Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину бр. 501-40/2/2017-07

Република Србија

Општинска управа

Одељење за привредни и

економски развој и дијаспору

Број: 501-40/2/2017-07

Датум:10.01.2018. године

 

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општинске управе Велико Градиште на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

 

Обавештава се јавност да је овлашћено лице ,,Кодар Енергомонтажа“ доо  уиме  носиоца пројекта, ,,Vip mobile“ d.o.o. Аутопут за Загреб 22,Београд -Земун, 11080 Београд(Земун), поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину – Радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији БА1015_01 ПО_Toполовник, дана 05.10.2017. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама општине Велико Градиште, канцеларија број 12додана22.01.2018.године у периоду од 10 дана од дана објављивања огласа радним даном од 08-14 часова.

До дана 22.01.2018.године заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.