Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016 и 28/2016), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012), Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и  члана 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 30/2016), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 34 седници одржаној дана 02.11.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2017-2018. годину, додељује се следећим студентима:

  1. Цвејић (Миодраг) Миљани из Великог Градишта, Бошка Вребалова 98/1 – студенту прве године Филозофског факултета у Београду, група археологија
  2. Маринковић (Горан) Елиани из Мајиловца, Ж.Ј. Шпанца 110 – студенту прве године Високе туристичке школе струковних студија у Београду, студијски програм економија и туризам
  3. Милосављевић (Младен) Лазару из Рама – студенту треће године Факултета медицинских наука у Крагујевцу, интегрисане академске студије медицине
  4. Николаоу Парадис (Емманоуил) Теодосии из Великог Градишта, Шумадијска 11 – студенту прве године Филолошког факултета у Београду, модул Грчки језик, књижевност, култура
  5. Нешић (Славиша) Марији из Великог Градишта, Милене Павловић Барили 2/1, студенту треће године Факултета медицинских наука у Крагујевцу, интегрисане академске студије фармације
  6. Николић (Славољуб) Јелени из Триброда, Кајмакчаланска бб, студенту четврте године Економског факултета у Београду, основне академске студије-међународна економија и спољна трговина, међународне финансије, са 88,07 бодова
  7. Арсић (Мирослав) Катарини из Великог Градишта, Мирослава Тирше 10, студенту друге године Београдске пословне школе Висока школа струковних студија у Београду, смер менаџмент, са 80,00 бодова.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину, дана 11.10.2017. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2017/2018 годину.

Поштујући критеријуме  из члана 7. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, одлучено је да се стипендија за Медицински факултет, додели студенту који се налазе на вишој години студија у односу на преостале три пријаве, које су поднете од стране:

-Марковић Николе из Курјача, студент друге године;

-Петровић Бобана из Великог Градиште, Албанске споменице 10, студент друге године

-Алексић Уроша из Великог Градишта, Београдска 4, студент прве године

Учесници конкурса Димитријевић Михаела из Острова и Милановић Драган из Великог Градишта, Обала Краља Петра 21, нису испунили услов да учествују на конкурсу, односно нису доставили документ који потврђује услов из члана 4. став 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија  студентима са подручја општине Велико Градиште.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2017. годину, и нацртом буџета за 2018. годину.

Поука о правном средству: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 67-19/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print