Предлог Решења о престанку мандата Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево