Обавештење о јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-13/2017-06

Датум: 22.11.2017. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

Обавештење о

ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НА БИОГАС К.О. ПОЖЕЖЕНО

 

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено.

Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од  24.11.2017.. године до 25.12.2017. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  приземљу,  сваког радног дана од 07 до 15 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 25.12.2017. године до 15,00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014).

Нацрт плана

image_pdfimage_print