Припремљено Упутство за припрему буџета Општине Велико Градиште за 2019. годину са смерницама за 2020. годину

На основу члана 31. став 1 тачка 2. подтачка 1, члана 36. и 41. Закона о буџетском сиситему („Службени гласник РС„, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), као и Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, урађено је Упутство за припрему буџета Општине Велико Градиште за 2019. годину са смерницама за 2020. годину, у складу са којим се израђује предлог финансијског плана.

Упутство садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих се израђује Предлог финансијског плана за 2019. годину.

Предлог финансијског плана треба доставити на прописаним обрасцима који су доступни на  БУЏЕТСКОМ ПОРТАЛУ у секцији БУЏЕТСКА АКТА категорији ПРИПРЕМА БУЏЕТА ЗА 2019. Г, који се налази на сајту општине. Предлог се доставља у штампаном облику, потписан од стране директора и лица одговорног за попуњавање и оверен печатом. Предлог са свим прилозима мора бити са писаним образложењем за сваку врсту расхода и са наведеним правним основом и извором финансирања.

Такође, све је потребно доставити и у електронском облику (изворно не скенирано) на мејл sanela.kocmanovic@velikogradiste.rs

Све табеле за које немате податке је потребно да одштампате и потписане доставите.

Рок за достављање Предлога финансијских планова за 2019.годину је 31.08.2018.године.

Број: 139/2018-03

Датум: 19.07.2018.године

АНАЛИТИЧАР                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

БУЏЕТА                                                                       ЗА ФИНАНСИЈЕ

Тања Миленковић, с.р.                                          Јелена Пантић, с.р.

 

image_pdfimage_print