Оглас за прикупљање понуда ради одабира корисника права на промоцију правног лица / предузетника у пословном простору у јавној својини У Великом Градишту

На основу Одлуке број 464-442/2017-01-3 од 30.11.2017. године Председника општине Велико Градиште, а у складу са чланом 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр.  46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 31/2011 и 68/2015- др- закон), Комисија за одабир корисника, о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

ЗА  ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА РАДИ ОДАБИРА КОРИСНИКА ПРАВА НА ПРОМОЦИЈУ ПРАВНОГЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

 1. Општина Велико Градиште позива заинтересована правна лица и предузетнике, ради прикупљања понуда за одабир корисника права на промоцију правног лица / предузетника, која ће се обављати у делу пословног простора број 5 укупне површине од 50,44 m² у јавној својини општине Велико Градиште, и то делу од 10 m², који се налази у Великом Градишту у приземљу стамбено пословне зграде на кат. парц. бр. 1898/1 укупне површине од 4243 m² у КО Велико Градиште.
 2. Пословни простор је прибављен у јавну својину са циљем уређења и обезбеђења организације и начина обављања јавног превоза путника у друмском саобраћају, те ће се користити у сврху аутобуске чекаонице са припадајућим тоалетом за путнике, па се одабрани корисник обавезује да предметни део пословног простора користи ради своје промоције која садржи продају карата за превоз путника, дељење пропагандног материјала и сличне активности промотивне природе.
 3. Уговор између изабраног корисника права и општине Велико Градиште биће закључен на одређено време на период до 3 (три) године.
 4. Почетна цена за остваривање права на промоцију из тачке 1. ове одлуке, износи 76 евра на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

У цену су урачунати трошкови потрошње електричне енергије, воде и одношења смећа у пословном простору, док остале трошкове сноси изабрани корисник.

 1. У поступку могу да  учествују предузетници и правна лица која доставе уредну писану понуду у року и на начин одређен у овом огласу, положе гарантни износ и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, а који су регистровани за обављање активности у вези са копненим превозом путника (изузев превоза путника железницом) и испуњавају следеће услове:

– Да линијски превоз путника обавља као градски, приградски и међумесни превоз;

– Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности;

– Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

– Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

– Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

– Да обавља најмање пет међумесних линија на територији опшине Велико Градиште;

– Да је уплатио депозит у износу од 76 еура (у динарској противвредности по средњем курску НБС на дан плаћања) на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78;

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун општине Велико Градиште, а доказ о уплати доставља се уз понуду.

Испуњење услова ове тачке Огласа доказује се изјавом коју под кривичном и материјалном одговорношћу даје подносилац понуде.

Уз понуду подносилац још доставља изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача са киме ће општина закључити уговор је висина понуђене цене уз испуњеност других услова из огласа.
 2. Понуде се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда за промоцију у пословном простору у ул. Албанске споменице у Великом Градишту” поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште,  Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 3. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

 1. Понуда предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.
 2. Понуде се подносе у периоду од 30.11. године до 08.12.2017. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 08.12.2017. године до 10 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове, нити мењати и допуњавати понуде послате у року.

Понуде које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

 1. Поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне понуде за учешће којом подносилац пријаве учествује у поступку и проглашава корисником права на промоцију, ако прихвати почетну висину цене из тачке 4. ове одлуке.

Уколико подносилац понуде не прихвати почетну цену, губи право на враћање депозита.

Поносиоцима чије понуде нису прихваћене вратиће се уплаћени депозит.

 1. Отварање понуда ће се одржати дана 08.12.2017. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, пред Комисијом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 3. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-442/2017-01-3                                                                                         Комисија

Датум: 30.11.2017.год.

image_pdfimage_print