Сазив 14. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 18.12.2017.

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 18. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 2. Предлог Решења о избору члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 3. Предлог Статута о измени и допуни Статута општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2017. годину,
 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2017. годину, (због обимности материјал је нарезан на CD-u),
 6. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2018. годину са Предлогом Кадровског плана Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину, (због обимности Одлука је нарезана на CD-у, Кадровски план је у папирном облику),
 7. Предлог Одлуке о задуживању општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о реализацији буџета општине Велико Градиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину,
 9. Предлог Одлуке о изради Просторног плана општине Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко – бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језерау општини Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о о режиму изградње објеката на подручју Сребрног језера у току туристичке сезоне,
 12. Предлог Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Велико Градиште 2017-2020. године,
 13. Предлог Одлуке о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзија потраживања доспелих на дан 31. августа 2015. године по основу изворних и уступљених јавих прихода општине Велико Градиште у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП „Мостоградња“ АД из Београда,
 14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о о ограничењу права постављања привремених покретних објеката на левој страни шетне стазе на Сребрном језеру,
 16. Предлог Одлуке о измени Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката,
 17. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама,
 18. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима,
 19. Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“,
 20. Предлог Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“,
 21. Предлог Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Велико Градиште,
 22. Предлог Кодекса понашања службеника и намештеника општине Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за период 01.01.2018.-31.12.2018. године,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2018. годину,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на План рада Акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште за 2018. годину,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2018. годину,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада Туристичке организације општина Велико Градиште за 2018. годину са финансијским планом,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским показатељима ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2018. годину,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програм рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2018. годину,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ за 2018. годину,
 31. Предлог Одлуке о продужетку постојећих улица,
 32. Предлог Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Велико Градиште,
 33. Предлог Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште,
 34. Предлог Одлуке о измени Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода општине Велико Градиште,
 35. Предлог Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште.

Напомена: Одборници који желе да им се одштампа материјал који се налази на CD-у могу се обратити Скупштинској служби.

Програм активности Одељења за привредни и економски развој и дијаспору за 2018. годину прилог је уз 6. тачку. 

Број: 06-91/2017-01-1                                                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште
Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print