Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења за 2018. годину

На основу члана 2. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава удружењима из буџета општине Велико Градиште, Председник општине дана 26.02.2018. године донео је

ОДЛУКУ 

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интереса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

 

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења под условом:

 • Да удружење има статус правног лица,
 • Да је седиште Удружења на територији општине Велико Градиште и да се програм реализује на територији општине Велико Градиште,
 • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у регистар, као и да је регистровано најмање 6 месеци пре конкурисања,
 • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја,
 • Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу,
 • У току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава,
 • Број чланова удружења (посебно мушки и женски).

Области од јавног интереса за која се додељују средства су:

– афирмисање људских и мањинских права;

– програми из области културе и културно-уметничког аматеризма;

– социјална инклузија и развијањесоцијалнихуслуга у заједници;

– програмизамладе;

– брига о старимлицима;

– заштита и унапређење животне средине;

– заштита животиња;

– програми из области спорта;

– подтицање образовања науке и културе;

– заштита народног стваралаштва

– и других области однепосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом општине и другим прописима Општине.

Уз пријаву се подноси следећа документација:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– Потврда пословне банке да рачун подносиоца пријаве није у блокади и копија Завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за предходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . 

Критеријуми за вредновање програма су: 

Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)?
Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања?
Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника?
Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани?
Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима?
Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности?
Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив?
Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе?
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?
Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта?
Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори
Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?

Начин подношења пријаве:

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом достављају се Комисији, преко писарнице општине Велико Градиште или поштом на адресу општина Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину – не отварати“.

Предња страна коверте мора такође да садржи и следеће податке:

 • назив подносиоца програмa,
 • адресу подносиоца програма 

Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглассеобјављује и налокалнојтелевизији и огласнојтаблиопштинеВеликоГрадиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III  Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2018.годину.

Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5

400-12/2018-01-2
26.02.2018.године

Председник општине
Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print