Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017. години

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Олуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, Локалног акционог плана запошљавања општине Велико Градиште бр. 10-1/2016-01-1 од 26.12.2016. године и Споразума оуређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину број 1730-101-6/2017 од 12.05.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У

2017. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су с1е гшшпш државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:

 • за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
 • за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
 • за оснивање удружења;
 • ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
 • ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

 • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе–Филијала Пожаревац у испостави Велико Градиште (лица чије је пребивалиште на територији општине Велико Градиште),
 • завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
 • измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и
 • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и
 • доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта Националне службе www.nsz.gov.rs

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови. Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније до датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, а по претходно прибављеном мишљењу Локлног савета за општине Велико Градиште

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли надлежне филијале.

БОДОВНА ЛИСТА – СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Критеријуми Број бодова
1. Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности* Четврта група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја 10
Трећа група јединица локалне самоуправе 5
Прва и друга група јединица локалне самоуправе 0
2. Планирана врста делатности Производња и производно занатство, II ^ здравствене и интелектуалне услуге
Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге 6
Остало 0
3. Категорија лица Категорије теже запошљивих лица ** до 35
Остала лица 0

 

4. Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла Пословни простор Пословни простор у власништву / Није потребан пословни простор за обављање делатности*** 5
Опрема Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције 10
Вредност опреме у власништву

износи од 75% до 99,99% од висине 5

субвенције

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник РС“, број 92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца и млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник

РС“, број 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: категорија лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, председник општине Велико Грдиште и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико није регистрован у АПР;
 • фотокопија потврде о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
 • фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање;
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
 • фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
 • средства обезбеђења уговорних обавеза;
 • фотокопија/очитана лична карта жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • обавља регистровану делатност на територији општине Велико Градиште и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
 • омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који су удружени ради оснивања привредног друштва у складу са законом, у року од три месеца од дана уплате средстава доставе појединачни захтев о додели додатних средстава са доказима о кумулативном утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се анексом уговора може одобрити додатних 40.000,00 динара, у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту

Табела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе и на сајту www.naz.gov.rs

Јавни позив је отворен од 30.06.2017. године (објављен на сајту НСЗ и огласној табли филијале). Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.08.2017. године.

ЗАХТЕВ

image_pdfimage_print