Обавештење у вези боравишне таксе

Поштовани грађани,

Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији су пружене услуге смештаја. Законом о туризму прописана је намена односно, начин утрошка ових средстава као што је: обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, обезбеђивање туристичке сигнализације и рад туристичко-информативних центара, промоције и развоја туризма јединице локалне самоуправе.

Туристичка организација јединице локалне самоуправе такође има право на утрошак ових средстава у сврху: координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму, доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке Организације Србије, обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције – интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд), прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма, организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација, организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.,  управљача туристичког простора, посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству, подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма, припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација, друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

Бављење пружањам услуга смештаја у складу са Законом, враћа се вишеструко и дирекно вама као угоститељима јер се само улагање у дестинацију и њену промоцију враћа вама кроз продужену сезону, увећани број задовољних гостију а самим тим и увећану зараду.


ОПШТИНСКА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

image_pdfimage_print