Јавнa лицитацијa за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 , 112/2015 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник  општине Велико Градиште» број 5/2014), председник општине Велико Градиште је дана 02.10.2017 године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште у следећим катастарским општинама:
КО Број јавног

надметања

Површина

(ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)

20%

Период

закупа

(год)

Степен

заштите

Бискупље 1 0,1940 12902,54 500,62 1
Бискупље 4 0,4222 9302,21 785,48 1
Бискупље 5 0,0329 10776,83 70,91 1
В.Градиште 6 15,8802 8707,20 27654,43 1
В.Градиште 7 0,9478 2348,26 445,14 1
В.Градиште 8 0,5123 11222,74 1149,88 1
В.Градиште 9 0,0569 11741,31 133,62 1
В.Градиште 10 5,7929 2348,26 2720,65 1
В.Градиште 11 178,1892 11011,02 392408,92 1
Гарево 12 4,4636 9981,51 8910,69 1
Гарево 13 0,7300 8128,60 1186,78 1
Десина 14 13,5169 7887,60 21323,17 1
Десина 15 2,9988 1712,83 1027,28 1
Десина 16 3,4407 1851,66 1274,20 1
Десина 17 0,2198 9289,83 408,38 1
Десина 18 1,3467 9289,83 2502,12 1
Десина 19 0,0743 5419,07 80,53 1
Дољашница 20 2,0596 9950,96 4099,00 1
Ђураково 21 4,4344 8351,44 7406,73 1
Ђураково 22 6,8287 1833,28 2503,78 1
Ђураково 23 2,0375 2242,45 913,80 1
Затоње 24 51,2881 5461,38 56020,78 1
Затоње 25 6,1391 3570,39 4383,79 1
Затоње 26 0,2350 8128,60 382,04 1
Затоње 27 0,4018 9289,83 746,53 1
Затоње 28 0,1341 8128,60 218,01 1
Затоње 29 0,1974 6580,30 259,79 1
Затоње 30 0,3740 1625,72 121,60 1
Затоње 31 0,0671 10451,06 140,25 1
Затоње 32 0,0213 1857,97 7,91 1
Затоње 33 0,0229 11741,31 53,78 1
Камијево 34 1,3134 7221,86 1897,04 1
Кисиљево 35 0,9895 9958,87 1970,86 1
Кисиљево 36 33,3878 2090,21 13957,50 1
Кисиљево 37 1,2143 11741,31 2851,49 1
Кумане 40 5,0944 3135,32 3194,51 1
Кумане 41 6,0448 8430,47 10192,11 1
Кумане 42 0,7688 1956,55 300,84 1
Курјаче 43 1,0287 7587,47 1561,05 1
Курјаче 44 50,1099 11353,87 113788,30 1
Курјаче 45 11,5239 11758,52 27100,81 1
Курјаче 46 1,3022 11741,31 3057,91 1
Кусиће 47 1,3069 11741,31 3068,94 1
Кусиће 48 2,4193 2856,68 1382,23 1
Кусиће 49 7,7804 1774,96 2761,97 1
Љубиње 50 0,4974 2408,11 239,56 1
Љубиње 51 1,5385 7155,39 2201,71 1
Љубиње 52 9,0136 9289,83 16746,96 1
Љубиње 53 0,2196 1625,72 71,40 1
Мајиловац 54 0,4857 2786,95 270,72 1
Мајиловац 55 0,0905 2348,26 42,50 1
Мајиловац 56 8,7243 12024,87 20981,72 1
Мајиловац 57 2,2079 10451,06 4614,98 1
Макце 58 1,3323 9662,09 2574,56 1
Макце 59 0,1511 1857,97 56,15 1
Острово 60 0,3566 2286,75 163,09 1
Острово 61 0,4748 9684,08 919,60 1
Острово 63 0,2492 10451,06 520,88 1
Острово 66 1,6852 7825,05 2637,35 1
Острово 67 1,0487 10451,06 2192,01 1
Острово 68 2,8331 11578,73 6560,74 1
Печаница 69 4,2711 8285,98 7078,05 1
Печаница 70 13,6434 2050,49 5595,13 1
Печаница 71 0,1447 11741,31 339,79 1
Печаница 72 0,2106 5419,07 228,25 1
Пожежено 73 2,3158 8360,62 3872,30 1
Пожежено 74 2,9792 8052,36 4797,92 1
Пожежено 75 0,3830 7582,86 580,85 1
Пожежено 76 0,4899 3287,75 322,13 1
Пожежено 77 9,2811 5419,07 10058,99 1
Пожежено 78 41,9418 5138,08 43100,02 1
Пожежено 79 15,5823 2796,45 8715,04 1
Пожежено 80 0,6250 5232,10 654,01 1
Пожежено 81 0,8568 3960,18 678,62 1
Пожежено 82 1,0490 3340,86 700,91 1
Пожежено 83 0,1711 3999,79 136,87 1
Пожежено 84 0,1960 6580,30 257,95 1
Пожежено 85 0,1357 6580,30 178,59 1
Пожежено 86 0,1310 8128,60 212,97 1
Пожежено 87 0,1453 8128,60 236,22 1
Поповац 88 1,2660 11741,31 2972,90 1
Поповац 89 0,5603 5123,06 574,09 1
Поповац 90 4,4266 3037,47 2689,13 1
Рам 91 9,7577 6182,12 12064,66 1
Сираково 92 9,4299 8982,32 16940,47 1
Сираково 93 10,6578 2279,37 4858,60 1
Сираково 94 9,0103 11860,63 21373,56 1
Сираково 95 0,3598 2230,88 160,53 1
Сираково 96 0,1360 11741,31 319,36 1
Сираково 97 0,0288 11741,31 67,63 1
Сираково 98 1,4796 11741,31 3474,49 1
Сираково 99 1,2091 11741,31 2839,28 1
Сираково 100 3,2410 12902,54 8363,43 1
Сираково 101 0,1610 2090,21 67,30 1
Средњево 102 5,4020 10962,67 11844,06 1
Средњево 103 3,9937 10635,95 8495,36 1
Средњево 104 0,1869 10451,06 390,66 1
Тополовник 105 0,2131 10451,06 445,42 1
Тополовник 106 1,2153 9470,33 2301,86 1
Тополовник 107 11,0881 9173,48 20343,29 1
Триброде 108 0,0768 11741,31 180,35 1
Царевац 109 0,3981 9989,02 795,33 1
Царевац 110 0,3153 12902,54 813,63 1
Царевац 111 1,1329 11157,81 2528,14 1
Чешљева Бара 112 0,6765 10114,01 1368,43 1
УКУПНО 629,2284

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Велико Градиште, у канцеларији бр 12 сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Контакт особа Данијела Илић, тел. 069/8047-667.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: за КО Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана 05.10.2017 од 10,00 до 14,00 часова

за КО Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана 06.10.2017 г. Од 10,00 до 14,00 часова

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 1. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 1. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 1. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 1. 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Велико Градиште број: 840-961804-78

 1. 10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 1. 11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 1. 12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 1. 13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана 16.10.2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Велико Градиште до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се 17.10.2017 године у 10,00 часова у згради Општине Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1.

VI

– Плаћање закупнине –

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе општине Велико Градиште.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Велико Градиште, на огласној табли Општинске управе Велико Градиште и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Велико Градиште.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-161/2017-01-2
Дана: 02.10.2017.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print