ЈКП “Дунав Велико Градиште“ – Јавни позив за јавно надметање прикупљањем писмених понуда

Наш број: 837/2018

Датум: 03.04.2018. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“,

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УЛ. СРЕМСКА БР. 1 

 

На основу чланa 44. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 829 од 15.07.2016. године, а у складу са Основом газдовања шумама за Г.J. „Општинске шуме Велико Градиште“ (2013.-2022.) и Извођачким пројектом газдовања шумама за 2018. годину бр. 2204/2017 од 27.10.2017. године, као и  Одлуке  директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ број 835/2018 од 03.04.2018. године и Решења директора бр. 836/2018 од 03.04.2018. године, Комсија ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за спровођење поступка јавног надметања

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

Које ће се одржати дана  20.04.2018. године (петак) са почетком у 12 сати, у просторијама ЈКП „Дунав Велико Градиште“, ул. Сремска бр. 1, у Великом Градишту.

Предмет јавног надметања је продаја дозначене непосечене дрвне масе на пању у делу КП.БР. 3353, К.О. Печаница и у делу КП.БР. 3352 К.О. Печаница дрвних сортимената  у шуми „на пању“, укупне процењене количине дрвне масе за продају 1.657,28 m3, на подручју:

  • КО Печаница, ГЈ „Општинске шуме Велико Градиште“ у одељењу -5, одсек-b површине 7,14 ha, одсек-d површине 0,34 ha, одсек-е површине 0,15 ha и одсек-к површине 0,71 укупне процењене количине дрвне масе за продају 657,28 m3

Партија 1.

Предмет надметања Количина за надметање3) Јединична Почетна цена (дин/м3) без ПДВ-а Почетна вредност предмета надметања (динара) без ПДВ-а
Одељење 5/b
Tрупци I кл. багрем 45,51 4.503,33 204.946,56
Tрупци I кл. цер 5,15 2.986,67 15.381,35
Трупци I кл. буква 5,80 4.047,50 23.475,50
Трупци I кл. сладун 2,14 8.965,83 19.186,88
Трупци II кл. багрем 79,70 3.146,67 250.789,59
Вишеметарско обло дрво 58,64 1.850,00 108.484,00
Огревно дрво т.л. I  класа,

метарско, II категорије

598,395 1.271,30 760.739,56
      Oгревно дрво т.л. I  класа у продуженом стању (д  (дужине 1-6m и пречника до 25cm) 478,716 1.271,30 608.591,65
Огревно дрво т.л. II  класа,

метарско, II категорије

119,679 1.007,41 120.565,82
Сеченице т.л. II категорије 73,725 953,70 70.311,53
Шумски отпад т.л. II категорије 49,150 900,00 44.235,00
Свега за 5/b 1.516,605   2.226.707,44
 
Партија 2.  
Одељење 5/d
Трупци II кл. багрем 3,78 3.146,67 11.894,41
Вишеметарско обло дрво 2,57 1.850,00 4.754,50
Огревно дрво т.л. I  класа,

метарско, II категорије

29,092 1.271,30 36.984,65
Oгревно дрво т.л. I  класа у продуженом

стању (дужине 1-6m и пречника до 25cm)

12,468 1.271,30 15.850,56
Сеченице т.л. II категорије 3,38 953,70 3.223,50
Шумски отпад т.л. II категорије 1,69 900,00 1.521,00
Свега за 5/d 52,98 74.228,62
 
Партија 3.  
Одељење 5/е  
Трупци II кл. багрем 1,40 3.146,67 4.405,33
Вишеметарско обло дрво 4,13 1.850,00 7.640,50
Огревно дрво т.л. I  класа,

метарско, II категорије

15,774 1.271,30 20.053,48
Oгревно дрво т.л. I  класа у продуженом

стању (дужине 1-6m и пречника до 25cm)

10,516 1.271,30 13.368,99
Сеченице т.л. II категорије 2,25 953,70 2.145,82
Шумски отпад т.л. II категорије 1,124 900,00 1.011,60
Свега за 5/е 35,194 48.625,72
 
Партија 4.  
Одељење 5/к  
Трупци I кл. сладун 0,35 8.965,83 3.138,04
Трупци II кл. сладун 0,12 5.953,33 714,39
в.с. од 30cm, дуж. 1,5m 1,19 1.908,33 2.270,91
Tрупци I кл. цер 2,05 2.986,67 6.122,67
Tрупци II кл. цер 0,74 1.889,17 1.397,98
Огревно дрво т.л. I  класа,

метарско, II категорије

25,81 1.271,30 32.812,25
Oгревно дрво т.л. I  класа у продуженом стању (дужине 1-6m и пречника до 25cm) 17,21 1.271,30 21.879,07
Сеченице т.л. II категорије 3,35 953,70 3.194,89
Шумски отпад т.л. II категорије 1,68 900,00 1.512,00
Свега за 5/к 52,50 73.042,20
 
Одељењe 5/b; 5/d; 5/e; 5/k Укупна

Количина за надметање 3)

 

 

 

 

Почетна вредност предмета надметања (динара) без ПДВ-а
УКУПНО: 1.657,28   2.422.603,98

Почетак радова је у року од 2 дана од извршења авансне уплате купца ЈКП „Дунаву“. Рок за завршетак радова је 25.12.2018. године.

Предвиђена оквирна месечна динамика за одељење 5/b, 5/d, 5/e и 5/к је: 30. април 100 m³, 31. мај 400 m³, 30. јун 400 m³, 31. јул 416,605, 31 август 235,194 m³, 30 септембар 52,98 m³, 31 октобар 52,50 m³, (Напомена: 5/к се може сећи само у време мировања вегетације од 01.10. до 31.10.2018. године).

Уколико капацитети најповољнијег понуђача и временске прилике дозвољавају, понуђач може и у краћем року завршити радове на сечи и извлачењу дрвета изузев одељења 5к које се сече само у наппред наведеном периоду.

Укупна количина дрвних сортимената за надметање је ……………………..1.657,28 m3 

Укупна вредност дрвних сортимента по почетним ценама, без ПДВ-а  је 2.422.603,98 динара (ПДВ за огревно дрво, сеченице и шумски отпад је 10%), док за техничко дрво ( трупци, трупци в.с., вишеметарско обло дрво) ПДВ је 20%.

Критеријум за избор  најповољније понуде је највиша понуђена укупна цена.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву.

Начин плаћања: Након обостраног потписивања уговора, у року од 7 дана, купац ће извршити авансну уплату понуђене цене у износу од 70% понуђене цене (+ПДВ), а након обављене сече и обрачунавања стварне количине које утврђује овлашћено лице из ЈКП „Дунав Велико Градиште“, утврдиће се укупан износ за уплату који је купац обавезан да уплати у року од 10 дана од дана записничког утврђивања стварне количине. Уколико је стварна реализована вредност дрвне масе по коначном записнику о извршеним радовима мања од износа који је купац авансно уплатио продавцу, продавац се обавезује да у року од 10 дана изврши повраћај више уплаћених средстава купцу, без камате.

Висина депозита износи 10% од почетне процењене вредности дрвне масе, и износи 242.260,39 динара.

Депозит који је уплаћен на име учешћа на јавном надметању служиће као средство за обезбеђење благовременог извршења радова и обезбеђења шумског реда по завршетку посла од стране најповољнијег понуђача (купца).

Након извршења радова на сечи дрвета, изношења истог из шуме продавца и утврђивања коначне и стварне количине дрвета, купцу ће се депозит урачунати у укупну цену коју је обавезан да плати. У случају да не дође до реализације уговора, услед одустанка понуђача, депозит ће се задржати на име надокнаде штете, док ће износ уплаћеног аванса од 70% продавац вратити купцу и то без камате.

За купљене дрвне сортименте рекламација на квалитет се не уважава. 

Са понуђачем чија понуда буде најбоља, односно који је дао највећу цену закључиће се Уговор, а уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају.

Уговор са купцем који је дао најбољу понуду за укупну цену закључиће се по предлогу Комисије која је спровела предметно јавно надметање, а на основу Записника са спроведеног надметања и то у року од три дана од дана достављања уговора на потпис понуђачу – Купцу и уколико исти одустане од потписивања уговора губи право на повраћај уплаћеног депозита и уговор ће се закључити са купцем који је дао следећу најбољу понуду.

Депозит као услов за учешће на надметању у висини од 10% од почетне вредности са урачунатим ПДВ-ом, служиће као средство за озбиљност понуде и добро извршење посла са купцем који је дао најбољу понуду.

Право  учешћа  на јавном надметању прикупљањем писаних понуда имају правна лица и предузетници који до 20.04.2018. године до 11,00 часова  изврше уплату депозита који ће служити као средство за озбиљност понуде и добро извршење посла, на текући рачун ЈКП „Дунав Велико Градиште“, који се води код Поштанске штедионице: 200-2826710101881-69, Комерцијалне банке: 205-180820-52 или Banca Intesa: 160-377124-15, уз напомену: уплата депозита за надметање за КО Печаница.

Дрвни сортименти који су предмет продаје на наведеној локацији могу се разгледати на терену у КО Печаници у периоду од 03.04.-19.04.2018. године до од 9-14 часова (осим викендом и празником) уз ОБАВЕЗНУ унапред  најаву Дарку Ивковићу, дипл. инж. шум., у ЈКП „Дунав Велико Градиште“, контакт  телефон 062/801-77-50 и 012/662-722.

Заинтересовани за учешће на надметању у обавези су да своје понуде  пошаљу или донесу у запечаћеној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА НАДМЕТАЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА  КО ПЕЧАНИЦА, ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“  – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу  ЈКП “Дунав Велико Градиште, Сремска 1, 12220 Велико Градиште

У обзир ће се узети све затворене понуде, које се доставе лично или ако су послате поштом и стигну на наведену адресу, најкасније 20.04.2018. године до 11.00 часова.

Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у разматрање.

Понуде уз које није достављен доказ о уплати депозита неће се узети у разматрање.

У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену адресу.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, за сваки дрвни сортимент који је наведен у табели и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву. Уколико у понуди купца не буду наведене јединичне цене за сваки дрвни сортименти понуда ће се сматрати неважећом.

Образац пријаве Понуђачи могу преузети у седишту предузећа или web презентацији на сајту Општине Велико Градиште (www.velikogradiste.rs/jkp-dunav-veliko-gradiste/) или на сајту ЈКп „Дунав Велико Градиште“ jkpdunav.com

У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.

Сви  понуђачи  достављају понуду по обрасцу који је саставни део овог јавног позива, са унетим свим траженим подацима, потписану и оверену, у супротном достављена понуда се неће разматрати.

Саставни део овог јавног позива за лицитацију је и нацрт купопродајног уговора, који купац треба оверити и потписати.

Понуда за јавно надметање
Модел уговора

Обрадио:
Дарко Ивковић, дипл.инж.шум.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште
Комисија за спровођење
поступка јавног надметања
Председник Комисије
Ненад Митић

image_pdfimage_print