Сазив 16. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 29.03.2018.

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 29. МАРТ 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о минималном износу издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда,
 2. Предлог Одлуке о утврђивању зона са прописаним обавезама радова на инвестиционом одржавању, условима, начину и критеријумима суфинансирања радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на подручју насеља Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о накнади за рад при вршењу одборничке функције и накнади за рад сталних и повремених радних тела које образује Скупштина општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о накнади за рад при вршењу функције члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о оснивању Савета за запошљавање,
 6. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Нацрт Уговора о јавном приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о делимичном укидању Решења о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Станојевић Анги Стефанин),
 9. Предлог Решења о отуђењу непокретности непосредном погодбом у јавној својини општине Велико Градиште, (Богојевић Дејан),
 10. Предлог Решења о проглашењу јавног пута,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2017. годину,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2017. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2017. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац за 2017. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ОШ „Миша Живановић“ Средњево за 2017. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе Велико Градиште за 2017. годину,
 19. Предлог Решења о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште – у ликвидацији за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о разрешењу Локалног савета за запошљавање,
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за прописе. 

Напомена: Материјал под тачком 6. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину, због обимности доставља се на ЦД-у.
 

Број: 06-14/2018-01-1

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Скупштине општине Велико Градиште 

Божидар Грујић,с.р.

image_pdfimage_print