Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велико Градиште

Република Србија

Општина Велико Градиште

Општинска управа

Број: 111-3/2017-01-3

Датум: 11.12.2017. године

 

На основу чл. основу чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-10376/2017 од 25.10.2017. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

II Радно место које се попуњава:

Послови књиговодства и финансијског извештавања за потребе пројеката, у звању, – млађи саветник, 1 извршилац.

Опис послова:

Обавља послове књижења рачуна пројеката из ЕУ фондова; врши обраду плаћања и евидентирање примања; ради периодичне обрачуне и завршне рачуне; ради потребне финансијске и друге извештаје за потребе пројеката; стара се о ажурности и исправности евиденције; учествује у реализацији јавних набавки по ПРАГ процедури; израђује потребне анализе и информације; учествује у планирању буџета за потребе припреме пројеката. Обавља послове књижења рачуна и уговора за капиталне инвестиције Општинске управе и прати реализацију уговора.

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука или из научне области економија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до четири године, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о буџетском систему и Закона о рачуноводству – усмено; познавање рада на рачунару – практичан рад; вештина комуникације, аналитичко резоновање и логичко закључивање- усмено.

III Место рада: Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

IV Aдреса на коју се подноси пријава:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, са назнаком: „за јавни  конкурс“

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сања Стојадиновић, телефон: 012/662-179

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да поседује високо образовање из образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука или из научне области економија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до четири године, положен државни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Ало».

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту); доказ о завршеном приправничком стажу,уверење да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX  Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.velikogradiste.rs и  на огласној табли општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Ало”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА