Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта апартманског типа на к.п.бр. 2231/1 KO Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-37/2018-06

Датум: 26.02.2018. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА

НА К.П.БР. 2231/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта апартманског типа на к.п.бр. 2231/1 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева Војиновић Војчета из Дољашнице.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.02.2018. године до 06.03.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 06.03.2018.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Примедбе и сугестије – правна лица
Примедбе и сугестије – физичка лица

урбанистистички пројекат

image_pdfimage_print