Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени гласник РС», број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште за 2018.годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018  од 28.05. 2018. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Расписују 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2018. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање – Испостава Велико Градиште (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:

 • реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука[1], или
 • реализацију обуке у трајању мањем од 160 часова, када је то прописано посебним законом или правилником, или
 • реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
 • заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником и током обуке.

За реализацију обуке Национална служба:

 1. послодавцу на основу захтева може да исплати:
 • средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, а највише до 100.000,00 динара по полазнику; средства се исплаћују у два дела – први по отпочињању обуке и други након завршетка обуке, односно по достављању доказа да су полазници обучени и запослени;
 • средства додељена по основу спроведених обука на захтев послодавца су de minimis државна помоћ.
 1. незапосленом полазнику исплаћује:
 • месечну новчану помоћ у висини од 000,00 динарa за пун фонд часова,
 • средства за трошкове превоза;
 1. незапосленом полазнику особи са инвалидитетом исплаћује:
 • месечну новчану помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу са законом,
 • средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.
 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.

Средства намењена незапосленом полазнику Национална служба исплаћује и у случају када послодавац сноси трошкове обуке.

Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који је корисник новчане накнаде за случај незапослености.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

 • Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац са територије општине Велико Градиште под условом:

 

 • : да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом;
 • да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
 • да има план и програм по коме ће се лице обучавати;
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 • да обучава и запошљава незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе Филијала Пожаревац– Испостава Велико Градиште и које задовољава опште и посебне услове за укључивање у обуку, у складу са важећим актима Националне службе и које није било у радном односу код послодавца – подносиоца захтева у периоду од шест месеци пре подношења захтева;
 • да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно да обезбеди инструктора који:
 • има минимум завршену средњу школу,
 • запослен је или радно ангажован код подносиоца захтева са фондом радних сати који је једнак дневној динамици реализације обуке, односно запослен је или ангажован у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
 • има најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава и стручну квалификацију која је у складу са пословима за које се лице обучава, односно, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима за које се лице обучава, уколико нема одговарајућу стручну квалификацију;
 • послодавац има обавезу да обезбеди једног инструктора за једну образовну групу од највише 10 полазника; обука мора да се реализује у једном циклусу, са могућношћу формирања више полазничких група;
 • да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини образовне групе и у складу су са радним местом за које се лица обучавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду, односно уговор о реализацији обуке или њеног дела са одговарајућом образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке у складу са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 • уколико подносилац захтева програм обуке реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 • извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања или назив и опис послова за које ће се незапослени обучавати, као и услови за обављање истих;
 • доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то:
 • доказ о квалификацијама/стручној оспособљености инструктора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.),
 • уговор о ангажовању инструктора код подносиоца захтева, односно доказ о запослењу/ангажовању инструктора у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
 • доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.);
 • уговор са образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука изводи у сарадњи са тим установама.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац подноси и одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издато од стране министарства надлежног за послове запошљавања, са програмом обуке за коју је поднет захтев.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијала Пожаревац – Испостава Велико Градиште, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у  Филијали Пожаревц, у Испостави Велико Градиште , или преузети са сајта www.nsz.gov.rs .

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева који су испунили услове из Јавног позива, узимају се у обзир следећи критеријуми: програм обуке, кадровски капацитети, делатност послодавца (претежна), претходно коришћена средства Националне службе по програму обука на захтев послодавца.

БОДОВНА ЛИСТА
Бр Критеријуми Бодови
1. Програм обуке

(структура и садржај)

Детаљно разрађен програм обуке – детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно видљивим везама и исходима и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима (општим и преносивим) и вештинама 20
Разрађен програм обуке – елементи програма са наведеним везама и исходима и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима и вештинама 10
2. Кадровски капацитети Поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник обуке и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима

20
Поседује исту струку у којој се полазник обуке обучава и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник обуке и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима

10
Поседује исту струку у којој се полазник обуке обучава и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник обуке и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима

5
3. Делатност послодавца (претежна) Производна 10
Услужна 8
Остало 5
4. Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца

 

 

 

Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе

 

 

 

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

Више од 71% запослених лица 40
Запослено 51-70% лица 30
Запослено 31-50% лица 25
Запослено 11-30% лица 20
Запослено до 10% лица 15
Није било запослених 0
 

Да

 

40
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 90

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“ односи се на програме обука на захтев послодавца спроведене по јавним позивима Националне службе у 2015, 2016. и 2017. години.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма обуке на захтев послодавца“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја незапослених лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“, следи „Програм обуке“, затим „Кадровски капацитети“ и „Делатност послодавца“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања

Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 49 незапослених, доноси директор Филијале Пожаревац , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, након провере поднетих захтева , а по предходно прибављеној сагласности Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште .

Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Пожаревац , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе , председник  општине Велико Градиште и послодавац  у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а у току календарске године у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе , Општина Велико Градиште и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од трајања уговорне обавезе и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од трајања уговорне обавезе и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:

 • потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
 • фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;
 • фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и
 • друге доказе у зависности од статуса жиранта.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и полазник обуке закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора. У току трајања обуке полазник може задржати статус незапосленог лица или засновати радни однос са послодавцем.

Документација за закључивање уговора са незапосленим полазником обуке:

 • фотокопија/очитана лична карта полазника,
 • фотокопија картице текућег рачуна полазника.

Пре укључивања незапосленог у програм обуке, Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова дефинисаних Јавним позивом.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања обуке:

 • обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке;
 • упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
 • доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци;
 • обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим уговором;
 • изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац процене да се ново лице може обучити током преосталог периода трајања обуке;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:

 • изда полазнику обуке одговарајући сертификат – уверење о стеченим компетенцијама или му омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;
 • по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата;
 • у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са полазником обуке на пословима за које је обучен;
 • након заснивања радног односа са полазником обуке Националној служби достави уговор о раду;
 • задржи лице у радном односу најкраће 6 месеци од датума заснивања радног односа након завршене обуке;
 • заснује радни однос са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, у случају престанка радног односа лица по истеку периода обуке;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац у току обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај средстава, увећаних за законску затезну камату од датума преноса средстава.

Послодавац који по истеку периода обуке не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да Националној служби изврши повраћај средстава у висини исплаћених средстава сразмерно неиспуњеној уговорној обавези, увећаних за законску затезну камату од датума преноса средстава.

У случају да послодавац по истеку периода обуке у којoj Национална служба није учествовала у трошковима обуке, не реализује обавезу запошљавања лица, дужан је да на име уговорне казне за сваки месец пропуштања заснивања радног односа плати износ од 10.000,00 динара по лицу, а највише до 60.000,00 динара по лицу.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације  о јавном конкурсу  могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-118;012/538-104,   на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. и на огласној табли  општине Велико Градиште.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године.

Упутство за послодавце за израду програма
Захтев за учешће у програму