Сазив 13. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 10.11.2017.

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 10. НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2017. године, (Извештај је због обимности нарезан на CD-у. Одборници који желе могу код скупштинске службе одштампати извештај),
 2. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште, (План је због обимности нарезан на CD-у),
 3. ПредлогОдлуке о накнадизазаштиту и унапређењеживотнесрединеопштинеВеликоГрадиште,
 4. Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 5. Предлог Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022.године,
 6. Предлог Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Велико Градиште
 9. Предлог Решења о усвајању предлога за понављање поступка,
 10. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта( Крстић Светлана),
 11. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Антић Живорад),
 12. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Ивановић Миша),
 13. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Станојевић Драгана),
 14. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Младеновић Велибор),
 15. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Бушатовић Сузана),
 16. Предлог Решења о проглашавању својства јавног добра,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 18. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 19. Предлог Решење о именовању Управног одбора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“
 20. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац Велико Градиште“,
 21. Предлог Решења о именовању Управног одбора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац Велико Градиште“,
 22. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора „Туристичке организације Општине Велико Градиште“,
 23. Предлог Решења о именовању Управног одбора „Туристичке организације Општине Велико Градиште“,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља у Великом Градишту,
 26. Предлог Решења о постављењу члана општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о образовању Комисије за израду Предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште,
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и секретара Општинске изборне комисије,
 29. Предлог Решења o разрешењу иименовању члана Комисијеза прибављање и располагање грађевинским земљиштем у јавној својини,
 30. Предлог Решења о разрешењу иименовању члана Комисије за доделу општинских награда и признања,
 31. Предлог Решења о разрешењу иименовању члана Комисије за избор, именовања и административне послове,
 32. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка давања у закуп јавних површина ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера,
 33. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Комисије за сарадњу са другим градовима и општинама,
 34. Предлог Решења o разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за одређивање назива улица и тргова на територији општине Велико Градиште,
 35. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за здравље,
 36. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине,
 37. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета младих,
 38. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за пољопривреду и село,
 39. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за привреду и финансије,
 40. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за стратешко планирање,
 41. Предлог Решења о давању сагласности на промену назива Средње школе Велико Градиште. 

Број: 06-76/2017-01-1                                                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print