Archive for month: август, 2018

Свечано постављена нова табла на Средњој школи са именом Милоја Васића

На Средњој школи у Великом Градишту данас је свечано постављена нова табла са именом чувеног археолога Милоја Васића.

“Школа данас званично мења име. Отворена је давне 1879. и од 1985. године нема назив по некој личности. До 1985. је била “Борис Кидрич“, од 1990. носи нови назив Гимназија, а од 2005. године име Средња школа када су уведени профили за трговину, угоститељство и туризам. Од ове године школа улази у систем дуалног образовања и уводи се нови профил – кувари и посластичари.“, рекао је директор Школе, Зоран Ташић, најавивши велики јубилеј наредне године – 140 година Школе када ће по први пут бити прослављен и дан ове установе.

Како је истакао, Милоје Васић је најпознатији Градиштанац, ученик, а затим и професор ове Школе, професор београдског Универзитета, врхунски научник и један од сто најзнаменитијих Срба: “Заслужује да носи ово име и ту није било ни трунке дилеме.“.

Присутнима се обратио и председник општине, Драган Милић, рекавши: “Ово је један лепо тренутак и за Школу и за сам град и мислим да смо пре десетак година били визионари када смо испред школе подигли бисту Милоју Васићу и тада себи поставили задатак да Школа  промени име. Мислим да нисмо могли да изаберемо боље име и да су задовољни сви – грађани, ђаци, професори и они који су завршили школу и постигли неки значајни успех.“.

Како ови успеси нису мали и све просветне установе имају изузетне резултате, председник је најавио да ће локална самоуправа и даље чинити напоре да буду још бољи, побољшавајући, пре свега, услове за рад деце.

Овом приликом Школа је, у присуству свих званица, први пут од 1929. године и освештана.

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за септембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 03, 04, 06, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26. и 27.09.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Средња школа у Великом Градишту носиће име археолога Милоја Васића

Ове године Средња школа у Великом Градишту понеће нов назив – Средња школа “Милоје Васић“, у част славног Градиштанца – археолога, професора Београдског универзитета и члана САНУ.

Школски одбор донео је ову одлуку као признање српском научнику, често апострофираном као “отац српске археологије“, чије је најзначајније откриће систематско ископавање праисторијског налазишта у Винчи.

Можда и најзанимљивији детаљ ове приче је чињеница да је Милоје Васић рођен у Великом Градишту, 1869. године, где је похађао основну школу и тадашњу гимназију.

Табла са новим називом Средње школе биће свечано постављена у петак, 31. августа, пред почетак нове школске године.

 

image_pdfimage_print

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) а сагласно члану 5., 6., 7. и 8. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017) и решења Председника општине Велико Градиште бр. 464-221/2018-01-2 од  29.08.2018. године,

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА

МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чини следећа локација:

Локација 3 – к.п. број 1699 у КО Велико Градиште, део простора парка код аутобуске станице (преко пута Лукоил бензинске пумпе). Број објеката: 1. Површина једног места/објекта је до 23 m² (намена: постављање објекта ради обављања трговинско, угоститељске или услужне делатности). Почетна цена за закуп износи 6.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

II  Предмет јавног надметања – локација налази се у Великом Градишту, а у закуп се нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III  Локација се даје у закуп на период до 4 године, за време важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

У случају да је решењем надлежног органа одлучено о престанку права коришћења локације по основу закупа, а мањи монтажни објекат привременог карактера из техничких или других разлога није уклоњен са локације, може се у поступку јавног надметања дати у закуп уз могућност новог закупца да у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу локације, закључи са бившим закупцем локације одговарајући правни посао о преносу права својине на мањем монтажном објекту привременог карактера и исти достави управи у року од 3 дана од дана закључења.

Ако се у прописаном року не закључи правни посао из претходног става ове тачке, надлежна организациона јединица управе приоритетно поступа у спровођењу поступка уклањања објекта принудним путем на начин прописан Одлуком СО Велико Градиште, а нови закупац је дужан да на локацији постави привремени објекат у складу са условима прописаним Одлуком о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама.

IV  Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором који ће у року од 30 дана од достављања решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 01.10.2018. године са почетком у 11:00 часова, у згради општинске управе општине Велико Градиште, соба број 5.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи, Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору, у Великом Градишту Житни трг 1, до 10,00 часова дана 01.10.2018. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони износи 200,00 дин/m² на годишњем нивоу.

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 5 у приземљу, где је могуће извршити увид у скицу локације која је предмет закупа.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-221/2018-01-2,

Дана: 29.08.2018. године.

Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору

image_pdfimage_print

Изградња магистрално-потисног цевовода од резервоара „Конглавица“ напредује планираном динамиком

Председник општине, Драган Милић, обишао је, са сарадницима, актуелне радове у општини, међу којима је и изградња магистралног потисног цевовода од резервоара „Конглавица“, на истоименом узвишењу, до селекционе шахте ШББ.

Овај цевовод изводи се у укупној дужини од 855,52 метра, а  уговорени рок за завршетак радова је прва половина октобра.

Радове финасирају Министартво пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Републичка дирекција за воде и општина Велико Градиште у укупној вредности од 6.906.065 динара.

 

image_pdfimage_print

Рамску тврђаву посетио председник TIKE-a

Председник Турске агенције за развој TIKA-е, Сердар Ћам, посетио је у петак, са сарадницима Рамску тврђаву како би обишао радове на рестаурацији ове дунавске лепотице. Обиласку су присуствовали и председник општине Велико Градиште, Драган Милић, са замеником, координаторка TIKA-е у Србији, Ћала Гултекин Тосбат, и извођачи радова.

На састанку, који је овом приликом одржан, оцењено је да радови теку по договореној динамици, а разговарано је и о обезбеђењу средстава за уређење унутрашњег и спољњег простора тврђаве. Заузет је заједнички став да би сви радови требало да се заврше до средине октобра када би тврђава била и свечано отворена за јавност.

 

image_pdfimage_print

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

Наш број:__сл./2018____

Датум: 28.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да се продужује пробни рад система јавног водовода у насељу Курјаче, тзв. Стишки водовод до 30.09.2018. године.

У току пробног рада система вода се неће наплаћивати, а од 01.10.2018. године вода ће се наплаћивати по цени од 65 динара + ПДВ 10% за m3 (1000 литара).

Позивамо кориснике који су се прикључили на водоводну мрежу да у периоду пробног рада троше воду из јавног вода у што већој мери, изузев за пиће и исхрану која се не препоручује због радова на хлорисању система цевовода у току пробног рада.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print

Синоћ свечано отворен јубиларни “Силафест“

У недељу 26. августа, у сали Културног центра “Властимир Павловић Царевац“, свечано је отворен 10. Међународни фестивал туристичког и еколошког филма СИЛАФЕСТ 2018.

Пре саме церемоније отварања, улицом Кнеза Лазара прошетао је Чарли Чаплин који је најавио  свечану церемонију отварања фестивала. У улози Чаплина нашао се краљ прерушавања и комедије, Раиф Ферхатовић из Бихаћа. Касније у току вечери, филм бихаћког режисера Хасана Арнаутовића о овом занимљивом човеку отворио је фестивал.

Филм  ”What to do in Veliko Gradiste“ о дружењу, љубави, и фестивалској атмосфери, редитеља Џулијана Мекдонела из Лондона,  посвећен прошлогодишњем фестивалу, загрејао је атмосферу у пријатном амбијенту Културног центра. Све време док је конферансијер говорио о јубилеју, и уводио публику у главни део фестивала, пратила га је филмска музика коју су изводили музичари на гитари и хармоници.

Гостима су се обратили чланови жирија, светски признати режисери, продуценти, власници филмских кућа, дистрибутери филмова међу којима су били и оскаром награђени уметници. У жирију Силафест-а ове године нашла су се позната имена попут Pegah Ghaemi, Ренате и Андреаса  Мешух, Џона Дридонкса, Теренса Клифорда-Амоса, оскаровца Збигњева Жмудског, Колина и Саре Артур, власника студија “The Dream Factory” из Мадрида, који је учествовао на стварању филмова “Казино Ројал, Одисеја, Борба титана, лепотица и звер, Симбад, Конан и многих други.

Извршни продуцент фестивала, Бошко Савковић, у говору поводом јубилеја СилаФест-а присетио се почетака: “Сваки почетак је тежак, сваки дан глава међу длановима, препрека до препреке,  процедуре за које нисмо ни знали да постоје. Али огромна жеља и ентузијазам организатора, пријатеља, волонтера учинили су да трајемо ето 10 година”. Бошко се овом приликом захвалио свима из Великог Градишта који су допринели да се овај фестивал одржава, да има свој живот и богат програм који може да парира свим догађајима у велеградима попут Њујорка, Беча, Нице, Кана, Дубаиа и другим градовима у којима се одржавају фестивали породице CIFT-e.

Овом приликом додељене су плакете пријатељима фестивала, који су од самог старта били и остали уз СИЛА-ФЕСТ. Међу добитницима плакета нашли су се угоститељи са Сребрног језера – Виле Дунавски цвет, Код Брке, Лаго, Динчић и Талија, аласи Пера и Веља, неуморни Саша и Мирко из Културног центра, комисион “Лов и риболов”,  Зоран Николић из Ариве, Културни центар “Властимир Павловић Царевац“, Туристичка организација општине Велико Градиште и председник општине, Драган Милић. Сви добитници плакета обратили су се пригодним говором у коме су истакли велико задовољство што су свих ових година били део великог пројекта какав је СИЛА-ФЕСТ који и после десет година трајања и даље расте и развија се, добија димензије једног фестивала који негује праве вредности кроз филмске кадрове, дружење, промоцију и едукацију. Уз жељу да се видимо и на двадесетом, педесетом, стотом фестивалу, да он траје и после нас као његових идејних твораца и поштоваоца, добитници плакета подсетили су нас на занимљиве тренутке, људе, догађаје…

Председник општине и председник Уметничког савета Сила-Феста, Драган Милић, отворио је фестивал уз речи да када човек схвати о каквом се фестивалу ради (да је захваљујући овом догађају Велико Градиште у низу филмских градова попут Нице и Кана), прво се уплаши, а затим схвати колико је посла потребно обавити да се гости у току свих фестивалских дана у Великом Градишту осећају као код своје куће. У свом обраћању поздравио је учеснике овог престижног догађаја, врхунске уметнике, добитнике највећих светских признања у свету филма. Уз закључак да овај фестивал расте и развија се, филмски ствараоци из целог света одлазе са лепим утисцима и враћају се на овај фестивал где снимају кадрове и проналазе инспирацију за нова остварења. Председник општине захвалио се продуценту фестивала Бошку Савковићу, представницима Високе Туристичке школе, представницима ТОС-а као и Министарству трговине, туризма и телекомуникација на несебичној помоћи коју пружају фестивалу од оснивања.

Овогодишњи фестивал преко live streaminga преноси се уживо у неколико земаља, а свечану церемонију отварања пратили су грађани у Решици у Румунији, као и посетиоци пивнице Копакабана на Сребрном језеру.

Текст и фото: ТОВГ

Конференција за медије, ТОС

“Силафест“ отварање

 

image_pdfimage_print

У посети светињи градиштанске општине – Манастир Нимник

На позив оца Јелисеја, игумана манастира Нимник који се налази у близини села Курјаче, председник општрине, Драган Милић, посетио је данас са својим сарадницима ову малу, али духовно богату и вредну заједницу.

У манастирском комплексу који чине црква, капела и конак у току су радови на обнови капије и звоника као и потпорног зида повише конака. Иако је преко 300 гостију посетило јуче ову светињу, данас у њој владају потпуни мир и тишина, а сви објекти су савршено чисти и уредни. Манастир се издржава махом од плодова рада његових житеља који гаје стоку и обрађују поља.

Општина Велико Градиште, такође, даје свој допринос сваке године, помажући цркве и верске заједнице на својој тереиторији и у околини, као и српски манастир Базјаш у суседној Румунији.

У Нимнику није изостала срдачна добродошлица и гостопримство домаћина па су посетиоци постали богатији за једно духовно искуство. Овај манастир из времена Косовског боја, смештен је у шумовитој стишкој удолини, између узвишења Горица и Голог брда, где се налази и лековити извор.

Према легенди, манастир је име добио по речима девојчице која је на питање Турака, где је манастир и има ли хајдука, на влашком одговарала само са “нушћу нимик“, што у преводу значи “не знам ништа“. Тело мале Николине похрањено је у капели која се данас назива “светиња“ и у народу се верује да лечи неплодност и друге здравствене тегобе.

 

image_pdfimage_print

Општина Велико Градиште донирала клима уређај Служби радиологије

Општина Велико Градиште донирала је Служби радиологије Дома здравља Пожаревац клима уређај како би се пацијентима обезбедили бољи услови током боравака у болници у којој се лече и грађани ове општине.

На донацији и успешној сарадњи, будући да је и уређај успешно постављен, председнику општине, Драгану Милићу, захвалила је данас начелница Службе за радиологију, др Слађана Бањац.

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print