1

Обавештење о раном јавном увиду у План детаљне регулације енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-13/2017-06

Датум: 01.08.2017. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

Обавештење о

РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НА БИОГАС К.О. ПОЖЕЖЕНО

 

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид Плана детаљне регулације Енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од  09.08.2017. године до 24.08.2017. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 07 до 15 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 24.08.2017. године до 15,00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014).

Текстуални део

Графички део