира добар социјални програм и обезбеди што боље услове који ће побољшати статус осетљивих група кроз помоћ ученицима, студентима, новорођеној деци, незапосленим мајкама, младенцима и женама којима је потребна вантелесна оплодња.

 

image_pdfimage_print

Додељене награде Првог међународног бијенала и симпозијума „Голуб и цвеће Милана Бесарабића“

Прво међународно бијенале и симпозијум „Голуб и цвеће Милана Бесарабића“ одржано је у петак, 05. октобра, у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, у организацији Удружења ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ из Пожаревца, Удружења “Фокус Европа за југоисточну Европу“ и општине Велико Градиште.

Пред уметницима из Украјине, Немачке, Норвешке, Израела, Чешке, Литваније, Молдавије, Турске, Румуније, Македоније и Србије и поштоваоцима уметности, свечано су проглашени лауреати првог бијенала, посвећеног великом уметнику – скулптору, сликару, песнику и композитору, Милану Бесарабићу.

На конкурс за бијенале, које је организовало Удружење “Фокус Европа за југоисточну Европу“, пријавила су се 243 уметника из читавог света, а од доспелих радова селектори – др Ашраф Абдел Кадар из Египта, председник Асоцијације “Фокус Европа“ за уметност и културу, Бен Луц Краке из Немачке и академски сликар Виктор Христов из Молдавије, одабрали су 50 за такмичарску конкуренцију.

Добродошлицу у град туризма, спорта и уметности присутнима је пожелео председник општине, Драган Милић, уз речи: “Пре неколико година смо се, највећом “кривицом“ нашег директора Музеја, господина Богичића, и госпође Снеже определили да будемо и град уметности и то могу рећи, с пуним правом, јер имамо петнаестак академских сликара и вајара.“, посетивши и на чувеног виолинисту, Властимира Павловића Царевца, највећу српску глумицу, Жанку Стокић, манифестације Силафест и Рамске сутоне, установе Народни музеј и Музичку школу из Пожаревца и низ других ствари које гости који дођу могу да виде на Сребрном језеру и у Великом Градишту.

“Желимо да градски парк буде пун скулптура као што су ходници пуни слика и зато смо, са великим задовољством, прихватили идеју да се код нас организује Прво бијенале и симпозијум.“, додао је Милић и овом приликом, ексклузивно најавио да је тог дана договорено да се обезбеди земљиште на Сребрном језеру где ће општина и Удружење “Фокус Европа“ подићи зграду – кутак за уметнике.

Уз захвалност уметницима који су аплицирали, свима присутнима и педесеторо сликара који су прошли селекцију, селекторима и жирију, председнику који има “велико срце“ и директору Музеја, мр Богичићу, председница Удружења “Фокус Европа за југоисточну Европу“, Снежана Милошевић објаснила је како је, вођена жељом да дела стави на увид јавности, покренула пројекат: “Општина је одвојила средства за суфинансирање овог пројекта, а судбина је хтела да “налетим“ на слике Милана Бесарабића у Музеју и Библиотеци.“. Поменувши, уједно, Миланову велику љубав према животињама, она је у уметниково име, замолила председника општине да Градиште прогласи и за област за заштиту животиња.

Овом приликом, Снежана је уручила специјалну награду скулптору Фрицу Фотингеру из Немачке који је, у част Милану Бесарабићу, за бијенале израдио скулптуру. Награда публике, у виду голуба, припала је Неџибу Рокбанију и Радојки Самарџији.

Жири који су чинили председник, ликовни критичар, Дејан Ђорић, и чланови, академски сликар Михаило Петковић, академски сликар Бирсен Купели из Турске, и доцент професор на руској Уметничкој академији, Олга Даутова, наградио је три најуспешнија рада. Прва награда припала је Симеону Панајотову из Бугарске, друга Вајалу Дарвишу из Египта док је трећу награду добио Небојша Ђуранвоић из Србије.

Уметнички – ликовни догађај употпунила је, извођењем музичке нумере на виолини, професорка Одељења Музичке школе “Стеван Мокрањац“ Пожаревац у Великом Градишту, Марија Лончар.

Са овог скупа послата је порука мира и то ће, како је речено, увек бити.

image_pdfimage_print

Обавештење грађанима са пребивалиштем у Кисиљеву општина Велико Градиште

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО („СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, БР.14/2018) И СТАВА 1. ТАЧКА 7 РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО („СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, БР.14/2018), ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ГРАЂАНИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У КИСИЉЕВУ
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КИСИЉЕВО ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ.

УВИД СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНО, У СЕДИШТУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ БР.1, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3 ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ http://www.mduls.gov.rs/, УНОШЕЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА (ЈМБГ), КАО И СЛАЊЕМ СМС ПОРУКЕ СА ОВИМ ПОДАТКОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН НА НАВЕДЕНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА .

2.ЛИЦА КОЈА НА ДАН ИЗБОРА (25.НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ) НАВРШАВАЈУ 18 ГОДИНА, МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК.

3.ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО ДО 9.11.2018. У 24.00 ЧАСА, ГРАЂАНИ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ) ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3. СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7.00 ДО 15.00 ЧАСОВА.

4. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 012/662-489.

Број: 013-12/2018-02
У Великом Градишту
Дана: 03.10.2018. године

РУКОВОДИЛАЦ

ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Весна Милановић

image_pdfimage_print

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Кумане

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Кумане за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5907 од 25.09.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Основна школа – Хидрант.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

image_pdfimage_print

Обавештење о одржавању избора за Савет Месне заједнице Кисиљево 25.11.2018. године

Република Србија
Општина Велико Градиште
Комисија за спровођење избора за
Савет месне заједнице Кисиљево
Број: 013-11/2018-01-1
Датум: 03.10.2018. године
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се грађани да ће се 25. новембра 2018. године одржати избори за Савет месне заједнице Кисиљево.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним и овереним изјавама подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.

Рок за подношење кандидатуре је до 31.10.2018. године.

Избори се спроводе у складу са Статутом Месне заједнице.

Изборе за Савет Месне заједнице спроводиће Комисија у саставу:

  1. Зоран Богдановић, адвокат из Великог Градишта, Председник комисије,
  2. Милица Мишић, дипл. правник из Острова, члан и
  3. Марко Стевић, правник из Великог Градишта, члан.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште http://velikogradiste.rs/ .

Кандидатура се подноси Комисији за спровођење избора за Савет месне заједнице Кисиљево преко писарнице општине Велико Градиште.

Председник Комисије
Зоран Богдановић

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print