Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интeреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину

На основу члана 2. и члана 3. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Велико Градиште, Председник општине дана 26.02.2018. године донео је

О Д Л У К У 

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину

  • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
  • Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интeреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

 

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Право учешћа на јавном конкурсу имају  црквe и верскe заједнице .

Уз пријаву се подноси следећа документација:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису у регистар у којем је субјекат регистрован

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис

делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

– детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . 

Пројекти од јавног интереса за које се додељују средства су:

  1. Набавку (постављање) нових и обнову икона, верских и сакралних предмета,
  2. Организација обележавања верских празника
  3. Канцеларијски материјал

Начин подношења пријаве:

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом достављају се Комисији, преко писарнице општине Велико Градиште или поштом на адресу општина Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину – не отварати“.

Предња страна коверте мора такође да садржи и следеће податке:

  • назив подносиоца програмa,
  • адресу подносиоца програма 

Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III  Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2018.годину.

Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5

400-14/2018-01-2                                                                                         Председник општине
Драган Милић

image_pdfimage_print