1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Oпштинској управи општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-2/2018-08
Датум: 19.06.2018. године

 

На основу чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-4891/2018 од 31.05.2018. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

II Радна места која се попуњавају:

  1. Урбанистичко грађевински послови-послови издавања локацијских услова и грађевинских дозвола у Одељењу за урбанизам,  комунално стамбене  и имовинско правне послове, у звању млађи саветник – 1 извршилац

Опис послова:

Спроводи обједињену процедуру за издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и  упис права својине на изграђеном објекту. Потврђује да урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документом, законом и подзаконским актима; потврђује Пројекат препарцелације, односно парцелације.

У изради локацијских услова проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву; прибавља услове за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, исправе и друга документа од имаоца јавних овлашћења; врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима; цени испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе; проверава усклађеност урбанистичко-техничких докумената са урбанистичким плановима и законом; израђује грађевинску дозволу; израђује измену решења о грађевинској дозволи; израђује решење којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи; потврђује пријаву радова; потврђује изјаву о завршетку темеља; обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова,  о завршетку израде темеља, о завршетку израде објекта; упућује захтев имаоцима јавних овлашћења да изврше прикључење објеката на инфраструктуру; води првостепени управни поступак; ради на изради решења у поступку легализације објеката;у складу са потребама прима странке и комуницира са њима; учествује у изради анализа, информација и извештаја из  делокруга рада;  учествује у изради анализа за припрему израде урбанистичких планова и прати спровођење поступка све до његовог усвајања; презентира просторнопланску документацију и на захтев странке исту даје на увид; учествује у стратешком планирању тј. усаглашавању планског развоја и дефинише приоритете за планско уређивање са плановима вишег реда; у активностима које се односе на унос и дигитализацију података, унос података у базе података;прати и спроводи континуитет рада на унапређењу урбанистичких планова; обавља редовни контакт са представницима јавних предузећа; ради и друге послове из делокруга Одељења, по налогу руководиоца Одељења, главног урбанисте и Начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких или техничко технолошких наука из научне области урбанизам, грађевина и просторно планирање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о планирању и изградњи – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, аналитичко резоновање и логичко закључивање- усмено, вештина комуникације – усмено.

  1. Нормативно-правни послови у Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове, у звању саветник – 1 извршилац

Опис посла: учествује у припреми материјала за седнице Општинског већа и Скупштине општине; пружа стручну помоћ при обради предлога о којима се гласа; стара се о законитости аката које доноси Општинско веће; обрађује материјале о којима је одлучивало Општинско веће и стара се о њиховом спровођењу; учествује у изради нацрта одлука и других аката за Скупштину и Општинско веће; сарађује са осталим одељењима у припреми нацрта и предлога одлука и других аката; припрема и израђује нацрте појединачних аката у другостепеном поступку; припрема и доставља одговоре по захтевима суда, тужилаштва и других органа;  стара се о обезбеђивању записника са седница Општинског већа; припрема материјале потребне за рад и пружа стручну помоћ радним телима које образује Општинско веће, стара се обезбеђивању записника са њихових седница; припрема текст пословника о раду Општинског већа и његових радних тела; сачињава одговарајуће извештаје и стара се о чувању изворних аката о раду Општинског већа. Обавља статистичко-евиденционе и друге послове из домена родне равноправности; остварује сарадњу и комуникацију са органима, институцијама и невладиним организацијама и из области родне равноправности.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о локалној самоуправи – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, аналитичко резоновање и логичко закључивање- усмено, вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

IV Aдреса на коју се подноси пријава:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, са назнаком: „за јавни  конкурс“ 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сања Стојадиновић, телефон: 012/662-179

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Ало».

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство),уверење да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX  Трајање радног односа:  радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.velikogradiste.rs и  на огласној табли општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Ало”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА