Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2018. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени гласник РС», број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште за 2018.годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018  од 28.05. 2018. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

У 2018. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програмподразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору на територији Општине Велико Градиште

У програм се могу укључити незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање – Филијала Пожаревац –Испостава Велико  Градиште из следећих категорија, без обзира на годинестарости:

 • лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих;
 • лица са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање(у даљем тексту: Национална служба)дуже од 18 месеци, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање специфичних послова, односно којима су потребна нова знања и вештине или прилагођавање нивоа и садржаја знања и вештина за обављање радних задатака у складу са потребама посла,који по сложености захтева најмање средњи ниво образовања.

Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицањапрактичних знања и вештина за рад на конкретним пословима,у трајању од 3 месеца,у складу са достављеним програмом послодавца, ареализује се кроз:

 1. заснивање радног односана одређено време:
 • послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца, у ком случајуима обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);
 1. заснивање радног односана неодређено време(на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):
 • послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци, у којем случајуима обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно 12 месеци).

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за рад, Национална служба:

 • рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 25.000,00 динара(за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци(у зависности од врсте радног односа).

Средства додељена по основу програма стицања практичних знања су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац са територијеОпштине Велико Градиштепод условом:

 • да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
 • да има програм стицања практичних знања и вештина којима треба да овлада лице;
 • да наконкретним пословима запошљава незапосленог са евиденције Филијале Пожаревац –Испостава Велико Градиште, из категорије лица дефинисане овим Јавним позивоми у складу са важећим актима Националне службе, који задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм, и:
 • нема искуства и знања за обављање послова за које се организује стицање практичних знања и вештина,
 • није био/ла у радном односу код послодавца – подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре подношења захтева;
 • да има одговарајуће кадровске капацитете, односно:
 • има запосленог ментора(са пуним месечним фондом радних сати) са најмање средњом школом, а у складу са нивоом образовања захтеваним у стандарду посла,који поседује знања и вештине у складу са захтевима посла, односно има сертификате, лиценце, потврде као доказ стручности у областима за које ће бити задужен и има најмање 18 месецарадног искуства на истим или сличним пословима за које лице стиче практична знања и вештине,
 • за лица без завршене средње школе, односно без квалификација,ментор може да има завршену основну школу уколико испуњава све остале наведене услове из претходног става;
 • даиматехничке,просторнеидругекапацитетезареализацијупрограма,односнодараднипростор,техничкасредстваиопремапофункционалностиодговарајузахтевима послаиускладусусарадним местомзакојелицастичу практична знања и вештине, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документацијаза подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 • уколико подносилац захтева програм реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 • извод из акта о систематизацији и организацији послова за које ће лице стицати практична знања и вештине или опис послова, у случају да послодавац нема законску обавезу усвајања акта о систематизацији и организацији послова;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о кадровским капацитетима подносиоца захтева, и то:
  • доказ о квалификацијама ментора (диплома, сертификат, лиценце,…);
  • доказ о дужини радног искуства ментора на пословима за које лице стиче практична знања и вештине (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијала Пожаревац – Испостава Велико градиште, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Велико Градиште ,Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs ..

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних знања доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму.

У циљу провере испуњености услова из Јавног позива, Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева који су испунили услове из јавног позива узимају се у обзир следећи критеријуми: кадровски капацитет послодавца, делатност послодавца, дужина обављања делатности послодавца и претходно коришћена средства.

БОДОВНА ЛИСТА
  Критеријуми Бодови
1. Кадровски капацитети

(радно искуство ментора)

Више од 60 месеци 20
Од 36 до 60 месеци 10
Од 18 до 36 месеци 5
2. Делатност послодавца                                       (претежна) Производна 20
Услужна 10
Остало 5
3. Дужина обављања делатности Пословање од 5 година и више 20
Пословање од 3 до 5 година 15
Пословање од 1 до 3 године 10
Пословање до 1 године 5
4. Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања Више од 50% запослених лица 40
Запослено до 50% лица 20
Није било запослених 0
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје Да 40
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“ односи се на програм стицања практичних знања спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима у 2015, 2016. и 2017. години.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка уговорних обавеза задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“, „Дужина обављања делатности послодавца“.Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања 

Одлуку  о одобравању средстава за програм стицања практичних знања доносидиректорФилијале Пожаревац , поовлашћењудиректораНационалнеслужбеилидругизапосленикојеговластидиректорНационалнеслужбе, , по предходно прибављеној сагласности Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште ,наосновуранг-листесачињененаконпровере и бодовањаподнетихзахтева у року од 30дана од дана пријема захтева.Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 49 незапослених доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и више незапосленихдоноси директор Националне службе,уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године, који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Пожаревац , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе , председник  општине Велико Градиште и послодавац у року од 45 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

Послодавац је у обавези да пре закључивања уговора достави Националној служби уговор о раду са лицем. Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума доношења одлуке о одобравању средстава.

У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе,Општина Велико Градиште и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:

1.Запредузетника:

 • заодобренасредствауизносудо 1.000.000,00 динара-две истоветнебланкотрасиранеменицекорисникасредставасадважиранта именичнимовлашћењима;
 • заодобренасредствауизносуод 1.000.001,00 динар и више–банкарска гаранцијаувредностиодобренихсредствазатрошковеоспособљавањасарокомважењаод18месециодданаиздавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем;

2.Заправнолице:

 • заодобренасредствауизносудо 1.000.000,00 динара-двеистоветнебланкосоломеницесаменичнимовлашћењима;
 • заодобренасредствауизносуод 1.000.001,00динар и више-банкарска гаранцијаувредностиодобренихсредствасарокомважењаод18месециодданаиздавањаи једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Уздостављенасредстваобезбеђењанеопходнојеприложити:

 • потврдуопријемузахтевазарегистрацијуменице(заправналица);
 • фотокопијукартонадепонованихпотписакодпословнебанке,за текући рачун на који ће бити пренета средства на име рефундације зараде лица;
 • фотокопију/очитануличнукарту овлашћеног лица корисникасредстава/жиранта и
 • друге доказе у зависности од статуса жиранта*.

*Жирантможебитисвакопословноспособнофизичколице,којеимаредовнамесечнапримањанаимезарадеилипензије,каоифизичколицекојесамосталнообављаделатност(предузетник),односнолицекојесамосталнообављаделатностускладусапосебнимзаконом(нпр.aдвокат,нотар,јавниизвршитељисл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • заснује радни однос са незапосленим ради стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословимау дужини и у складу са достављеним програмом,
 • Националној служби достави доказ да је са лицем укљученим у програм на одређено време,до истека трећег месеца, односно завршетка програма, закључио уговор о раду на неодређено време, у циљу остваривања права на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци (достављају само послодавци који желе наставак програма са лицем после прва 3 месеца);
  • оспособљава лице за рад на конкретним пословима у трајању од 3 месеца у складу са програмом стицања практичних знања и вештина;
  • изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање послова са наведеним компетенцијама у областима у којима је лице стекло практична знања и вештине;
  • месечно, у складу са законом и законским роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду лицу, најмање у висини одобреног износа;
  • месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби захтев за рефундацију зараде и доказе о исплати зараде лицу укљученом у програм, као и доказ о уплати припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
  • достави Националној служби копију потврде о стеченом практичном знању;
  • задржи лице у радном односу најмање 3 месеца по истеку периода стицања практичних знања и вештина, односно 6 месеци након истека периода финансирања;
  • у случају престанка радног односа лицу укљученом у програм, заснује радни однос са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са Јавним позивом, у року до 30 дана од дана престанка радног односа и задржи га у радном односу најкраће до истека уговором предвиђеног рока продуженог за период спроведене замене;
  • омогући Националној служби контролу реализације уговорне обавезе и
  • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором у току периода стицања практичних знања и вештина, дужан је да изврши повраћај исплаћених средства, увећаних за законску затезну камату.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором по истеку периода стицања практичних знања и вештина, дужан је да изврши повраћај исплаћених средства, увећаних за законску затезну камату, сразмерно неиспуњеној уговорној обавези.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације  о јавном конкурсу  могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-118;012/538-104,   на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. и на огласној табли  општине Велико Градиште.Јавни позив је отворен од дана објављивања  до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године

Захтев за учешће у програму 

 

image_pdfimage_print