Archive for month: јун, 2018

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени гласник РС», број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.године и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018  од 28.05.2018. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању  првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе , ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служ ба-Филијала Пожаревац, за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште .

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • Социјалних (односно социјалне заштите ) и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе. 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова доласка и одласка са рада  ангажованих лица на јавним радовима , у висини до 2.000,00 динара по лицу  сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу , за сваки месец ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање , који су обрачунати у сккладу са законом ;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу , у свим областима, у висини од:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 • накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу – извођачу јавног рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом .

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 •  органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

Право учешћа у реализацији програма јавних  радова на територији  општине Велико Градиште    могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану делатност или огранак на територији општине Велико Градиште   и  који укључују незапослена лица евидентирана у Националној  служби са територије општине Велико Градиште .

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите , односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници –помоћ у кући и др.,услуге подршке за самосталан живот –персонална асистенција и др.), фотокопија лиценце за преужање наведених услуга , у складу са прописима у области социјалне заштите .
 • информација о корисницима услуга (број и структура )-за послодавца –извођача јавног рада из области социјалних ( односно социјалне заштите )  и хуманитарних делатности .

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца –пружаоца услуга социјалне заштите , који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова. 

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици  Национaлне  службе Филијале Пожаревац (Испостава Велико Градиште ) , непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у надлежној организационој јединици  Национaлне  службе  (Испостава  Велико Градиште  ) , или  преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе-Филијале Пожаревац, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса, а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште   .

Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује до 19 незапослених, доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује 20 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца – извођача у току календарске године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба-Филијала Пожаревац  приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је у периоду 2016., 2017. и 2018. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Националне службе-Испостава Кучево и   на огласној табли општине Велико Градиште .

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
 

Критеријуми     

Број бодова
Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10
Социјалне и хуманитарне делатности 8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5
Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20
2 месеца 10
1 месец 5
Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање жена искључиво I и II степена стручне спреме

 

20
 

 

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво лица са I i II степеном стручне спреме 15
Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена које припадају следећим категоријама:радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, вишкови запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци 10
Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова* Нису раније коришћена средстава 10
Коришћена средства у истој области на локацијама које нису обухваћене пријавом или различитим областима на истим локацијама 5
Коришћена средствау истој области и на истој локацији/локацијама 0
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале*** до 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 70

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе и средстава општине  по програму јавних радова“ односи се на програме 2016,2017,2018. године, које је организовала и финансирала у целости или делимично Национална служба. Изузетно, послодавцима који су предходно користили средстава, а поднели су пријаву за област социјалне (односно социјалне заштите) и хуманитарне делатности   додељује се 5 бодова. Наведене податке из пријве за спровођење јавног рада Национална служба-Филијала Пожаревац  ће проверавати увидом у своју евиденцију.

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор Филијале  Пожаревац донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на  огласној табли Испоставе Велико Градиште Кучево и општине  Велико Градиште ,  уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа локалне самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, општина Велико Градиште  и послодавац  – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године. 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план оверен од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења; послодавци – извођачи који су користили средства за организовање спровођења јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
 • одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
 • за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за регистрацију меница);
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача јавног рада/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*. 

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза: 

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
 1. За кориснике јавних средстава:
 • изјава одговорног лица послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).

Статус послодавца –извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен иод стране Филијале Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије .

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

 • закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 • обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу,односно фотокопију потврде /лиценце у складу са законом.
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
 • Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Информације  о јавном конкурсу  могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-107;012/538-104,012/538-102,   на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. и на огласној табли  општине Велико Градиште.

Јавни конкурс је отворен од 02.07.2018.  до  17.07.2018.године. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

image_pdfimage_print

Нови асфалт и у Тополовнику

Још једна улица је асфалтирана, у градиштанском насељу Тополовник.

Асфалт је постављен у улици Моше Пијаде, у дужини од 330 метара што ће становницима ове улице увелико олакшати живот.

Вредност уговора износи 2.190.157 динара, учешће мештана је 329.541 динара, а преостали износ обезбеђен је из буџета општине Велико Градиште.

image_pdfimage_print

Помоћ општине за двадесеторо нових Градиштанаца

У општини Велико Градиште данас је уприличен пријем за родитеље које су рођењем детета остварили право на новчане накнаде и помоћ локалне самоуправе.

Аутоседишта за бебе, карте за бесплатан паркинг у граду и једнократне новчане накнаде мајкама и очевима уручили су председник општине, Драган Милић, са својим замеником, представници Центра за социјални рад и ЈКП “Дунав Велико Градиште“.

Честитавши им на приновама, председник је подсетио на мере које општина предузима за помоћ породицама кроз накнаду за прво, друго и треће дете у износу од 15.000, 20.000 и 25.000  динара те родитељски додатак за незапослене мајке од 50.000 динара. Овом приликом он је указао и на, јуче усвојен, Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом којим родитељи рођењем детета стичу већа права на помоћ.

За 20 беба рођених у мају и јуну помоћ  је примило 19 родитеља. Наши нови суграђани су седам девојчица и тринаестoро дечака међу којима су два брата близанца. Прво дете добило је деветоро родитеља, друго седморо, и треће четворо. Десет породиља није запослено и оне су оствариле родитељски додатак.

 

image_pdfimage_print

Улица Властимира Павловића Царевца добила асфалт

И улица Властимира Павловића Царевца у Великом Градишту добила је нови асфалт, у оквиру програма изградње и реконструкције улица у граду.  

Радове је обишао председник општине, Драган Милић, а становници ове улице добили су 107 метара квалитетног асфалта.

Програм је финансиран из средстава Министарства привреде и општине Велико Градиште, у вредности од 45.952.352 динара.

image_pdfimage_print

Положени венци на споменике палим борцима поводом Видовдана

У градском парку у Великом Градишту, поводом великог српског празника Видовдана, положени су венци на спомен обележја борцима палим у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1918. и 1941-1945. године.

Венце, у част и славу ратника и мученика страдалих за слободу и опстанак Србије, положили су председник општине, Драган Милић, и делегације Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова 1914-1918. године Београд и Велико Градиште, СУБНОР-а и ОО СПО Велико Градиште.

image_pdfimage_print

12. Међународни шаховски фестивал „Сребрно језеро 2018“ успешно завршен

У великој сали Данубиа парк хотела и Хотела Сребрно језеро, у недељу, 24. јуна, затворен је 12. Mеђународни шаховски фестивал „Сребрно језеро 2018“, а награде најбољима уручили су заменик председника општине, Слађан Марковић, и представница “Silver Lake Resort“-а, Ивана Симић.

Преко 260 шахиста из 24 земље оборило је прошлогодишњи рекорд турнира и окупило бројне љубитеље шаха на једној од најпопуларнихих туристичких дестинација у Србији.

У оквиру шаховског фестивала, у уторак 20. јуна, одржан је и блиц рејтинг турнир у убрзаном шаху. Учешће је узело 120 такмичара из 15 земаља, међу којима 15 велемајстора, укључујући и два најбоља играча у Србији, Ивана Иванишевића и Милоша Перунића.  После три часа игре и једанаест кола, победник турнира је постао велемајстор Волкан Севги из Турске са 9 поена. Исти број поена, али слабији додатни критеријум имао је Милош Перуновић који је освојио другу награду. На трећем месту нашао се велемајстор Иван Иванишевић са 8,5 поена.

Фестивал су организовали општина Велико Градиште, Шаховски савез Браничевског округа, Туристичка организација општине Велико Градиште, у сарадњи са компанијом „Silver lake resort“ и Шах клубом ВГСК.

Р е з у л т а т и:

Silver Star 2018 – Blitz 
1. Sevgi Volkan TUR
2. Perunović Miloš SRB
3. Ivanišević Ivan SRB
Silver lake Open 2018 – A 
1. Georgiev Kiril FID
2. Gazik Viktor SVK
3. Milanović Danilo SRB
Silver lake Open 2018 – B
1. Kara Yanki TUR
2. Petrović Nikola SRB
3. Ristić Luka SRB
Silver lake Open 2018 – C
1. Ugrinović Sergej SRB
2. Trajković Đorđe SRB
3. Marković Stefan SRB

Фото: ТОВГ

 

 

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за уређење парцеле – изградња паркинга и изградња помоћног објекта на к.п.бр. 785/1 к.о. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-218/2018-06
Датум: 27.06.2018. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА

УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА И ИЗГРАДЊА

ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 785/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу паркинга и помоћног објекта на к.п.бр. 785/1 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП Општине Велико Градиште.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.06.2018. године до 04.07.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 04.07.2018.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Примедбе – правна лица
Примедбе  – физичка лица

урбанистистички пројекат

image_pdfimage_print

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2019. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Велико Градиште за 2019 годину
Број: 320-68/2018-07
Датум: 26.06.2018. године
Велико Градиште

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 2019. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  („Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017)  Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2019 годину, општине Велико Градиште, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2019. годину, до дана 31. октобра 2018. године. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 1. I. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром je :
 2. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ о власништву над инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) и/или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
 • (Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2018. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2018. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе).

I I. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
 2. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

а) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за Животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

 • (Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)
 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
 2. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;
 3. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:
  • изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
  • изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев;
  • списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.
 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
 2. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева ).

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2018. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија 13 или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. Октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2019. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2019. годину“, за Комисију за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2019. годину, на адресу: Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, 12220 Велико Градиште,  ул. Житни трг, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа   за   све   информације   у   вези   са   овим   јавним   позивом   је  Александар Игњатијевић, телефон: 062/667-440, email: аcaignjat.ovg@gmail.com  или лично у просторијама Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске  управе  Општине Велико Градиште,  Велико Градиште,    Улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија 13.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико Градиште  www.velikogradiste.rs  , и огласним таблама месних канцеларија.

1.1 – Образац 1 -Изјава по ЗОУП-у

1.2 – Образац 2 – Изјава – сточарство – физичко лице

1.3 – Образац 3 – Изјава – сточарство – правно лице

1.4 – Захтев  по основу сточарства

1.5 – Захтев  по основу власништва на инфраструктури

Председник комисије,

Данијела Илић, дипл.инж.пољ. с.р.

image_pdfimage_print

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2019. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2019 годину
Број: 320-68/2018-07
Датум: 26.06.2018. године
Велико Градиште

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 ,112/2015 и 80/2017 ), Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Велико Градиште, расписује јавни позив којим обавештава:

 • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
 • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
 • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године. 

Потребна документација:

 • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
 • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
 • Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовнско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија 13. или са сајта www.velikogradiste.rs .

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине  Велико Градиште или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2019. годину,    на    адресу:    Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг, бр.1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа   за   све   информације   у   вези   са   овим   јавним   позивом   је  Александар Игњатијевић, телефон: 062/667-440, email: аcaignjat.ovg@gmail.com, или лично у просторијама Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске  управе  Општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија 13.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико Градиште, и огласним таблама месних канцеларија.

Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде

Председник комисије,

Данијела Илић, дипл.инж.пољ. с.р.

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу Регионалног  бренда Источне Србије “Balcanica Superior” 

Aко сте заинтересовани за брендирање вашег предузећа, задруге, привредног друштва, удружења  у току је Јавни позив за доделу Регионалног бренда Источне Србије “Balcanica Superior”.

РАРИС је  објавио јавни позив за доделу Регионалног бренда источне Србије “Balcanica Superior”.

Регионални бренд источне Србије “Balcanica Superior” је жиг гаранције који:

 • гарантује купцима да се ради о одређеном степену квалитета брендираног производа или услуге као и да су они пореклом из источне Србије;
 • корисницима бренда унапређује репутацију, видљивост и кредибилитет на тржишту.

За право коришћења Регионалног бренда источне Србије “Balcanica Superior” могу да конкуришу фирме које се баве:

 1. Смештајем у туризму (хотели, мотели, куће за одмор, домаћинства у руралном туризму, планинарски домови…)
 2. Припремом и служењем хране и пића (ресторани, објекти брзе хране, кафеи, барови…)
 3. Производњом хране и пића (прерада: воћа, поврћа, меса; кондиторска индустрија; производња вина, ракија, сира и млечних производа итд.)
 4. Производњом других производа који могу имати јасан регионални карактер (нпр. производи од дрвета и сл.)

Подсећамо да је назив Регионалног бренда одабран на наградном конкурсу између 229 предложених имена, док је лого/знак дело Словеначког дизајн студија „Felician Sedmak“ и одабран је на наградном конкурсу на коме је учествовало 134 дизајнера.

Више информација на сајту http://balcanicasuperior.rs или ’’facebook’’ страни https://www.facebook.com/balcanicasuperior

Жиг гаранције „Balcanica Superior“ је пријављен Заводу за интелектуалну својину под бројем Z2018/17CR у складу са Ничанском класификацијом (Међународна класификације роба и услуга за регистрацију жигова).

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print