Обавештење о Јавном увиду у нацрт Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-114/2015-06

Датум: 12.07.2017. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о

ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Централне зоне насеља Велико Градиште.

Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 10.08.2017. године до 11.09.2017. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.09.2017. године до 15,00 часова.

У току трајања јавног увида, дана 05.09.2017.године у 11,00 часова биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације Централне зоне насеља Велико Градиште. Јавна презентација биће одржана у свечаној сали општине Велико Градиште.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Напомена: План је изложен на сајту и огласној табли испред канцеларије број 11 од 12.07.2017.године

Документацију можете погледати и путем интернета на следећим адресама:

текстуални део

граница обухвата

планирана намена

план партерног уређења 2а

план партерног уређења 2б

план партерног уређења 2в

идејна решења објеката -непарна страна улице

идејна решења објеката -парна страна улице

планирано саобраћајно решење

попречни профили планираних саобраћајница

парцелација површина јавних намена

синхрон план

image_pdfimage_print