Archive for month: октобар, 2017

“Ана Карењина“ у Великом Градишту

У суботу, 4. новембра, са почетком У 20 сати, у сали Културног центра,  биће приказано најновије филмско остварење – адаптација чувеног Толстојевог романа „Ана Карењина“ под називом „Ана Карењина, сећања Вронског“, у режији Карен Шахназарова.

Радња филма одвија сe у врeмe руско-јапанског рата, у Манџурији. Главни хирург рускe војнe болницe спасава живот нeколицини рањeних официра, мeђу њима и грофу Вронском.

Када сазна за њeгов идeнтитeт одлази у болнички стационар и саопштава му да јe сурова игра судбинe и да му јe баш он спасао живот јeр грофа сматра одговорним за трагeдију њeговe породицe. „Мојe имe јe Сeргeј Карeњин, господинe Вронски, јeдини син Анe Карeњинe“.

Нe гајeћи било каквe илузијe и нe очeкујући одговорe, млади Карeњин Вронском поставља питањe којe га мучи цeлог живота – шта јe натeрало њeгову мајку на кобни чин?

Послe краћeг оклeвања Вронски одлучујe да исприча своју причу о трагичној љубави са Аном Карeњином. Вронски сe враћа у прошлост и са Аниним сином дeли сeћања чији јe заточeник тридeсeт година, запажајући да сe људи сeћају само онога чeга жeлe да сe сeћају.

Главнe улогe играју Елизавeта Бојарскаја и Кирил Грeбeншхиков.

ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ  250,00 динара

 

image_pdfimage_print

Дванаест породиља примило помоћ за новорођено дете

Општина Велико Градиште увела је помоћ мајкама породиљама у виду аутоседишта за бебе и карте за бесплатан паркинг у граду поред, већ додељиване, једнократнe новчанe накнадe. Тим поводом, председник општине, Драган Милић, организовао је данас пријем за мајке који су рођењем детета оствариле ово право.

“Нема лепшег дана него кад имамо пријем ове врсте.“, рекао је председник општине и честитао родитељима на принови. “Сваког првог у месецу организоваћемо овакав пријем.  Општина једнократне новчане накнаде додељује мајкама за прво дете 15.000 динара, за друго 20.000 динара, а за треће и наредно 25.000 динара. Поред овог, незапослене мајке имају право и на родитељски додатак у износу од 50.000 динара. Од пре неколико месеци определили смо се да за свако новорођено дете доделимо ауто седиште због безбедности у саобраћају. Такође, општина је, ученицима који испуњавају услове, обезбедила бесплатну ужину у школи и превоз, као и превоз студентима једном месечно, а ових дана поделићемо и стипендије. На крају школске године награђујемо и најбоље на републичким такмичарима вредним ваучерима. Ово је наша најбоља инвестиција и чинићемо то и убудуће колико можемо.“.

Милић је мајке примито са сарадницима – замеником, Слађаном Марковићем, директорком ЈКП “Дунав“, Љубицом Митић, и службеницом Центра за социјални рад, Исидором Перић, са којима им је уручио наведену помоћ. Њу је овог месеца примило пет родитеља за прво и седморо за друго дете, а пет породиља примило је и додатну помоћ као незапослене мајке.

Одлука о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште спроводи се од 2011. године и до сада је неколико пута била допуњена.

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за именовање директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Јавна установа „Спортски центар Велико Градиште“

Број: 298/2017

Велико Градиште

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

„СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

 

 

I Јавно установа:

ЈАВНА УСТАНОВА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“,

12220 Велико Градиште, ул. Др. Бошка Вребалова 3.

II Функција за коју се врши избор:

Директор Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“.

III Послови Директора и услови за именовање:

Послови директора: представља и заступа Спортски центар, организуjе и руководи његовим радом, предлаже акте коjе доноси управни одбор, извршава одлуке управног одбора и предузима

мере за њихово спровођење, стара се о законитости рада и одговара за коришћење и располагање имовином; одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са

законом и општим актима, подноси извештај о раду и резултатима рада Управном одбору, одговара за законитост рада и извршавање послова и задатака из програма и делокруга рада, односно обавеза утврђених уговорима или на други начин, доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом; стара се о обезбеђењу услова за успешан рад Управног одбора и других органа Спортског центра, присуствује седницама Управног одбора и дискутује о питањима која су на дневном реду, али без права одлучивања, одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству, врши друге послове утврђене Законом и Статутом, као и све друге радње по налогу оснивача и Управног одбора.

Услови за именовање: да је пунолетно и пословно способно; да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; да има најмање три године радног искуства на руководећем положају; знање најмање једног од светских језика; познавање рада на рачунару; да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезнопсихијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности.; да уз пријаву на конкурс поднесе Програм развоја и повећања добити установе.

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико Градиште.

IV  Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 15 дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања ( страни језик, рад на рачунару итд.).

V   Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

  • диплома о стручној спреми;
  • исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
  • доказ да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
  • програм развоја и повећања добити Установе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са законом.

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Пријаве се подносе препорученом пошиљком путем поште на адресу: Јавна установа „Спортски центар Велико Градиште“, ул. Др. Бошка Вребалова 3., 12220 Велико Градиште, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора- НЕ ОТВАРАЈ.

Пријаве се могу поднети и лично у просторијама установе сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

 VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Душан Бановић, број телефона 012/7662-811.

VII   Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Овај оглас објављен је у листу „Данас“ и на званичној интернет презентацији општине Велико Градиште, www.velikogradiste.rs. и Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ http://www.juscentarvg.com.

image_pdfimage_print

Уређено дечје игралиште у Улици 11. октобра

Дечје игралиште у Улици 11. октобра добило је ових дана нову опрему. Уређене су клацкалице, љуљашка и пењалица, а постављени су и кош, мали голови и нова ограда.

Овај заштићени простор за игру и одмор редовно посећује двадесетак малишана, а са њима су, свакога дана, и њихови родитељи, баке и деке.

Уређење дечјег игралишта омогућили су општина Велико Градиште и Спортски центар, а одборник Скупштине општине, Драган Богдановић, помогао је у постављању опреме.

image_pdfimage_print

Забрана употребе воде за пиће из сеоског водовода у Средњеву

Обавештавамо становнике насеља Средњево да се до даљњег строго забрањује употреба воде из сеоског водовода за пиће и припрему хране због неисправности исте!

У току је преузимање управљања над сеоским водоводом од стране ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта и настојаћемо да у најкраћем могућем року поправимо квалитет воде.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28. и 29.11.2017. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац
Општина Велико Градиште

image_pdfimage_print

Почело асфалтирање улица у Великом Градишту

И у Великом Градишту почело је асфалтирање улица па је председник општине, Драган Милић, данас са сарадницима обишао ове локације.

Постављање асфалта у граду, укупне дужине 2.302,69 метара, финансирају Министарство привреде и општина Велико Градишт у вредности од 45.952.352 динара.

Нови асфалт добиће већ данас становници улице Жике Поповића, у дужини 94,27 метара, и Пере Металца, 53,60 метара.

Асфалтирање следи у улицама Браће Буђони, Властимира Павловића Царевца, Жичка, Мирослава Тирша, Старине Новака, Стефана Дечанског, Трг ослобођења и пешачка стаза у улици Албанске споменице.

Радови су почели и на завршетку дела пута Затоње-Бискупље, Рам-Тополовник, у дужини 983,81 метар. Очекује се да ова деоница буде завршена до краја године, а док радови трају саобраћај се одвија једном саобраћајном траком са наизменичним пропуштањем.

image_pdfimage_print

Хуманитарна утакмица ветерана ФК ВГСК – ФК Црвена звезда у Великом Градишту

У Великом Градишту ће се,  30. октобра, играти хуманитарна утакмица ветерана ФК ВГСК – ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА.  У утакмици играју вечите фудбалске легенде: Шестић, Аћимовић, Пижон, Огњеновић, Бурсаћ, Ђуровски и многи други.

Улаз је бесплатан, а сусрет ветерана омогућили су спонзори АБС Комерц, Ивановић превоз, Маратон ЛДН, СУР Талиа, СУР Код Брке, Ресторан Динчић, ДЕ-ЈА-ГО Комерц, Компанија Стојић, Марија Петрол, EGGS Пром и Меџик Пирамид.

Утакмица почиње у 14,30 сати на стадиону ФК ВГСК.

image_pdfimage_print

Постављена ограда на игралишту у ромском насељу “Мали рај“

Захваљујући Удружењу грађана “Ром“ и општини Велико Градиште, на игралишту у ромском насељу “Мали рај“ ових дана постављена је и заштитна ограда.

Модерно опремљено игралиште за децу – дечји парк “Радост игре – Бахталипе котар ћелалипе“ и терен за мале спортове изграђени су 2013. године, а опремљени су головима са мрежама, мобилним кошем, мрежом за одбојку и тенис и рефлекторима. Мештани су се од почетка укључили у постављање опреме и брину о  одржавању игралишта па је још оно и даље у функцији и лепо очувано.

Координатори ових активности су Живослав Симић, председник, и Душан Стојковић, члан Удружења.

 

 

image_pdfimage_print

Прва места за Градиштанце на радимнској Пасуљијади

Екипе из Рама и Ловачког удружења „Голуб“ из Великог Градишта, освојиле су два прва места на 4. Пасуљијади, одржаној 21. октобра у селу Радимна у Румунији. Организатор ове кулинарске манифестације је Савез Срба у Румунији, а конкуренција је бројала 14 екипа из Румуније и Србије.

Поред екипа домаћина из Радимне, на Пасуљијади су учествовале и екипе из Молдаве, Свињице, Пожежене, а екипе из Србије стигле су из суседних Калуђерова, банатског села Кусић, Новог Бечеја… У финални круг ушле су четири екипе, а резултат је био следећи: екипа из Рама је освојила прво место са 7 бодова, друго место су поделиле екипе домаћина из Радимне и екипа Ловачког удружења „Голуб“ из Великог Градишта са по 6 бодова док је треће место заузела екипа из Кусића са освојених 5 бодова. На такмичењу је примењен, како су рекли домаћини, „евровизијски“ систем оцењивања па су капитени екипа оцењивали све пасуље осим својих.

Екипу Рама предводио је искусни кувар аласких чорби, Сретко Николић, са Младеном Милосављевићем, иначе освајач другог места на овогодишњим Аласким вечерима, а екипу Ловачког удружења Драган Милић, ловочувар у ЛУ „Голуб“ из Великог Градишта, са помоћником Слађаном Марковићем, председником Ловачког удружења и замеником председника општине Велико Градиште.

Уз помоћ Туристичке организације Велико Градиште наше екипе декорисале су такмичарска места пасуљем “градиштанцем“, упакованим у јутане врећице са текстом на румунском језику, и ручно рађеном грнчаријом.  Био је ту и “Пасуљко“ за фотографисање који је одушевио велики број деце која су учествовала у културно-уметничком програму, приређеном после такмичарског дела манифестације.

Екипе из наше општине које су, између осталог, познате и по најслађем пасуљу, “градиштанцу“, представиле су нас на овом такмичењу у најбољем светлу. Овом приликом, осталим такмичарима је подељен туристичко-пропагандни материјал општине, а позвани су и да посете наше манифестације.

Већина је потврдила учешће на градиштанској Пасуљијади наредне године, а појединци су најавили долазак већ на Јепуријаду у новембру.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print