Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину

Република Србија
Општинска управа
Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору
Број: 501-48/4/2017-07
Датум: 04.12.2017. године

 

На основу члана 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник

РС“, бр. 135/04 и 36/09 ), Одељење за привредни и економски развој и дијаспору  Општинске управе Велико Градиште објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја

на животну средину

 

На захтев носиоца пројекта ЈП ,,Србијагас“ Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, Ул. Аутопут бр. 11, 11070 Нови Београд спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  ,,Дистрибутивни гасовод средњег притиска (до 16 бар), део деонице ГМ 08-05/4 на територији општине Велико Градиште, од границе са општином Мало Црниће, преко ГРЧ ,,Бара“ и МРС ,,Бара“, до Границе са општином Кучево.

Након спроведеног поступка, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору

Општинске управе Велико Градиште је дана 04.12.2017. године донело решење број
501-48/4/2017-07 даније потребна процена утицаја на животну средину.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а жалба се подноси преко овог органа.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ И ЕКОНОМСКИРАЗВОЈ И ДИЈАСПОРУ 

Решење

image_pdfimage_print