Захтев за достављање понуде – контрола бројности паса луталица на територији насељеног места Велико Градиште у 2018. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404- 36 /2018-01-3

Датум: 19.01.2018.године

Велико Градиште

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање понуде

 

Поштовани,

Општинска управа општине Велико Градиште, покренула  је поступак прикупљања понуда за услугу – контроле  бројности паса луталица на територији насељеног места Велико Градиште  у 2018. години.

Вашу понуду, попуњен, парафиран и печатиран модел уговора и решење надлежног министарства, доставите  до 29.01.2018. године до 12.00 часова, на адресу  Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, са назнаком „Понуда за контролу бројности паса луталица – не отварати“

На полеђини коверте понуђач назначава своје податке, адресу, телефон и контакт особу. Одабраће се најповољнија понуда, поштујући критеријум: „ најнижа понуђена цена“.

Уколико две и више понуда имају исту цену, као повољнија сматраће се она која је прва заведена код Наручиоца.

Плаћање без могућности авансне уплате, у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре. Одложено плаћање је безусловно, односно Понуђач не може да захтева било какво средство финансијског обезбеђења.

Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца обавља следеће услуге:

1.хватање, евидентирање, превоз, смештај и исхрана паса луталица

2.очитавање чипа псу на лицу места ( уколико је истом уграђен чип)

3.стручна тријажа ухваћених паса, стерилизација, лечење од ендо-екто паразита, вакцнација против беснила, микро-чиповање ( обележавање паса), фотоевидентирање

4.враћање паса који су прошли стручну тријажу на првобитно место хватања

5.нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина

6.транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина,до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпадака животињског порекла на начин који не преставља ризик по друге животиње, људе или животну средину

После сваке акције хватања паса ангажовани понуђач и надлежни инспектор Општинске управе општине Велико Градиште, сачиниће  Записник који садржи следеће податке:

  1. Датум хватања
  2. Место хватања
  3. Укупан број ухваћених паса
  4. Број паса које су одмах преузели власници или држаоци
  5. Број паса који су одмах удомљени
  6. Кратак опис сваке ухваћене јединке (врста, пол, боја длаке, величина, опис шаре, посебни знаци, идентификационе ознаке ако постоје и сл.)

Понуђач дужан  је да Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште након завршених неопходних третмана на животињама, уз обавезну фотодокументацију, накнадно достави Записник који садржи:

  1. Третман или третмане на које је пас упућен
  2. Време боравка у прихватилишту
  3. Детаљне податке о одласку животиња из Прихватилишта ( обележена микро-чипом или тетовир ознаком, кастрирана или стерилисана, преузета од власника, удомљена индивидуално или у колективном центру, пуштена на слободу, еутанизирана и сл.).

Прихватилиште за псе мора бити уписано у Регистар објеката које води Министарство надлежно за послове ветеринарства.

Плаћање по извршеној акцији, на основу броја ухваћених паса, и исправно испостављеној фактури,  у року од 45 дана, од пријема исте.

Извођење услуге: по испостављеном захтеву према потребама наручиоца, најкасније у року од 7 дана од испостављеног захтева, а у складу са расположивим средствима за ову намену, у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а.

Општинска управа општине Велико Градиште не прихвата било какве трошкове везане за смештај или исхрану радника задужених за извођење предметне набавке.

Период важења уговора: до изградње Прихватилишта за псе, односно најдуже до 31.12.2018. године

Предметна набавка услуга, извршиће се по јединичним ценама до износа процењене вредности.

Количину појединачних услуга није могуће унапред предвидети.

Додатна обавештења и информације могу се добити писаним путем или електронски на: milavesna06@yahoo.com, контакт особа Весна Милановић, службеник за јавне набавке.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

image_pdfimage_print