Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – Израда студије плодности пољпопривредног земљишта у општини Велико Градиште

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-30/2018-01-2

Датум: 26.03.2018 године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017 годину,  дана 26.03.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину

 

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 5.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем – Израда студије плодности пољпопривредног земљишта у општини Велико Градиште

 

 • У циљу праћења стања плодности државног и приватног пољопривредног земљишта на територији Општине Велико Градиште, кад је садржај основних хранидбених елемената у питању, као и стање киселости земљишта, потребно је направити Студију плодности пољопривредног земљишта и извршити потребну анализу и дати препоруке кад је ситуација на терену у питању.
 • Израдом ове студије створила би се могућност лакшег праћења ситуације на терену и пружања потребне помоћи пољопривредним произвођачима, кроз будуће мере руралног развоја.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 100.000,00 динара.
 • Право учешћа на јавном позиву имају Пољопривредне стручне службе које се баве испитивањем пољопривредног земљишта. 
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери:
  • Правно лице доставља изјаву којом потврђује да је способан да обави сва потребна теренска и лабораторијска истраживања у циљу реализације студије;
  • За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет – другог поступка за коришћење подстицаја;
  • Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених пословних односа;
  • Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Изјава којом потврђује да је способан да обави сва потребна теренска и лабораторијска истраживања у циљу реализације студије;
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Доказ да је корисник уписан у одговарајући регистар.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1, у канцеларији бр. 24/5 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  05.12.2018. године.
 • Достављене пријаве ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
 • Пријава која  испуњаваја услове и буде прихватљива, биће финансиран до висине поднетог захтева, а највише до висине опредељених средстава за ову меру.
 • Исплата средстава врши се на основу Решења  председника општине, и закљученог Уговора, а на предлог Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
 • Пријаве – понуде се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220. Благовременом доставом сматра се препоручена  пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print