Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – ,,Гас инвест“ д.о.о, Београд

Република Србија
Општинска управа
Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору
Број:501-21/2/2018-07
Датум:12.07.2018. године

 

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општинске управеопштине Велико Градиште на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 36/09), објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта

 на животну средину

 

Обавештава се јавност да је овлашћено лице ,,Гас инвест“ д.о.о ул. Драгослава Срејовића бр. 1в, Београд, уиме  носиоца пројектаЈП ,,Србијагас“ Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, ул.Аутопут бр. 11, 11070 Нови Београд, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицајапројекта на животну средину – Дистрибутивна гасоводна мрежа радног притиска до 16 бара на територији општине Велико Градиште, део деонице ГМ 08-05/5 и деоница ГМ 08-05/5-1 са припадајућим објектима на траси МРС ,,Велико Градиште“, МРС „Тополовник“ и МРС „Мајиловац“- дана 06.07.2018. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама општине Велико Градиште, канцеларија број 12додана27.07.2018.године у периоду од 10 дана од дана објављивања огласа, радним даном од 08-14 часова.

До дана 27.07.2018.године заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

image_pdfimage_print