Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта

На основу члана 10.,20.,21.,22. и члана 31. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико Градиште, Председник општине на предлог комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 19.05.2015. године доноси

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање:

А) Посебних програма у области спорта за 2015. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

Б) Програма из области школског и рекреативног спорта

В) Спорта лица са инвалидитетом

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

II Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

• Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

А)Посебни програми у области спорта за 2015. год. обухватају следеће области :

1. набавка специфичне опреме и реквизита за спортска удружења;
2. куп такмичења;
3. стипендија младим перспективним спортистима
4. организација пригодних такмичења и манифестација;
5. организација званичних државних првенстава;
6. учешће на званичним међународним клупским такмичењима;
7. организација званичних међународних првенстава

Б)Програми из области школског и рекреативног спорта се односе на реализацију активности која доприносе здравом физичком развоју и формирању здравих стилова живота деце предшколског и школског узраста, уз укључивање организација које се баве школским спортом .

В)Спорта лица са инвалидитетом подразумева финансирање програмских активности лица са инвалидитетом

• Право учешћа на јавни позив имају спортска удружења (клубови) , организације из области предшколског и школског спорта, спортска удружења лица са инвалидитетом и организације које доприносе развоју спорта, уз услов да задовољавају следеће критеријуме:

1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;

2. да има седиште на територији општине Велико Градиште;

3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;

4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Носилац програма не може да:

1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :

1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације и податке;

2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током поступка доделе средстава.

Учесници јавног позива уз пријаву достављају доказе о испуњености услова. Поред доказа о испуњености услова подносилац пријаве доставља и:

– фотокопију личне карте лица одговорног за заступање,

– оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу лица овлашћеног за заступање којом гарантује да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни и да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са делатношћу.

• Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог посебног програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Јавне установе Спортски центар у Великом Градишту улица Бошка Вребалова бр. 3 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs

• Критеријуми за вредновање програма су:

I квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;

2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;

3. референтност и стручност носиоца програма;

4. марљивост односа резултата и уложених средстава.

II економска оправданост улагања у специфичну опрему и реквизите

III вредности постигнутих резултата на домаћим, као и на међународним такмичењима

IV друштвени значај организације пригодног такмичења или манифестације (број учесника, број гледалаца, број до сада одржаних манифестација…).

V друштвени значај организације званичних државних првенстава (број учесника, број учесника клуба-организатора, број гледалаца…).

VI друштвени значај учешћа у званичним међународним клупским такмичењима (број мечева, потребна финансијска средства…);

VII квалитет приложеног елабората о организацији такмичења и друштвеног значаја организације званичног међународног првенства ( број учесника, потребна финансијска средства…).

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се
на писарници општине Велико Градиште, улица Житни трг бр 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив посебног програма-финансирање у области спорта ,
2) назив подносиоца програма
3) адресу подносиоца програма
4) напомену: „Јавни позив – не отварати“

• Рок за подношење пријава Предлога програма и потребне документације је 13 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.org.rs , огласној табли општине Велико Градиште, на интернет сајту ЈУ Спортски центар Велико Градиште www.juscentarvg.com и огласној табли ЈУ Спортски центар Велико Градиште .

• Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

• Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине њњњ.великоградисте.орг.рс .

• За додатне информације може се обратити на телефон: 012/7662-811 и 062/80-88-753

III Средства за финансирање програма у области спорта планирана су Изменом Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2015.годину.

Образац пријаве

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print