Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012), Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и  члана 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 30/2016), а по спроведеном II Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 40. седници одржаној дана 19.01.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2017-2018. годину, додељује се следећим студентима:

  1. Милорадовић (Љубиша) Ивани из Кисиљева, Едварда Кардеља 13 – студенту прве године мастер студија на Пољопривредном факултету у Београду, програм Заштита животне средине у пољопривреди
  2. Цвијетиновић (Радиша) Јовану из Великог Градишта, Бошка Вребалова 90 – студенту прве године мастер студија на Географском факултету у Београду, програм Просторно планирање
  3. Данилов (Ивица) Стефану из Затоња – студенту треће године Географског факултета у Београду, програм Туризмологија, са 90,00 бодова
  4. Грујић (Живослав) Јелени из Тополовника, Вељка Дугошевића 30 – студенту треће године Филолошког факултета у Београду, програм Српска књижевност и језик са компаратистиком, са 78,49 бодова
  5. Михајловић (Бојан) Борку из Царевца, Вељка Дугошевића 2, студенту прве године Пољопривредног факултета, са 70,00 бодова
  6. Димитријевић (Ивица) Михаели из Острова, Бошка Вребалова 1, студенту прве године Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, програм Примењена економија и финансије, са 67,77 бодова.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању II Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину, дана 11.12.2017. године, расписан је II Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2017/2018 годину, за два студента на мастер студијама и 5 редовних студената из осетљивих друштвених група.

На објављени конкурс, поднето је укупно 6 пријава и то: две за мастер академске студије и четри за основне академске студије.

Поштујући критеријуме  члана 4. Одлуке о расписивању II Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018 , донетој на Општинском већу општине Велико Градиште 11.12.2017. године и члана 7. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2018. годину.

Поука о правном средству: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 67-2/2018-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

                                                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                                ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                                                                                                                                                 Драган Милић

image_pdfimage_print