Оглас о продаји путничког возила у поступку јавног надметања број 464-464/2017-01-2

На основу Одлуке о покретању поступка јавног надметања ради продаје путничког возила број:464-464/2017-01-2 од 10.01.2018. године а у складу са чл. 15. 16. и 25. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште број 464-457/2017-01-1 од 18.12.2017. године, Комисија за продају путничког возила, о б ј а в љ у ј е 

О Г Л А С

О  ПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 1. Општина Велико Градиште оглашава продају у поступку јавног надметања, путничког возила марке SKODA SUPER B CLASSIC 1,9 TDI, снаге мотора од 96 kW, запремине мотора од 1896 cm³, произведен 2006.г, први пут регистрован дана 03.03.2006. г, црне боје, власника Општинске управе општине Велико Градиште.

Возило је регистровано до 06.03.2018. године, са регистарском ознаком PO002-MO.

 1. Почетна цена износи 3226 евра, све у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

У цену није урачунат ПДВ.

 1. Висина минималног лицитационог корака износи 50 евра.
 2. Депозит за учешће на јавном надмeтању износи 10% од почетне цене возила и плаћа се на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78. (модел 97, позив на број 59-110).
 3. У поступку могу да учествују физичка и правна лица која доставе уредну писану пријаву у року и на начин одређен у огласу о јавном надметању, положе гарантни износ и уз пријаву приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене, изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, изјаву да ће возило преузети у виђеном стању, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање гарантног износа.
 4. Критеријум за избор најповољнијег понуђача са киме ће општина закључити уговор је висина понуђене цене уз испуњеност других услова из огласа.
 5. Пријаве се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком на који оглас се односи и ко је подносилац пријаве, уз назнаку “Пријава за учешће на јавном надметању ради куповине путничког возила”, поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште,  Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 6. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметно возило сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, фотокопију личне карте, број телефона и пријава мора бити потписана.

Пријава предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 10.01.2018. године до 19.01.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 19.01.2018. године до 10 часова.

 1.   По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријавее које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом подносилац пријаве учествује у поступку и проглашава купцем, ако прихвати почетну висину цене из тачке 2. ове одлуке.

Уколико подносилац понуде не прихвати почетну цену, губи право на враћање депозита.

Поносиоцима чије пријаве нису прихваћене вратиће се уплаћени депозит.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 19.01.2018. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба бр. 5, пред Комисијом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 3. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“. 

Број: 464-464/2017-01-2

Датум: 10.01.2018. године                                                                             Комисија

image_pdfimage_print