Archive for month: март, 2018

“С Тамаром у акцији“ у Царевцу вечерас на РТС1

У вечерашњој епизоди серијала “С Тамаром у акцији“ гледаоци ће пратити реновирање дома породице Атанацковић из села Царевца код Великог Градишта.

То је већ друга Тамарина акција у овој општини, а екипи су у племенитој намери да помогне четворочланој породици прискочиле у помоћ комшије и мајстори из села као и локална самоуправа како би се Атанацковићи на време уселили у нови дом.

Тамара је овом приликом обишла занимљиве локалитете у општини Велико Градиште и чула интересантне приче које ће пренети гледаоцима Првог програма РТС-а, вечерас у 21 час.

Видео и фото: С Тамаром у акцији https://sr-rs.facebook.com/stamaromuakciji/

 

image_pdfimage_print

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) а сагласно члану 5., 6., 7. и 8. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017 и 1/2018), Одлуке о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године број  464-452/2017-01-4 од 11.12.2017.године и број 464-64/2018-01-4 од 21.03.2018. године, и решења Председника општине Велико Градиште бр. 464-84/2018-01-2 од 28.03.2018. године,

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чини следећа локација:

– Локација број 43 – к.п. број 1699 К.О Велико Градиште у улици Албанске Споменице уз зелену површину уз постојећу пешачку стазу, на месту постојеће надстрешнице аутобуског стајалишта из правца улице Бошка Вребалова, а позициониран према улици Албанске Споменице. Намењено постављању објекта: 1 – киоск – трговинска делатност, односно површине локације до 20м2 (површина затвореног дела објекта 10м2 и површине отвореног дела – надстрешница аутобуског стајалишта 10м2). Почетна цена за закуп износи 6.000,00 динара/ m² на годишњем нивоу.

Локација број 44 – к.п. број 783 К.О Велико Градиште уз улицу Кнеза Лазара, део простора између зелених површина у наставку постојеће пешачке стазе која се простире уз улицу Кнеза Лазара, а преко пута библиотеке, а позициониран према улици Кнеза Лазара. Намењено постављању објекта: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површине локације до 12м2. Почетна цена за закуп износи 5.000,00 динара/ m² на годишњем нивоу.

– Локација број 45 – к.п. број 783 К.О Велико Градиште на Житном тргу, ка Светосавској улици, између зелених површина, а пре почетка Светосавске улице, у наставку пешачке стазе која се простире од зграде општине Велико Градиште ка Светосавској улици. Намењено постављању објекта: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површине локације до 12м2. Почетна цена за закуп износи 5.000,00 динара/ m² на годишњем нивоу.

II  Предмет јавног надметања – локација налази се у Великом Градишту, а у закуп се нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III  Локација се даје у закуп на период до 4 године, за време важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV  Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од достављања решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 03.05.2018. године са почетком у 10:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 5.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 50% од почетне цене и поднесу пријаву за учешће, у писарници Општинске управе а за Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, у Великом Градишту Житни трг 1, до 14,00 часова дана 30.04.2018. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 200,00 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017 и 1/2018) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/660-444 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 5 у приземљу, где је могуће извршити увид у скицу локације која је предмет закупа.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-84/2018-01-2,
Дана: 29.03.2018. године.

Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору

image_pdfimage_print

У Средњој школи отворена изложба посвећена Милутину Миланковићу

У Средњој школи у Великом Градишту, у понедељак 26. марта, свечано је отворена изложба о Милутину Миланковићу, једном од највећих српских научника.

У организацији Удружења “Милутин Миланковић“ из Београда и Средње школе из Великог Градишта, уз подршку локалне самоуправе, велики број ученика, професора, директора јавних предузећа и установа упознао се са животом и делом нашег славног научника.

У свечаној сали Средње школе, на церемонији отварања изложбе о Милутину Миланковићу говорили су Зоран Ташић, директор Средње школе, заменик председника општине, Слађан Марковић, и Слободан Стојановић, потпредседник Удружења. Овом приликом присутни видели и филм о најзначајнијем српском научнику који је каријеру направио у Србији.

Милутин Миланковић, академик и професор Универзитета у Београду, исказао се у низу научних дисциплина: математици, климатологији, метеорологији, астрономији, геологији, геофизици, географији и грађевинарству. Творац је реформисаног Јулијанског календара, али је у свету најпознатији као аутор астрономске теорије климатских промена, којом је објаснио мистерију ледених доба.

Њему у част, једном кратеру на тамној страни Месеца дато је његово име, а донета је одлука да се и кратер на Марсу назове Миланковић. Такође и планетоид, којег су открили српски астрономи, носи име 1605 Миланковић. Европско геофизичко друштво установило је медаљу „Милутин Миланковић”  1993. године за изузетне заслуге у дугопериодичном проучавању и моделирању климе.

Изложба о Милутину Миланковићу – путнику кроз васиону и векове, биће отворена за све посетиоце до петка 30. марта.

image_pdfimage_print

Oдељење ученика са сметњама у развоју организује ускршњу продајну изложбу

Одељење ученика са сметњама у развоју ОШ ‘Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, у сарадњи са организацијом “Лира“, у сусрет ускршњим празницима, у петак 30. марта, организује продајну изложбу на штанду у школском дворишту, од 9:45 до 10:30 сати, и позива вас да поделите радост празника с њима.

 

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Чешљевој Бари

На основу Одлукe број  7/2018 од 26.03.2018. године Савета МЗ Чешљева Бара, Комисија за закуп МЗ Чешљева Бара, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЧЕШЉЕВОЈ БАРИ

 

 1. МЗ Чешљева Бара преко Комисије за закуп МЗ Чешљева Бара, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини, корисника МЗ Чешљева Бара, и то:

– пословни простор укупне површине од 85 m², (пословна просторија од 54,15 m², магацински простор од 15,6 m², магацински простор од 6 m² и магацински простор од 9,24 m²) у саставу постојећег Дома културе у селу Чешљева Бара, на к.п. бр. 345/1 КО Чешљева Бара, ради обављања трговинске делатности.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Чешљева Бара, у службеним просторијама МЗ Чешљева Бара или на адресу селo Чешљева Бара бб.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупнине и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупа и означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 27.03.2018. године до 04.04.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Чешљева Бара до 04.04.2018. године до 14 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 05.04.2018. године, са почетком у 18 часова у просторијама МЗ Чешљева Бара, у Чешљевој Бари, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Чешљева Бара.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 061 18 66 409 или лично у просторијама МЗ Чешљева Бара, особа за контакт Илић Живорад.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Чешљева Бара, општине, сајту општине, кабловској телевизији Коперникус.

Број:  8/2018

Датум  27.03.2018. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Чешљева Бара

Слађан Николић, ср

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања – април

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 05, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29. и 30.04.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – Израда студије плодности пољпопривредног земљишта у општини Велико Градиште

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-30/2018-01-2

Датум: 26.03.2018 године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017 годину,  дана 26.03.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину

 

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 5.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем – Израда студије плодности пољпопривредног земљишта у општини Велико Градиште

 

 • У циљу праћења стања плодности државног и приватног пољопривредног земљишта на територији Општине Велико Градиште, кад је садржај основних хранидбених елемената у питању, као и стање киселости земљишта, потребно је направити Студију плодности пољопривредног земљишта и извршити потребну анализу и дати препоруке кад је ситуација на терену у питању.
 • Израдом ове студије створила би се могућност лакшег праћења ситуације на терену и пружања потребне помоћи пољопривредним произвођачима, кроз будуће мере руралног развоја.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 100.000,00 динара.
 • Право учешћа на јавном позиву имају Пољопривредне стручне службе које се баве испитивањем пољопривредног земљишта. 
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери:
  • Правно лице доставља изјаву којом потврђује да је способан да обави сва потребна теренска и лабораторијска истраживања у циљу реализације студије;
  • За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет – другог поступка за коришћење подстицаја;
  • Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених пословних односа;
  • Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Изјава којом потврђује да је способан да обави сва потребна теренска и лабораторијска истраживања у циљу реализације студије;
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Доказ да је корисник уписан у одговарајући регистар.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1, у канцеларији бр. 24/5 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  05.12.2018. године.
 • Достављене пријаве ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
 • Пријава која  испуњаваја услове и буде прихватљива, биће финансиран до висине поднетог захтева, а највише до висине опредељених средстава за ову меру.
 • Исплата средстава врши се на основу Решења  председника општине, и закљученог Уговора, а на предлог Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
 • Пријаве – понуде се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220. Благовременом доставом сматра се препоручена  пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 7000*3“

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-29/2018-01-2

Датум: 26.03.2018. године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018. годину,  дана 26.03.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018. годину

 

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018. годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 4.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 7000*3“

 

 • Завршетком изградње постројења за производњу пијаће воде “Острово 7000*3“, у значајној мери унапредиће се квалитет и квантитет пијаће воде, али изградња овог постројења намеће и одређена ограничења  у коришћења одрећених пољопривредних површина, у зони санитарне заштите водоизворишта “Острово 7000*3“, која за директну последицу имају смањење приноса на овим површинама, а самим тим и добити у оквиру пољопривредне производње  која се на њима реализује, јер је на истим забрањена употреба минералних ђубрива, хербицида и пестицида и других средстава која могу негативно да утичу на квалитет подземних вода.
 • У циљу надокнаде пољопривредним произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“,  у буџету општине планирана су одређена средства, као директна агроеколошка плаћања.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 300.000,00 динара.
 • Општина Велико Градиште финансира надокнаду  произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“, у износу од 30.000,00 динара по хектару, а до 100%  висине програмом планираних средстава.  Подстицаји за одрживо коришћење пољопривредног земљишта додељују се као наменска и бесповратна средства. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери је тај што корисник мора да докаже да је приступио ограниченом коришћењу пољопривредног земљишта, на један од следећих начина:
  • Пријавио своју парцелу за сертификацију за органску производњу,
  • Засејао исту неком од травних мешавина, уз изјаву да исту неће третирати хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
  • Засејао исту неком од сорти луцерке, уз изјаву да исту неће третирати хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
  • Засадио исту садницама ораха.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Доказ о власништву или закупу катастарске парцеле која се налази у зони санитарне заштите водоизворишта, за коју се тражи накнада за одрживо коришћење пољопривредног земљишта;
  • Пријава парцеле за сертификацију за органску производњу (ако је то основ за подношење захтева);
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства које издаје Управа за трезор за 2018. годину;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1, у канцеларији бр. 24/5 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  05.12.2018. године.
 • Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
 • Средства за меру – Одрживо коришћење пољопривредног земљишта – надокнада произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“ – одобрава Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
 • Комисија ће одлуке о одобрењу средстава доносити у складу са опоштим и специфичним критеријумима, уз претходни обилазак свих парцела за које су поднети захтеви и сачињавањем записника са свом потребном документацијом.   Комисија врши проверу навода из захтева и може да захтева достављање додатне документације.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-28/2018-01-2

Датум: 26.03.2018 године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018 годину,  дана 26.03.2018. године, доноси:

 

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 3.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за

успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште у циљу побољшања рада и проширења активности Удружења пољопривредника на територији општине Велико Граљдиште  током 2018. године.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 1.000.000,00 динара са урачунатим порезом на додатну вредност.
 • Износ подстицаја по кориснику је до 100%  од укупног износа предвиђених средстава, а максимално 500.000 динара по једном захтеву. 
 • Право учешћа имају Удружења и задруге из области пољопривредне производње и друге асоцијације пољопривредних произвођача.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Доказ да је корисник уписан у одговарајући регистар. 
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1. или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Оглас се објављује и на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним канцеларијама.
 • Ова мера ће бити спроведена од стране Општинске управе Општине Велико Градиште, а на основу Конкурса који расписује Председник општине. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 05.12.2018. године.
 • Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће бодовани и финансирани до висине средстава назначени за ову меру.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење ових средстава.
 • Исплата средстава врши се на основу решења Председника општине, а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника средстава (бодовање), једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

 

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print

Јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) и за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-27/2018-01-2

Датум: 26.03.2018 године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018 годину,  дана 26.03.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину

 

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 1

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава)

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за осемењавање крава у 2018. години.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 900.000,00 динара.
 • Износ подстицаја је: 1.400,00 РСД по једном вештачком осемењавању. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Kартон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању  за вештачко осемењавање у периоду од 1. јануара до 31. децембра текуће године;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства о сточном фонду (говеда) које издаје Управа за трезор;
  • Фотокопија пасоша за осемењено грло;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1. или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Оглас се објављује и на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним канцеларијама.
 • Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда пристигли до 15. децембра 2018. године биће обрађени и предати Одељењу за фианасије ради исплате. После наведеног рока, или након утрошка предвиђених средстава, захтеви ће бити обрађени током наредне године.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава) и доноси Одлуку о исплати регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава). Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе током целе године, а комисија одржава седнице сходно пристиглим захтевима
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 2.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   инвестиције у физичку

имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање

постојећих вишегодишњих  засада воћака, хмеља и винове лозе

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за подизање засада малине у максималној површини од 0,50 ха, у 2018. години.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 700.000,00 динара.
 • Износ подстицаја је: 50% од укупно прихватљивих трошкова за садни материјал умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност. Максимални износ повраћаја средстава је  50.000,00 динара по једном захтеву. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери су:
 • за инвестиције у Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних(са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства:са 0,1- 50 ха јагодастих врста воћака и хмеља;  0,3- 100 ха другог  воћа; 0,2 – 100 ха винове лозе, на крају инвестиције.
  • захтеви се могу подности за површине земљишта на којима се заснивају воћни засади и засади винове лозе до укупно 0,50 хектара.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Фотокопија рачуна о извршеном плаћању садног материјала и оригинал рачун на увид;
  • Доказ о власништву земљишта или уговор за дугорочни закуп (мин. 10 година);
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства које издаје Управа за трезор за 2018. годину;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Рок за подношење захтева је 05.12.2018. године.  Оглас се објављује и на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним канцеларијама.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2018. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства.
 • Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print