Archive for month: децембар, 2017

СРЕЋНА НОВА 2018!

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ И ПОСЕТИОЦИ, 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ВАМ ЖЕЛИ СРЕЋНУ И УСПЕШНУ НОВУ 2018. ГОДИНУ,

ИСПУЊЕНУ МИРОМ, ЗДРАВЉЕМ И УЗАЈАМНИМ ПОШТОВАЊЕМ!

image_pdfimage_print

Завршене улице Браће Буђони и Мирослава Тирша

Да се у општини ради и зими, чим временски услови то дозвољавају, доказ је и завршетак две улице у граду што ће њиховним становницима обезбедити боље услове за живот, али и улепшати новогодишње празнике.

Комплетно су асфалтиране улице Браће Буђони и Мирослава Тирша, у дужини од 180 и 240 метара, док су у Браће Буђони завршени и тротоари.

Асфалтирање финансирају Министарство привреде и општина Велико Градиште док је извођач радова ПЗП „ПОЖАРЕВАЦ“.

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Дољашници

На основу Одлукe о покретању поступка давања у закуп пословног простора корисника МЗ Дољашница број 20/2017 од 29.12.2017. године Савета МЗ Дољашница, Комисија за закуп МЗ Дољашница, објављује прво

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ДОЉАШНИЦИ

 

 1. МЗ Дољашница преко Комисије за закуп МЗ Дољашница, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у државној својини РС корисника МЗ Дољашница, у саставу постојећег Дома културе у селу Дољашница, и то део:
 • у површини од 60 m2 и магацински простор у површини од 10 m2, на к.п. бр. 207 земљиште под зградом и другим објектом од 300 m2 из л.н.бр. 70 К.о. Дољашница.

Предметни пословни простор се издаје са ситним инвентаром и предвиђен је за обављање угоститељске делатности.

 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 3 (три) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еурo по m2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од 10 % почетне цене шестомесечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Дољашница у службеним просторијама МЗ Дољашница у селу Дољашница или поштом.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупнине.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупа.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 29.12.2017. године до 11.01.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Дољашница до 11.01.2018. године до 12 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 12.01.2018. године, са почетком у 11 часова у просторијама МЗ Дољашница, у Дољашници, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Дољашница.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Изабрани закупац је у обавези да пре закључења уговора о закупу плати закуподавцу износ од три месечне закупнине унапред.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 063/307236 или лично у просторијама МЗ Дољашница, особа за контакт Петровић Милан.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Дољашница, општине,

Број:  20/2017

Датум: 29.12.2017. године

Председник Комисије за закуп

                                                                                  МЗ Дољашница

Ивковић Радиша

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Мајиловцу

На основу Одлукe број 5/2017 од 27.12.2017. године Савета МЗ Мајиловац, Комисија за закуп МЗ Мајиловац, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У МАЈИЛОВЦУ

 

 1. МЗ Мајиловац преко Комисије за закуп МЗ Мајиловац, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у државној својини РС корисника МЗ Мајиловац, и то део:

– пословни простор „Бивша продавница“ површине 180 m², у саставу потојећег Дома културе у селу Мајиловац, на к.п. бр. 497 земљиште под зградом и другим објектом од 1144 m² из Л.н.бр. 229 КО Мајиловац;

– пословни простор „Бивша спортска кафана“ површине 110 m², у саставу потојећег објекта на на к.п. бр. 482 земљиште под зградом и другим објектом од 139 m² из Л.н.бр. 229 КО Мајиловац.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 2. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Мајиловац, у службеним просторијама МЗ Мајиловац или на адресу Мајиловац Ж.Ј.Шпанца бб, у селу Мајиловац.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупнине и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупа и означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 27.12.2017. године до 01.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Мајиловац до 09.01.2018. године до 10 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 09.01.2018. године, са почетком у 12 часова у просторијама МЗ Мајиловац, у Мајиловцу, ул. Ж.Ј.Шпанца бб, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Мајиловац.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/663-333 или лично у просторијама МЗ Мајиловац, особа за контакт Алексић Милунка.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Мајиловац, општине.

Број:  5/2017

Датум  27.12.2017. године

Председник Комисије за закуп

                                                                                  МЗ Мајиловац

Кузмановић Росица

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 18, 23, 24. i 30.01.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац
Општина Велико Градиште

image_pdfimage_print

Десеторо родитеља примило помоћ за бебе

У свечаној сали Скупштине општине данас је уприличен пријем за десет жена које су у претходном периоду добиле принову. Једнократне новчане накнаде, аутоседишта за бебе и карте за бесплатан паркинг у граду додељене су родитељима који су рођењем детета остварили право на помоћ, утвређено Одлуком о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште.

Општина додељује накнаду мајкама које имају пребивалиште, односно боравиште на територији општине Велико Градиште, за прво дете 15.000 динара, за друго 20.000 динара, и треће и наредно по 25.000 динара. Поред тога, незапослене мајке добијају и родитељски додатак у износу од 50.000 динара. Такође, набављена су аутоседишта за бебе, а ЈКП “Дунав Велико Градиште“ обезбедило је и бесплатан паркинг који родитељи могу користити до првог рођендана свога детета.

Председник општине, Драган Милић, честитао је родитељима четворо дечака и шесторо девојчица на принови, пожелевши њима и њиховој деци све најбоље у новој години, уз обећање да ће општина и даље додељивати овај вид помоћи како би помогла младим породицама.

Награде су, заједно са председником, родитељима уручили директорка Центра за социјални рад, Неда Брајковић, директорка ЈПК “Дунав“, Љубица Митић, и заменик председника, Слађан Марковић.

Помоћ су примила четири родитеља за прво и шесторо за друго дете док је шест породиља добило и накнаду за незапослене мајке.

image_pdfimage_print

Велико Градиште: Ново санитетско возило и дечја игралишта, на Сребрном језеру завршетак спортске хале

Општина Велико Градиште набавила је специјализовано санитетско возило за Дом здравља, а у неколико насеља обезбедила нова дечја игралишта док се радови на првој фази изградње спортске хале на Сребрном језеру приводе крају.

Председник општине, Драган Милић, уручио је у петак кључеве возила, вредног 30 хиљада евра, директорки Дома здравља, Љиљани Стевановић. Како је, овом приликом рекао, санитет је комплетно опремљен да пружи прву помоћ и омогући што квалитетнију услугу пацијентима, а возни парк ове здравствене установе никад није био бољи.

Пре две године из буџета општине набављен је комби за превоз болесника на дијализу, а већ почетком наредне године преко Миниистарства здравља очекује се набавка још једног санитетског возила.

“Почетком ове године отворили смо нову  здравствену амбуланту у Средњеву, а одобрена су нам и средства за комплетно сређивање Дома здравља па очекујем да за годину дана имамо једну нову здравствену установу за решеним грејањем, струјом, столаријом и санитаријама тако да ћемо имати добре услове за наше грађане којима је неопходна лекарска помоћ.“, додао је Милић.

Спортска хала на Сребрном језеру једна је од кључних инвестиција у овој години. Површине терена 1.200m2 са квалитетним, универзалним паркетом за кошарку и одбојку и пратећим садржајима, налази се у непосредној близини врхунског ТЕО4 кошаркашког кампа и 50 метара од аква парка где ће деца имати могућности и да се забаве док буду овде тренирала.

“Завршава се прва фаза, вредности око 80 милиона динара чиме је обухваћено до 80 одсто радова. Иако радови касне месец дана, очекујемо да ће до следеће сезоне бити завршена комплетна хала. Већ водимо разговоре да доведемо одбојкаше који би направили нови хотел, користили халу и тренирали децу јер је Градиште град одбојке. Захваљујем се Министарству туризма и министру Љајићу од кога имамо велику подршку.“, рекао је Драган Милић.

Овом приликом, председник је, са руководством општине, директорима јавних предузећа, школа и предшколске устанвое, обишао и четири насеља где су постављена нова дечја игралишта – Острово, Затоње, Сираково и Тополовник.  Вредност мобилијара за свако село је око 70 хиљада динара док је вредност укупних средстава издвојених за дечја игралишта око 600 хиљада динара.

Малишани су добили по једну љуљашку, клацкалицу и пењалицу, а у овој години претходно су обезбеђена игралишта и у Ђуракову, Великом Градишту, Чешљевој Бари и на Сребрном језеру док је нови мобилијар поручен за Кусиће, Кумане и Велико Градиште. Играчке у свим аспектима одговарају важећим стандардима квалитета.

 

image_pdfimage_print

Новогодишња представа „Ми чекамо Деда Мраза“ у Културном центру

У четвртак, 28. децембра, са почетком у 18.00 сати, на сцени Културног центра биће одиграна новогодишња представа „Ми чекамо Деда Мраза“ коју ће извести млади глумци Дечијег позоришта „Жанка Стокић“.

Дођите да заједно са нама дочекате Деда Мраза!

Културни центар

image_pdfimage_print

Новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица

Општина Велико Градиште  обезбедила је и ове године новогодишње пакетиће за децу из социјално угрожених породица, узраста до 10 година.

Кориснцима ће пакетиће поделити Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац, у  четвртак 28. децембра, у 11 сати, у сали Културног центра, а малишане, уз Деда Мраза, очекује и занимљив новогодишњи програм.

image_pdfimage_print

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица

На основу Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи , донетог од стране Комисије за избор корисника за доделу једнократне помоћи за најугроженије породице  избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште на седници која је одржана, дана 22. децембра 2017. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ  ПОМОЋИ
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица  и интерно расељених лица која живе на територији општине Велико Градиште у виду једнократне новчане помоћи под једнаким условима,а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним Правилником. 

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у општини Велико Градиште,
 2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за септембар 2017. године тј. мање од 24.106, 00 динара.
 3. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
 4. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 5. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 6. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 7. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у  развоју итд.,
 8. вишегенерацијско домаћинство,
 9. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 10. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 11. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 12. породице где је дошло до насиља у породици,

За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

Помоћ се одобрава једнократно у новчаној помоћи по породици у износу од 15.000,00 динара.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације.

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

– доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од  пензије, изјава да нема приходе, итд.),

– медицинска документација,

– решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

– жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Комисија доноси ОДЛУКЕ о додељивању Помоћи, на основу чињеничног стања и стања на терену а водећи рачуна о следећем реду првенства:

 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом / студентима до 26 година  на редовном школовању,
 2. породице са двоје или више деце испод 18 година ,
 3. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 4. болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама
 5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година,
 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,
 10. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за септембар 2017. године.

Комисија усваја ОДЛУКУ о листи корисника помоћи у виду једнократне новчане помоћи која се објављује на огласној табли општине Велико Градиште и месних канцеларија. 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе  преко писарнице Општинске управе путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг бр.1 ,12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава за помоћ за доделу једнократне новчане помоћи“.

Рок за подношење Пријава за остваривање Помоћи је до 28.децембра 2017. године до 10 ЧАСОВА. 

У Великом Градишту

Број: 561-17/2/2017-02

Дана: 22.12.2017.године                                                              

                                                                                         Комисија

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print