Интерни конкурс за попуњавање радних места

Општина Велико Градиште

Општинска управа
Број: 111- 1/2017-01-3
Датум: 6.11.2017. године

Велико Градиште

 

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр. 17/2016), Општинска управа општине Велико Градиште оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

I  Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Oпштинска управа општине Велико Градиште.

II Радна места која се попуњавају:

  1. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ у Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове

–  2 извршиоца 

 ОПИС ПОСЛА: обавља чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама о којима се старају органи општине, чишћење простора око зграде општине, чишћење инвентара и опреме, одржавање зеленила у радним просторима и холовима.

УСЛОВИ: стечено основно образовање, са или без радног исуства.

У изборном поступку проверавaће се брзина и прецизност обављања послa,  практичним радом.

III Место рада: Велико Градиште

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 8.11.2017. године и истиче 22.11.2017. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Сања Стојадиновић, канцеларија број 15, телефон: 012/662-159, мобилни телефон: 069/8017700.

VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, са назнаком: „за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII Датум оглашавања: 7.11.2017. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције да кандидат није правоснажно осуђиван за кривиично дело  на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети у просторијама Услужног центра Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларија број 1.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште почев од 27.11.2017. године, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета Општине Велико Градиште.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл. правник

image_pdfimage_print