Закључак о исправци грешке у Јавном позиву број 320-97/2017-07

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору

Број: 320-97/2017-07

Датум: 24.08.2017 год.

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу чл. 146. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/2016) и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  („Сл.гласник РС“, бр. 16/2017), овај орган доноси

 

ЗАКЉУЧАК

О исправци грешке у јавном позиву

 

У Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018 годину, бр. 320-97/2017-07 од 06.06.2017 године објављеног у Службеном гласнику општине Велико Градиште бр. 8/2017, на интернет страници општине Велико Градиште, огласној табли зграде Општине Велико Градиште и огласним таблама месних канцеларија у свим насељима на територији општине Велико Градиште, исправља се техничка грешка тако да:

– у делу IIу тачки 3. под а) уместо „за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења“ сада стоји „за животиње у систему уматичења“,

– у делу II у тачки 3. под б) уместо „за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења“ сада стоји „за животиње које нису у систему уматичења“.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 06.06.2017 године Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2018 годину општине Велико Градиште  расписала је Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018 годину (у даљем тексту: Јавни позив). Јавни позив је објављен у Службеном гласнику општине Велико Градиште бр. 8/2017, на интернет страници општине Велико Градиште, огласној табли зграде Општине Велико Градиште и огласним таблама месних канцеларија у свим насељима на територији општине Велико Градиште. Дана 24.08.2017 године руководилац Групе за планирање коришћења пољопривредног земљишта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Управе за пољопривредно земљиште је у службеној електронској пошти обавестила овај орган да је потребно исправити техничку грешку у Јавном позиву, из разлога што је иста направљена у моделу Јавног позива на интернет страници Управе за пољопривредно земљиште а ради уподобљавања текста са одредбама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  („Сл.гласник РС“, бр. 16/2017). У истој службеној електронској пошти стоји који текст у Јавном позиву је потребно исправити и на који начин,  па је сходно чл. 144. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/2016) закључено као у диспозитиву.

Из напред наведеног закључено је као у диспозитиву.

Овај Закључак обајвити у јавном гласилу „Службено гласник општине Велико Градиште“, интернет страници општине Велико Градиште и огласним таблама месних канцеларија.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Александар Игњатијевић, дипл.инж.пољ.