Оглас о давању у закуп површина ради постављања самоуслужног апарата за топле напитке у пословном простору у јавној својини општине Велико Градиште

На основу члана 34. Закона  о  јавној  својини  („Службени   гласник РС“,бр.72/11, 88/2013 и 105/2014), чл. 7. 8. и 9. Уредбе  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  непосредном погодбом, давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и  поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 29. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/2016 и 33/2016), Одлуке број 464-462/2017-01-2 од 18.12.2017. године Председника општине Велико Градиште,

Комисија за давање у закуп непокретности општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

О Г Л А С

О  ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРШИНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА САМОУСЛУЖНОГ АПАРАТА ЗА ТОПЛЕ НАПИТКЕ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 1. Општина Велико Градиште издаје у закуп јавним надеметањем, површину од 1 м2 за постављање самоуслужног апарата за топле напитке, у пословном простору број 5 укупне површине од 50,44 m² у јавној својини општине Велико Градиште, који се налази у Великом Градишту у приземљу стамбено пословне зграде на кат. парц. бр. 1898/1 КО Велико Градиште.
 2. Предметна површина се издаје у закуп у поступку јавног надметања, на одређено време, на период до 3 (три) године.

Почетна цена закупа износи 10 евра на месечном нивоу.

Висина минималног лицитационог корака износи 0,5 евра.

Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У цену су урачунати трошкови потрошње електричне енергије.

 1. Пословни простор из тачке 1. огласа, користи се у сврху аутобуске чекаонице са припадајућим тоалетом за путнике, па се обавезује изабрани закупац да изнајмљену површину користи искључиво у сврху постављања самоуслужног апарата за топле напитке.
 2. Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, а који су регистровани за обављање предметне делатности и испуњавају следеће услове:

– Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности;

– Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

– Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

– Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

– Да је уплатио депозит у износу од 10 еура (у динарској противвредности по средњем курску НБС на дан плаћања) на рачун Закуподавца број 840-0961804-78;

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун општине Велико Градиште, а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

Испуњење услова из ове тачке огласа доказује се изјавом коју под кривичном и материјалном одговорношћу даје подносилац пријаве.

Уз пријаву подносилац још доставља доказ о регистрацији за обављање регистроване делатности, изјаву о прихватању почетне цене закупа и изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

5. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за постављање апарата за топле напитке у пословном простору у ул. Албанске споменице у Великом Градишту” поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

6. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.
 2. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 3. Писане пријаве подносе се у периоду од 18.12.2017. године до 27.12.2017. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 27.12.2017. године до 10 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 27.12.2017. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 2. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 3. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за вредност лицитационог корака.
 4. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 5. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 6. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 7. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 17. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градише.

20. Општинско веће након спроведеног поступка доноси образложену одлуку о давању у закуп која се доставља свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине.

21. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од пријема коначне одлуке, закључи Уговор о закупу, којим ће са закупцем регулисати међусобна права и обавезе.

22. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

23. Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

24. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о давању у закуп.

25. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.

26. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.

27. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

28. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.

29. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-462/2017-01-2                                                                                          Комисија

Датум: 18.12.2017.год.

image_pdfimage_print