Јавни позив ради давања у закуп пословног простора у својини општине Велико Градиште непосредном погодбом

На основу Закључка о покретању поступка давања у закуп пословног простора у својини општине Велико Градиште непосредном погодбом број 464-27/2015-06 од 08.06.2015. године,
Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ НЕПОСРЕДНИМ ПОГОДБОМ

1. Општина Велико Градиште издаје у закуп пословни простор – објекат у Великом Градишту у улици Милене Павловић Барили, кат.парцела бр. 1566/7 КО Велико Градиште.

Укупна корисна површина која се даје у закуп је 208 м2.

2. Предметни пословни простор даје се у закуп у комерцијалне сврхе непосредном погодбом, на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

3. Почетна цена закупа износи 1,25 еура по м2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

4. Право учешћа у поступку имају физичка и правна лица, која поднесу понуду у року и на начин одређен у овом огласу.

5. Понуде се подносе у периоду од 10.06.2015. до 17.06.2015. године на адресу: Скупштина општине Велико Градиште, улица Житни трг бр. 1, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЗАКУП-НЕ ОТВАРАТИ.

6. Физичко лица подноси документа којима доказује: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупнине.

Предузетник и правно лицеподноси документа којима доказује:име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупа.

7. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове понуде, нити мењати и допуњавати дате понуде.

Понуде које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

8. Поступак се сматра успелим у случају достављања једне исправне понуде којом се подносилац проглашава закупцем, ако понуди износ закупнине најмањеу висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

9. Право на закључење уговора о закупу стиче понуђач који је понудио највећи износ закупнине.

10. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли општине.

11. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.

12. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

13. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, Комисија јавно оглашава да поступак није успео.

14. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

15. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.

16. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

18. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-122 лок. 113.

19. Оглас је објављен на огласној табли општине, сајту општине и у средствима јавног информисања.

Број: 464-27/2015-06

Дана: 08.06.2015. године

КОМИСИЈА

image_pdfimage_print