Јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) и за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-27/2018-01-2

Датум: 26.03.2018 године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018 годину,  дана 26.03.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину

 

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 1

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава)

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за осемењавање крава у 2018. години.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 900.000,00 динара.
 • Износ подстицаја је: 1.400,00 РСД по једном вештачком осемењавању. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Kартон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању  за вештачко осемењавање у периоду од 1. јануара до 31. децембра текуће године;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства о сточном фонду (говеда) које издаје Управа за трезор;
  • Фотокопија пасоша за осемењено грло;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1. или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Оглас се објављује и на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним канцеларијама.
 • Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда пристигли до 15. децембра 2018. године биће обрађени и предати Одељењу за фианасије ради исплате. После наведеног рока, или након утрошка предвиђених средстава, захтеви ће бити обрађени током наредне године.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава) и доноси Одлуку о исплати регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава). Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе током целе године, а комисија одржава седнице сходно пристиглим захтевима
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 2.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   инвестиције у физичку

имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање

постојећих вишегодишњих  засада воћака, хмеља и винове лозе

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за подизање засада малине у максималној површини од 0,50 ха, у 2018. години.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 700.000,00 динара.
 • Износ подстицаја је: 50% од укупно прихватљивих трошкова за садни материјал умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност. Максимални износ повраћаја средстава је  50.000,00 динара по једном захтеву. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери су:
 • за инвестиције у Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних(са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства:са 0,1- 50 ха јагодастих врста воћака и хмеља;  0,3- 100 ха другог  воћа; 0,2 – 100 ха винове лозе, на крају инвестиције.
  • захтеви се могу подности за површине земљишта на којима се заснивају воћни засади и засади винове лозе до укупно 0,50 хектара.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Фотокопија рачуна о извршеном плаћању садног материјала и оригинал рачун на увид;
  • Доказ о власништву земљишта или уговор за дугорочни закуп (мин. 10 година);
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства које издаје Управа за трезор за 2018. годину;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Рок за подношење захтева је 05.12.2018. године.  Оглас се објављује и на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним канцеларијама.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства.
 • Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print