Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања за неквалификована лица

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа саинвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) ичл.94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“,бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину,Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.години Министартва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017.године, Споразума бр.1730-101-6/2017 од 12.05.2017.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину закљученог између Националне службе за запошљавање–Филијала Пожаревац и општине Велико Градиште и Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште   за 2017.годину бр.10-1/2016-01-1 од 26.12.2016.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Расписују

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА

У 2017. ГОДИНИ

 

IОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина за обављање конкретних послова и намењен је незапосленим лицима без квалификације, односно без завршеног средњег образовања, која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање , Филијала Пожаревац , Испостава Велико Градиште (у даљем тексту: Национална служба).

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору и који:

 1. заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем и остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца;Национална служба прати реализацију уговорне обавезетри месеца након истека периода финансирања;
 2. заснива радни однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку програма или до истека трећег месеца, односно до завршетка програма и има право на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци;Национална служба прати реализацију уговорне обавезе шест месеци након истека периода финансирања.

Средства додељена по основу програма стицања практичних знања за неквалификована лица су de minimis државна помоћ.

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим лицем за време стицања практичних знања за рад, Национална служба:

 • рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од000,00 динара (за пун фонд радних часова)и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3, односно 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

IIУСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац под условом:

– да има регистровану делатност на подручју општине Велико Градиште ;

– да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури100%);

– да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;

-да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурањеу законским роковима;

– да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

– да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току,уколико исте редовно измирује;

– да запошљава незапослено лице са евиденције Националне службе, Филијале Пожаревац, Испоставе Велико Градиште , које има пребивалиште на територији општине Велико Градиште и које задовољаваопштеипосебнеусловезаукључивањеу програм, у складу са важећим актима Националне службе, и које:

 • има завршену основну школуили функционално основно образовање одраслих,
 • нема искуства за обављање послова за које се организује стицање практичних знања и вештина,
 • није било у радном односу код послодавца – подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре подношења захтева;

– да има одговарајуће кадровске капацитете,односно:

 • запосленог инструктора(са пуним месечним фондом радних сати) који има најмањесредњу стручну спрему и најмање 12 месецирадног искуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања или
 • запосленог инструктора(са пуним месечним фондом радних сати) који има завршену основну школу и најмање 3 године радногискуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања;

– даиматехничке,просторнеидругекапацитетезареализацијупрограма,односнодараднипростор,техничкасредстваиопремапофункционалностиодговарајузахтевима послаиускладусусарадним местом за које се организује стицање практичних знања, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 14 запослених има право да у програм стицања практичних знањаукључи највише2 незапослена, а послодавац који има15 и више запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

IIIПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму напрописаном обрасцу Националне службе;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, запоследњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;

-извод из банке o уплаћенoм порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;

 • доказ о кадровским капацитетима подносиоца захтева, и то:
  • доказ о запослењу инструктора код подносиоца захтева (потврда о пријави на обавезно социјално осигурање – образац М-А),
  • доказ о квалификацијама инструктора (диплома, сведочанство о завршеној основној школи,сертификат, лиценце…),
  • доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које лице стиче практична знања и вештине (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму, а по предходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање . У циљу провере испуњености услова из Јавног позива, Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтевакоји су испунили услове из Јавног позива, узимају се у обзир следећи критеријуми: кадровски капацитет послодавца, дужина обављања делатности послодавца, делатност послодавца и претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања и вештина.

                                                                 БОДОВНА ЛИСТА
                  Критеријуми   Бодови
1. Кадровски капацитети  

Квалификације и радно искуство инструктора

 

Има најмањесредњу стручну спрему и више од 36 месецирадног искуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања или

има завршену основну школу и више од 60 месеци радногискуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања

25
Има најмањесредњу стручну спрему и од 24 до 36 месецирадног искуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања или

има завршену основну школу и од 48 до 60 месеци радногискуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања

15
Има најмањесредњу стручну спрему и од 12 до 24 месецарадног искуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања

или

има завршену основну школу и од 36 до 48 месеци радногискуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања

10
2. Дужина обављања делатности послодавца Пословање 5 година и више 10
Пословање од 3 до 5 година 7
Пословање од 1 до 3 године 5
Пословање до 1 године 3
3. Делатност послодавца (претежна) Производна 10
Услужна 8
Остало 5
4. Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања Више од 50% запослених лица 40
Запослено до 50% лица 20
Није било запослених 0
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје Да 40
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 85

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“ односи се на програм стицања практичних знања спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2013.до 2017. године.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“, „Дужина обављања делатности послодавца“.Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања

Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних знања доноси се на основу ранг-листе сачињене након провере и бодовања поднетих захтева, у року од 30 дана од дана пријема захтева.Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 49 незапосленихдоноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и више незапосленихдоноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године, који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба, општина Велико Градиште  и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума доношења одлуке, а у току календарске године у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем

Послодавац је у обавези да у циљу закључивањауговора са Националном службом и Општином  достави уговор о раду са лицем и пријаву на обавезно социјално осигурање.

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то: 

1.Запредузетника:

– заодобренасредствауизносудо1.000.000,00динара-две истоветнебланкотрасиранеменицекорисникасредставасадважиранта* именичнимовлашћењима;

– заодобренасредствауизносуод1.000.001,00динаривише-банкарска гаранцијаувредностиодобренихсредставасарокомважењаод18месециодданаиздавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.

2.Заправнолице:

– заодобренасредствауизносудо1.000.000,00динара-двеистоветнебланкосоломеницесаменичнимовлашћењима;

– заодобренасредствауизносуод1.000.001,00динаривише-банкарска гаранцијаувредностиодобренихсредставасарокомважењаод18месециодданаиздавањаи једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Уздостављенасредстваобезбеђењанеопходнојеприложити:

– потврдуопријемузахтевазарегистрацијуменице(заправналица);

– фотокопијукартонадепонованихпотписакодпословнебанке,за текући рачун на који ће бити пренета средства на име рефундације зараде лица;

– фотокопију/очитануличнукарту овлашћеног лица корисникасредстава/жиранта и

– друге доказе у зависности од статуса жиранта*.

*Жирантможебитисвакопословноспособнофизичколицекојеимаредовнамесечнапримањанаимезарадеилипензије,каоифизичколицекојесамосталнообављаделатност(предузетник),односнолицекојесамосталнообављаделатностускладусапосебнимзаконом(нпр.aдвокат,нотар,јавни извршитељисл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • заснује радни однос са незапосленим лицем на одређено време у трајању од 3 месеца или на неодређено време, током кога ће лице стицати практична знања и вештине за рад на конкретним пословима у дужини и у складу са достављеним програмом;
 • Националној служби достави доказ да је са лицем укљученим у програм на одређено време,до истека трећег месеца, односно завршетка програма, закључио уговор о раду на неодређено време, у циљу остваривања права на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци (достављају само послодавци који желе наставак програма са лицем после прва три 3 месеца);
 • месечно, у законским роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду лицу најмање у висини одобреног износа;
 • месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби захтев за рефундацију зараде и доказ о исплати нето зараде лицу у програму, најмање у висини одобреног износа, као и доказ о уплати припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
 • оспособи лице за рад на конкретним пословимау трајању од 3 месеца и изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање послова;
 • задржи лице у радном односу најмање још 3 месеца, односно најмање још 6 месеци по истеку периода финансирања;
 • достави Националној служби списак издатих потврда о стеченом практичном знању;
 • у случају престанка радног односа лицу укљученом у програм заснује радни однос са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са Јавним позивом, у року до 30 дана од дана престанка радног односа и задржи га у радном односу најкраће до истека уговором предвиђеног рока продуженог за период спроведене замене;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорне обавезе и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором у току периода финансирања, дужан је да изврши повраћај исплаћених средстава, увећаних за законску затезну камату.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором по истеку периода финансирања, дужан је да изврши повраћај исплаћених средстава увећаних за законску затезну камату, сразмерно неиспуњеној уговорној обавези.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 ,на сајту www.nsz.gov.rs,као и на телефон   012/530-118 сараднику на пословима  образовања одраслих  у Филијали Пожаревац.

Јавни позив је отворен од30.06.2017.године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

ЗАХТЕВ

image_pdfimage_print