Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) општине Велико Градиште

Република Србија
Општина  Велико  Градиште
Комисија  зa израду и  избор чланова тела за праћење примене
Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-a)
Број: 020-18/2017-01-2
Дана: 03.05.2018.
Велико  Градиште

Комисија за  израду и избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а), на основу Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП)  општине  Велико  градиште („Службени  гласник општине Велико  Градиште“, бр. 21/17), члана 4. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) („Службени  гласник  општине  Велико  Градиште“, бр. 3, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) општине  Велико  Градиште

 

 • ЦИЉ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине  Велико  Градиште.

 • УСЛОВИ, ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

Кандидат за члана Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) треба да испуњава следеће услове:

 1. да је лице које подноси кандидатуру пунолетно и да има место пребивалишта на територији општине Велико  Градиште;
 2. да лице које подноси кандидатуру није осуђивано и да се против њега не води судски поступак за дела која се односе на корупцију;
 3. да лице које подноси кандидатуру није радно ангажовано у органима Oпштинске управе општине  Велико  Градиште по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовано у форми рада ван радног односа и др.);
 4. да лице које подноси кандидатуру није носилац било које функције у политичкој странци;
 5. да лице које подноси кандидатуру није јавни функционер, у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Лица која подносе пријаву на Конкурс треба да уз пријаву доставе Комисији и следеће:

 • биографију, сачињену у слободној форми,
 • потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није радно ангажовано у органима Општинске  управе општине  Велико  Градиште по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.),
 • потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није носилац било које функције у политичкој странци,
 • потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и
 • мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања:

“ 1. Шта вас мотивише да се пријавите и да се ангажујете у праћењу Локалног антикорупцијског плана  општине  Велико  Градиште?

  2. Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта бисте сугерисали у вези са тим?

  3. Чиме лично можете допринети решавању проблема корупције у друштву?“.

III РОКОВИ И ОПШТЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу „Пријава за чланове Радног тела за праћење Локалног антикорупцијског плана општине  Велико  Градиште (ЛАП-а)“, а који  је саставни  део овог  конкурса и  који се објављује на званичној интернет страници  општине  Велико  Градиште.

Неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

Након утврђивања ранг листе, Комисија доставља ранг листу кандидата за избор чланова Радног тела  Скупштини општине  Велико  Градиште, која  доноси одлуку о избору чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а).

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања  на интернет  страници општине  Велико  Градиште, кабловској  телевизији ,,Коперникус“, односно од 03.05.2018. године до 11.05.2018. године.

Попуњене Пријаве са документацијом слати у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом на  писарницу Општинске Управе  општине  Велико  Градиште, или поштом, са назнаком „Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-a) Општине  Велико  Градиште“.

Конкурсни материјал се не враћа.

Координатор  комисије
Сузана  Ђорђевић,дипл.правник

image_pdfimage_print