Archive for month: јул, 2018

Бесплатно паркирање за вашар

Обавештавамо суграђане да ће поводом Дана општине Велико Градиште у среду 01. августа и четвртак 02. августа коришћење јавних паркиралишта у Великом Градишту бити бесплатно.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

image_pdfimage_print

Mлади каратисти у посети председнику општине

Полазници летњег карате кампа КК Нипон из Београда који се одражава на Сребрном језеру посетили су данас председника општине Велико Градиште, Драгана Милића, у његовој канцеларији.

Четрнаесторо малишана дошло је са тренерима и председницом Клуба, Тањом Петровић, спремно да и пред председником општине демонстрира карате вештине, стечене у кампу.

Они, од 21. до 30. јула, на овој популарној туристичкој дестинацији похађају другу смену летњег кампа “Тhis is Sparta“ који им омогућава да упознају природу и свет око себе, проширују границе, унапређују међусобну комуникацију и усвајају знања о борилачким вештинама.

По завршетку ове смене, наредни камп ће се одржати у Неос Мармарису у Грчкој, под будним оком Тање Петровић и Костаса Паподопулоса, светских шампиона у каратеу, а присуствоваће му и најбољи млади каратиста КК ВГСК.

Председник је своје посетиоце, препуне позитивне енергије коју су донели са собом, овом приликом почастио омиљеним слаткишем – чоколадом.

sdr

dav

image_pdfimage_print

Полигон за мале спортове добија нови изглед

Нови асфалт поставља се данас и на полигону за мале спортове у градском парку, а радове је обишао председник општине са сарадницима.

На градском терену играју се мали фудбал, одбојка и кошарка, а до недавно одржавали су се и турнири у бич волеју.

Поред асфалтне подлоге, овом приликом биће уређене и трибине.

image_pdfimage_print

Фонд за развој Републике Србије: Пословање у неразвијеним и изразито неразвијеним подручјима

Фонд за развој Републике Србије објавио је информациjу везану за кредитну линију за пословање у неразвијеним и изразито неразвијеним подручјима.

Више информација као и комплетну документацију можете пронаћи на линку  https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-poslovanje-u-nerazvijenim-podrucjima

image_pdfimage_print

Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) непокретности у јавној својини општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464- 89/2018-06
Датум: 25.07.2018 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/019,64/10-Одлука УС РС, 24/11, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-ОДлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) ,Уредбе о условима  прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом и давања у закуп  ствари  у јавној  својини,односно прибављања  и уступања искоришћавања  других  имовинских права,као  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања  писмених  понуда , Закона о промету непокретности („Сл. гланик РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),Одлуке  о јавној  својини  општине  Велико  Градиште/“Службени гласник  општине  Велико  Градиште“,број 14/2017) члана 19. а у складу са чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016), а у складу са  Решењем бр.464- 90  /2018-01-2  и   од   03.04.2018  године ,Председника општине Велико Градиште,

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I. 

Општина Велико Градиште,  у циљу отуђења (продаје),оглашава заинтересованим физичким и правним  лицима, непокретности  у јавној својини, обима  ½ власништва општине Велико Градиште  К.О. Велико Градиште , следећу парцелу :

1.- Катастарска. парца. број. 791 К.О Велико  Градиште,земљиште  под  зградом – објектом  број 1 , укупне површине од 10.96 ари, уписана у Лист непокретности бр. 5471 К.О. Велико Градиште,са  обимом  удела ½ власништва.

Сходно Закону о промету  непокретности („Сл.Гласник РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),право  прече  куповине  има  сувласник  кат.парцеле број 791 К.О Велико  Градиште,као и објакта  број 1 који се  налази  на истој.

II. 

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима  непокретност из  члана  1 овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

III.

Почетна цена за предмет надметања  износи 45.000 евра  у динарској  вредности  на  дан  уплате.   У укупну цену  непокретности  биће  уручунати  и трошкови  објављивања  Огласа  у  износу  од 63.963.00  динара.

Лицитациони корак износи   100 евра.

IV.

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 24.08.2018 године са почетком у 12:00 часова у канцеларији бр 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном  месту  учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI.

 Право учешћа на надметању имају   физичка лица и правна лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњававају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 24.08.2018 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и катастарски  број  парцеле наведене у Огласу за  коју  се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

  1. За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју а потпис на пријави мора бити оверен печатом.
  2. За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски(јавни  бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII.

По завршеном надметању, рок за закључивае Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели земљишта.

IX.

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI.

У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члановима 38. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова депозита и других трошкова које је општина ко власник имала за оглашавање и припрему огласа.

XII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/660-444 или лично у просторијама имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр.8, приземље.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

image_pdfimage_print

Министарство заштите животне средине и локалне самоуправе заједно до решења проблема депонија

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, присуствовао је јуче састанку у Министарству заштите животне средине заједно са представницима локалних самоуправа Браничевског округа.

Састанак је организовао министар заштите животне средине, Горан Триван, поводом договора о изградњи рециклажног центра и регионалне депоније те уређења старих сметлишта.

 

 

 

image_pdfimage_print

Завршен кружни ток на улазу у Велико Градиште

На улазу у Велико Градиште, код скретања за Сребрно језеро, завршена је изградња кружног тока са пратећом расветом.

Овај део путне инфраструктуре олакшаће посетиоцима пут до Сребрног језера и Рама, а радове у вредности 18 милиона динара заједнички су извели Путеви Србије и општина Велико Градиште.

Средиште кружног тока краси стена, уметничко дело вајара Бате Ђокића, богато средњовековном симболиком – мачем и штитом на којем су потковица, крст, секира и стрела и обележено годином 1381. када се Велико Градиште први пут помиње у једном писаном документу, Повељи кнеза Лазара. Овај путоказ-скулптура већ је наишao на велико интересовање мештана и туриста.

 

image_pdfimage_print

Општина Велико Градиште добила 26 милиона за подстицање мера популационе политике

У Београду је јуче, између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и општина Велико Градиште и Жагубица потписан Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Уговоре су потписали министарка Славица Ђукић Дејановић и председници ових општина, Драган Милић и Сафет Павловић.

Основ Уговора представља Уредба о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике Републике Србије, а њиме се дефинише суфинансирање мера популационе политике ЈЛС као што су усклађшивање рада и раодитељства, едукација из области популационе политике и активирање локалне смаоуправе.

Средства за реализацију програма додељена су на основу пријаве општина на јавни позив за доделу бесповраатних средстава. Општина Велико Градиште предлогом је тражила износ од 36.136.267 динара са сопственим учешћем од 11.000.000 динара док је од стране министарства одобрено 25.884.452 са учешћем општине 6.471.113 динара.

Овим суфинансирањем у Великом Градишту биће обезбеђена доградња, опремање и реконструкција те опремање кухиње ПУ “Мајски цвет“ укупне вредности 31.755.565 динара као и сет обука у вредности од 600.000 динара.

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за август

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 01, 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 15, 17, 22, 23, 27, 29, 30. и 31.08.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print